828/1991

Given i Helsingfors den 17 maj 1991

Lag om ändring av 19 § förordningen om preskription i fordringsmål och om offentlig stämning på borgenärer

I enlighet med riksdagens beslut

fogas till 19 § förordningen den 9 november 1868 om preskription i fordringsmål och om offentlig stämning på borgenärer, sådant detta lagrum lyder i lag av den 5 februari 1965 (49/65), ett nytt 2 mom. som följer:

19 §

Stadgandena i 1 mom. tillämpas också på värdeandelar. Rätten att lyfta ränta, dividend eller annan avkastning som hänför sig till en värdeandel samt amorteringar eller andra kapitalåterbäringar preskriberas fem år från förfallodagen, om det inte har avtalats eller bestämts att en längre preskriptionstid skall gälla.


Om införandet av denna lag stadgas genom lag.

Regeringens proposition 104/90
Bankutsk. bet. 11/90
Stora utsk. bet. 240/90

Helsingfors den 17 maj 1991

Republikens President
MAUNO KOIVISTO

Justitieminister
Hannele Pokka

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.