829/1991

Given i Helsingfors den 17 maj 1991

Lag om ändring av utsökningslagen

I enlighet med riksdagens beslut

ändras 4 kap. 30 § 1 mom. samt 5 kap. 3 § utsökningslagen av den 3 december 1895, av dessa lagrum det sistnämnda sådant det lyder i lag av den 13 juni 1986 (470/86), och

fogas till 4 kap. en ny 18 a § i stället för den 18 a § som upphävts genom lag av den 18 maj 1973 (389/73) som följer:

4 kap.

Om utmätning

18 a §

Utmätning av en värdeandel eller en rättighet som grundar sig på eller hänför sig till en värdeandel verkställs genom att ett skriftligt meddelande om utmätningen tillställs det värdeandelsregister som för det värdeandelskonto på vilket andelen eller rättigheten har noterats.

I det utmätningsmeddelande som nämns i 1 mom. skall anges gäldenären och borgenären, deras personbeteckning eller de individualiseringssignum för dem som används inom värdeandelssystemet, beloppet på den fordran som har mätts ut samt grunden för verkställigheten. I meddelandet skall också föremålet för utmätningen individualiseras. Om den egendom eller rättighet som skall mätas ut inte har noterats i gäldenärens namn, skall motsvarande uppgifter meddelas om gäldenärens fångesman eller innehavaren av rättigheten. Ett motsvarande meddelande skall göras, om utmätningen upphävs eller återkallas.

Genom förordning kan stadgas att meddelanden enligt 1 och 2 mom. med anlitande av automatisk databehandling får sändas till den som för värdeandelsregistret.

30 §

När utmätning av lös egendom har skett enligt 14, 16-18, 18 a, 19 eller 20 § får borgenären panträtt och förmånsrätt i det som har utmätts enligt vad som stadgas särskilt. Om utmätningen återgår, upphör pant- och förmånsrätten.


5 kap.

Om utmätt egendoms förvandlande i penningar

3 §

Värdepapper och värdeandelar som är föremål för offentlig handel får genom en värdepappersförmedlares förmedling säljas på fondbörsen eller så att det förfarande som nämns i 3 kap. 13 § värdepappersmarknadslagen (495/89) iakttas. Vid försäljning på auktion får de inte säljas under den köpnotering som har offentliggjorts närmast före försäljningsdagen.


Om införandet av denna lag stadgas genom lag.

Regeringens proposition 104/90
Bankutsk. bet. 11/90
Stora utsk. bet. 240/90

Helsingfors den 17 maj 1991

Republikens President
MAUNO KOIVISTO

Justitieminister
Hannele Pokka

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.