834/1991

Given i Helsingfors den 17 maj 1991

Lag om ändring av lagen om placeringsfonder

I enlighet med riksdagens beslut

fogas till lagen den 8 maj 1987 om placeringsfonder (480/87) en ny 33 a § som följer:

33 a §

Utan hinder av 29-33 §§ kan i en placeringsfonds stadgar intas en bestämmelse om att fondandelarna överförs till värdeandelssystemet. Andelsbevis skall då inte utfärdas. Om rätten till en dylik fondandel samt om fullgörande av den prestationsskyldighet som grundar sig på andelen stadgas i lagen om värdeandelskonton (827/91).

I beslutet om att överföra fondandelarna till värdeandelssystemet skall bestämmas att de andelsbevis, som redan har utfärdats, före en i beslutet nämnd anmälningsdag skall tillställas något värdeandelsregister för notering av äganderätten. Som sanktion för försummelse av noteringsskyldigheten skall bestämmas att den utdelning som tillkommer andelen inte utbetalas till fondandelens ägare förrän noteringen har utförts. Panthavare och andra rättsinnehavare skall senast på anmälningsdagen anmäla sina rättigheter för notering på fondandelsägarens värdeandelskonto.

Värdeandelsföreningen skall meddela närmare föreskrifter om det förfarande som skall iakttas när fondandelar överförs till värdeandelssystemet och anmälningsdagen tillkännages.


Om införandet av denna lag stadgas genom lag.

Regeringens proposition 104/90
Bankutsk. bet. 11/90
Stora utsk. bet. 240/90

Helsingfors den 17 maj 1991

Republikens President
MAUNO KOIVISTO

Justitieminister
Hannele Pokka

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.