871/1991

Given i Helsingfors den 31 maj 1991

Förordning om ändring av förordningen om allmänna vägar

På föredragning av trafikministern ändras 46 § 1 och 2 mom. samt 47 § förordningen den 30 december 1957 om allmänna vägar (482/57) som följer:

46 §

Upphör en väg med stöd av 33 § 2 mom. att vara allmän väg, kan i vägplanen förordnas att vägens område eller en del därav skall användas för andra vägändamål. Även om ett sådant förordnande inte har meddelats i vägplanen, kan väghållningsmyndigheten genom sitt beslut bestämma att området skall användas för andra vägändamål. Detta beslut skall fattas innan vägen upplåts för allmän trafik i enlighet med 24 §.

Då ett vägförbättringsarbete i sin helhet eller till den del som avses i 24 § har slutförts och vägen upplåtits för trafik, skall meddelande om till vilka delar användningen av ett tidigare vägområde för vägändamål och vägrätten samtidigt upphör kungöras på det sätt som sägs 36 § 3 mom.


47 §

Beslut om indragning av ett biområde eller om dess användning för andra vägändamål fattas av väghållningsmyndigheten. Beslut om indragning av ett biområde skall av väghållningsmyndigheten kungöras på det sätt som stadgas i 36 § 3 mom. samt dessutom delges lantmäterikontoret.


Denna förordning träder i kraft den 1 juli 1991.

Helsingfors den 31 maj 1991

Republikens President
MAUNO KOIVISTO

Trafikminister
Ole Norrback

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.