827/1991

Given i Helsingfors den 17 maj 1991

Lag om värdeandelskonton

I enlighet med riksdagens beslut stadgas:

Tillämpningsområde
1 §

Denna lag gäller värdeandelskonton som hör till värdeandelssystemet, rättsverkningarna av anteckningar på dem samt skadeståndsansvar för dem som svarar för kontona.

Beträffande förvaltarregistrerade värdeandelar kan undantag från 2-25 §§ stadgas genom förordning.

Uppgifter som antecknas på värdeandelskonton
2 §

På ett värdeandelskonto skall antecknas uppgift om

1) kontoinnehavaren samt om övriga innehavare av rättigheter som hänför sig till de noterade värdeandelarna,

2) de slag av värdeandelar och antalet värdeandelar som har noterats på kontot, samt

3) de rättigheter och begränsningar som hänför sig till kontot och de noterade värdeandelarna.

Om de rättigheter och begränsningar som avses i 1 mom. 3 punkten endast gäller en del av de noterade värdeandelarna, skall de värdeandelar som är föremål för rättigheterna eller begränsningarna individualiseras på det sätt som värdeandelsföreningen bestämmer. Rättigheterna och begränsningarna kan anges med förkortningar som fastställs av värdeandelsföreningen.

Förteckning över rättsinnehavarna
3 §

I värdeandelsregistren skall föras en förteckning över dem som innehar de rättigheter som hänför sig till de noterade värdeandelarna.

Rättsinnehavarens namn, nationalitet, hemort och adress samt vid behov betalningsadress skall införas i förteckningen. Dessutom skall rättsinnehavarens finska personbeteckning anges eller, om en sådan inte finns, ett individualiseringssignum som värdeandelsföreningen har fastställt. Av individualiseringssignumet skall i fråga om fysiska personer framgå deras födelsedatum. I fråga om en finsk juridisk person skall också antecknas om dess rätt att äga finska aktier är begränsad enligt lagen om utlänningars samt vissa sammanslutningars rätt att äga och besitta fast egendom och aktier (219/39).

Förteckning över slagen av värdeandelar
4 §

I värdeandelsregistret skall föras en förteckning över vilka slags värdeandelar som har noterats på värdeandelskonton i värdeandelsregistret.

I förteckningen över värdeandelar skall införas de uppgifter om värdeandelarna som enligt 27 § lagen om värdeandelssystemet skall noteras på emissionskontot, med undantag av värdeandelarnas antal.

Värdeandelarna införs i förteckningen grupperade enligt slag. Options- och teckningsrätter antecknas som självständiga värdeandelar när de har lösgjorts från en aktie, andel eller huvudförbindelse och blivit rättigheter som kan överlåtas separat.

Förvaltningsbefogenhet och rätt att använda ett konto
5 §

På ett värdeandelskonto kan noteras

1) en obegränsad rätt att avföra värdeandelar från kontot eller i övrigt förfoga över de noterade värdeandelarna (förvaltningsbefogenhet),

2) rätt att avföra bestämda värdeandelar från kontot,

3) rätt att få uppgifter om kontots innehåll, samt

4) rätt att få den avkastning, options- eller teckningsrätt, amortering av kapitalet eller prestation av annat slag som hänför sig till den noterade värdeandelen.

Utan hinder av vad som har avtalats om giltighetstiden för de rättigheter som nämns i 1 mom. 1-3 punkten skall noteringen av rättigheten avföras på kontoinnehavarens ansökan, om denne visar att han har delgivit innehavaren av rättigheten sin ansökan om att noteringen avförs.

Pantsättning och utmätning
6 §

Pantsättning av en värdeandel, dock inte företagsinteckning, samt utmätning och säkerhetsåtgärder som hänför sig till värdeandelar kan noteras på ett värdeandelskonto. Föremål för en sådan notering är hela värdeandelskontot. Om det önskas att noteringen skall hänföra sig till endast en del av de värdeandelar som har noterats på värdeandelskontot, skall ett särskilt konto öppnas för dessa andelar.

Vid notering av rättigheter, begränsningar eller åtgärder som nämns i 1 mom. skall anges beloppet på och grunden för den fordran för vilken värdeandelarna svarar samt huruvida den avkastning eller det kapital som hör till värdeandelen skall betalas till kontoinnehavaren eller panthavaren eller till utsökningsmyndigheten. Om inte något annat har avtalats eller bestämts, betalas dividender, räntor eller annan dylik avkastning till kontoinnehavaren, medan amorteringar, tecknings- och optionsrätter, rätten att få en ny aktie samt övriga sådana prestationer som kan anses utgöra de pantsatta värdeandelarnas kapital tillfaller panthavaren eller utsökningsmyndigheten.

I en panträtt som har noterats på ett värdeandelskonto kan en pantsättning inte noteras. En panträtt som hänför sig till en annan fordran får inte heller noteras i en pantsatt värdeandel.

7 §

En panträtt som har noterats på ett värdeandelskonto till förmån för den som för värdeandelsregistret, nedan den registeransvarige, träder i kraft vid den tidpunkt då ett meddelande därom har tillställts värdeandelsföreningen. Värdeandelsföreningen skall underrätta den registeransvarige om denna tidpunkt, och tidpunkten skall också antecknas på värdeandelskontot som noteringstidpunkt för rättigheten. Den registeransvarige skall genast på eget initiativ avföra noteringen av sin panträtt när panträtten upphör.

Den registeransvarige har utan hinder av 26 § rätt att till värdet av de kontoförda värdeandelarna få betalning för de fordringar som härrör från skötseln av värdeandelskontot, om inte mer än tolv månader har förflutit sedan fordringarna förföll till betalning. Vid försäljning av värdeandelarna skall härvid iakttas 10 kap. 2 § handelsbalken.

Samägande
8 §

Värdeandelar som tillhör två eller flera personer gemensamt skall noteras på ett konto för vilket alla samägare antecknas som kontoinnehavare.

Överlåtelsebegränsning
9 §

På ett värdeandelskonto kan noteras att en värdeandel har överlåtits men att överlåtelsen inte ännu har blivit slutlig på grund av ett ägarförbehåll eller någon annan dylik omständighet.

10 §

Utan medgivande av rättsinnehavaren får en värdeandel inte avföras från ett värdeandelskonto, om överlåtelsen skulle kränka de rättigheter eller begränsningar som har noterats på kontot. En pantsatt värdeandel får inte avföras från ett konto utan panthavarens medgivande.

Behörighet att ansöka om notering
11 §

Behörig att ansöka om notering på ett värdeandelskonto är kontoinnehavaren, hans lagbestämda företrädare eller dödsboet efter honom och den på vilken den kontoförda värdeandelen, rättigheten eller begränsningen har överförts. Samägare har endast tillsammans rätt att ansöka om noteringar på kontot, om inte något annat har avtalats.

Innehavaren av den rättighet som noterats på ett värdeandelskonto och hans successor kan framställa ansökningar inom ramen för den kontoförda rättigheten.

12 §

En pantsättning noteras på ansökan av panthavaren. För notering krävs ett skriftligt medgivande av kontoinnehavaren.

13 §

Utmätning och säkerhetsåtgärder noteras efter anmälan av myndigheten i fråga. En notering kan också göras på värdeandelskontot för värdeandelsägarens fångesman, om värdeandelarna inte har noterats på ägarens värdeandelskonto.

Konkurs noteras efter anmälan av konkursboet. Om gäldenärens värdeandel inte har noterats på hans värdeandelskonto, kan konkursboets rätt noteras på värdeandelskontot för gäldenärens fångesman.

14 §

Förmynderskap noteras efter anmälan av förmyndarnämnden eller förmyndaren. Att en god man har utsetts noteras efter anmälan av förmyndarnämnden, gode mannen eller kontoinnehavaren.

15 §

Genom förordning kan stadgas att uppgift om att rättsinnehavaren har dött, försatts i konkurs eller ställts under förmynderskap eller om att en god man har utsetts för honom skall noteras också efter anmälan som en registermyndighet eller domstol gör till den registeransvarige eller värdeandelsföreningen.

Kommissionskonto
16 §

För de värdepappersförmedlare som nämns i 1 kap. 4 § 3 mom. värdepappersmarknadslagen (495/89) kan ett särskilt värdeandelskonto (kommissionskonto) föras över värdepappersförmedlarens och hans kunders värdeandelar, på vilket de värdeandelar får noteras som har lämnats till försäljning. En överlåten värdeandel överförs mot betalning för andelen från kommissionskontot till förvärvarens värdeandelskonto eller till hans värdepappersförmedlares kommissionskonto.

En värdepappersförmedlare får utan hinder av 4 kap. 5 § 1 mom. värdepappersmarknadslagen pantsätta ett kommissionskonto, om pantsättningen bygger på ett sådant finansieringsarrangemang för clearing och redovisning av handel med värdeandelar som värdeandelsföreningen har godkänt.

Noteringsförfarande
17 §

Den som gör en ansökan om notering skall visa rättsgrunden för sin ansökan.

Beslutet om notering fattas så att avgörandet antecknas på värdeandelskontot. Anteckningen skall göras utan dröjsmål. Klockslaget för beslutet skall antecknas på kontot på det sätt som värdeandelsföreningen bestämmer. Om ansökan helt eller delvis avslås eller avvisas, skall ett särskilt beslut dock meddelas. I samband med detta skall grunden för beslutet nämnas och upplysning ges om möjligheten att söka rättelse.

18 §

Om den utredning som har lagts till grund för en ansökan om notering är bristfällig och ansökan inte genast skall avvisas eller avslås, skall den registeransvarige göra en tillfällig notering och uppmana sökanden att lämna tillräckliga tilläggsuppgifter. Sökanden skall underrättas om på vilket sätt ansökan är bristfällig, vilken dag han senast skall komplettera sin ansökan och vilka följderna är, om han inte iakttar kompletteringsuppmaningen. Vid behov kan en ny uppmaning ges.

Om sökanden inte senast den dag som avses i 1 mom. kompletterar sin ansökan på det sätt som behövs, skall ansökan avvisas eller avslås.

Lämnar sökanden inom utsatt tid de uppgifter som har begärts, skall det anses att en notering har skett vid den tidpunkt då den tillfälliga noteringen gjordes. I annat fall har den tillfälliga noteringen ingen verkan.

19 §

Av varje beslut om notering skall enligt värdeandelsföreningens föreskrifter tas en säkerhetskopia som inte senare kan ändras. Säkerhetskopiorna samt kopior av de skriftliga handlingar som gäller grunderna för beslutet skall förvaras på det sätt som värdeandelsföreningen bestämmer.

Den registeransvarige skall enligt värdeandelsföreningens föreskrifter föra en förteckning över de ansökningar om notering som har avvisats eller avslagits.

20 §

Den registeransvarige får inte uppbära avgifter för de noteringar som nämns i 13-15 §§.

Om kostnaderna för aktiecentralregistrets värdeandelsregister stadgas i 10 § lagen om värdeandelssystemet.

Korrigering av notering
21 §

Den registeransvarige kan avföra en notering som grundar sig på en klart felaktig eller bristfällig utredning eller på uppenbart felaktig lagtillämpning och avgöra ärendet på nytt.

En förutsättning för att ett sakfel skall få rättas är att alla vilkas rätt saken berör har hörts och att de vilkas rätt försvagas av rättelsen har gett sitt samtycke till den.

22 §

Om en uppgift på ett värdeandelskonto innehåller ett klart skriv- eller räknefel, ett fel som beror på ett tekniskt fel eller ett fel eller en brist som kan jämföras med detta, skall den registeransvarige göra behövliga rättelser.

23 §

Vid rättelse av fel iakttas 17-19 §§ i tillämpliga delar.

Om ett ärende som gäller en notering är anhängigt i rättelsenämnden eller vid domstol, skall denna underrättas om att ett rättelseärende har väckts och tillställas avgörandet i saken.

Kontobesked
24 §

Den registeransvarige skall omedelbart tillställa kontoinnehavaren ett besked om varje notering som har gjorts på kontot och om de avgöranden som nämns i 21 §. Andra som innehar rättigheter som har noterats på kontot skall tillställas ett motsvarande besked, om beslutet gäller deras rätt. Av beskedet skall grunderna för beslutet samt möjligheterna att söka rättelse framgå.

Den registeransvarige skall varje år i god tid före slutet av januari tillställa kontoinnehavaren ett kontoutdrag av vilket framgår alla de noteringar som var i kraft vid utgången av föregående år.

25 §

Den registeransvarige skall på registerdagarna underrätta värdeandelsföreningen om ändringarna i de på värdeandelskontona noterade värdeandelarnas sammanlagda saldo, särskilt för varje slag av värdeandel. Meddelandet skall tillställas föreningen i en form som lämpar sig för automatisk databehandling.

När värdeandelar överförs till eller tas emot från ett annat värdeandelsregister, skall den registeransvarige omedelbart meddela den som för den förteckning som nämns i 4 § 1 mom. och andra meningen i 4 § 2 mom. lagen om värdeandelssystemet. Den som för förteckningen skall också få information om den kontoinnehavare, från vars konto sådana värdeandelar som avses i 4 § 1 mom. lagen om värdeandelssystemet har överförts till ett annat värdeandelsregister eller till en annan kontoinnehavares konto i samma värdeandelsregister, och på motsvarande sätt om den kontoinnehavare, på vars konto har noterats en värdeandel som har tagits emot från ett annat värdeandelsregister eller har överförts inom samma värdeandelsregister.

Noteringens rättsverkan
26 §

Ett förvärv som har noterats på ett värdeandelskonto och en rättighet som hänför sig till en värdeandel som har noterats på ett sådant har företräde framför förvärv och rättigheter som inte har noterats på ett konto. Om rättigheter som hänför sig till samma värdeandel är sinsemellan motstridiga, har en rättighet som tidigare har noterats på kontot företräde framför en som har noterats senare.

Ett förvärv eller en rättighet som har uppkommit tidigare får utan hinder av 1 mom. företräde i förhållande till senare förvärv eller rättigheter, om

1) de senare grundar sig på avvittring eller arv eller på fusion, upplösning av en juridisk person eller skifte av gemensam egendom, eller

2) den som åberopar det senare förvärvet eller den senare rättigheten vid förvärvet eller när rättigheten uppkom kände till eller borde ha känt till det tidigare fånget eller den tidigare rättigheten.

27 §

Har en värdeandel eller en rättighet som hänför sig till den överlåtits av någon som enligt noteringarna på värdeandelskontot hade rätt att göra det, är det inte ett hinder för förvärvarens rätt att överlåtaren inte hade rätt att förfoga över värdeandelen, om inte förvärvaren vid förvärvet eller när rättigheten uppkom kände till eller borde ha känt till detta.

28 §

Gentemot förvärvaren av en värdeandel eller en rättighet som hänför sig till en värdeandel kan inte göras en invändning om en i 4 § 2 mom. nämnd omständighet som inte har framgått av uppgifterna i det värdeandelsregister där den förvärvade värdeandelen vid överlåtelsen var noterad, om förvärvaren varken kände eller borde ha känt till omständigheten.

En värdeandelsemittent kan inte gentemot en förvärvare som nämns i 1 mom. åberopa en omständighet som avses i 15 § 1 mom. lagen om skuldebrev (622/47). Han kan dock göra gällande att en värdeandel eller en rättighet som hänför sig till en värdeandel är ogiltig eller förverkad på en grund som avses i 16 och 17 §§ lagen om skuldebrev.

29 §

Har en betalning som grundar sig på en värdeandel skett till den som enligt uppgifterna på värdeandelskontot eller, med stöd av vad som stadgas särskilt, enligt uppgifterna i den förteckning som nämns i 4 § 1 mom. lagen om värdeandelssystemet hade rätt att ta emot betalningen, men framgår det sedan att han inte hade rätt att göra det, är betalningen dock giltig, utom då den betalningsskyldige visste eller borde ha vetat att betalningen sker till fel person.

Vad som stadgas i 1 mom. tillämpas på motsvarande sätt då nya värdeandelar samt tecknings- och andra sådana rättigheter utges till den som enligt uppgifterna på värdeandelskontot eller, med stöd av vad som stadgas särskilt, enligt uppgifterna i den förteckning som nämns i 4 § 1 mom. lagen om värdeandelssystemet hade rätt att få andelen eller rättigheten.

Skadeståndsskyldighet
30 §

Den registeransvarige är oberoende av vårdslöshet skyldig att ersätta skada som har uppkommit genom

1) ett felaktigt avgörande som gäller en notering eller en rättelse, en anteckning som gjorts på värdeandelskontot eller ett kontobesked eller någon annan felaktighet eller brist i skötseln av värdeandelsregistret eller ett värdeandelskonto,

2) ett tekniskt fel eller funktionsavbrott vid behandling eller underhåll av värdeandelsregistrets dataregister eller när data överförs till ett annat värdeandelsregister, till aktiecentralregistret eller till värdeandelsföreningen, eller genom

3) att uppgifter i värdeandelsregistret olovligen har lämnats ut, röjts eller nyttjats.

Den registeransvarige är skyldig att ersätta skada som han av någon annan än i 1 mom. nämnd orsak har vållat genom att bryta mot denna lag endast om skadan har orsakats uppsåtligen eller av vårdslöshet.

31 §

Beror en skada på att den rösträtt som hänför sig till en aktie eller någon annan värdeandel inte har kunnat utnyttjas eller på att en värdeandel inte har kunnat säljas till ett visst pris vid en viss tidpunkt, är den registeransvarige skyldig att ersätta skadan endast om han har visat vårdslöshet som är grövre än lindrig.

32 §

Om värdeandelsföreningens ansvar för de skador som nämns i 30 § stadgas i 17 § lagen om värdeandelssystemet.

Ett avtal som har ingåtts innan en skada har uppkommit och som begränsar skadeståndsansvaret enligt denna lag för den registeransvarige är utan verkan.

Utlämnande av uppgifter från ett värdeandelskonto
33 §

En innehavare av ett värdeandelskonto, kontoinnehavarens lagstadgade företrädare, dödsboet efter honom samt boets utredningsman och skiftesman, en god man som med stöd av 60 § äktenskapslagen (234/29) är utsedd att göra upp en förteckning över kontoinnehavarens förmögenhet och en skiftesman som är utsedd att förrätta avvittring mellan kontoinnehavaren och dennes make har rätt att få upplysningar om de noterade värdeandelarna och övriga omständigheter som har noterats på kontot.

Den till vilken rätten till de på värdeandelskontot noterade värdeandelarna har övergått, eller som har panträtt eller någon annan begränsad rätt till de noterade värdeandelarna, har rätt att få uppgifter om kontots innehåll till den del uppgifterna berör hans rätt.

Utsökningsmyndigheterna har rätt att få uppgifter om värdeandelskonton till den del det är nödvändigt för att genomföra en utmätning eller en säkringsåtgärd. Åklagar- och polismyndigheterna har rätt att få de uppgifter om värdeandelskonton som behövs för en brottsutredning. Om skyldigheten för den registeransvarige att lämna uppgifter till domstolen stadgas i 17 kap. rättegångsbalken. Om lämnande av uppgifter för beskattningen gäller vad som stadgas särskilt.

34 §

Det andelslag som sköter aktiecentralregistret och värdeandelsemittenten har rätt att av den registeransvarige få kopior av de handlingar samt redogörelser för de övriga utredningar med stöd av vilka förvärvet av värdeandelen har noterats på värdeandelskontot.

35 §

Denna lag begränsar inte den rätt till insyn i personregister och rätt att begära rättelse av uppgifter i registret som följer av personregisterlagen (471/87).

Rättelseförfarande och ändringssökande
36 §

Var och en vars rätt berörs av ett sådant beslut av den registeransvarige som gäller notering eller rättelse i andra fall än de som åsyftas i 18 § 1 mom. eller som gäller lämnande av uppgifter om ett värdeandelskonto i andra fall än de som åsyftas i 33 § 3 mom., eller av ett beslut genom vilket en noterings- eller rättelseansökan eller en ansökan om att få uppgifter om ett värdeandelskonto har avslagits eller avvisats, får söka ändring hos rättelsenämnden inom 14 dagar från den dag då beslutet delgavs honom eller, om beslutet inte har delgivits honom, inom 14 dagar från den dag då han fick kännedom om beslutet. Det andelslag som sköter aktiecentralregistret, om det är fråga om en värdeandel som avses 4 § 1 mom. lagen om värdeandelssystemet, samt värdeandelsemittenten har inom samma tid rätt att söka ändring i ett beslut genom vilket en värdeandel har noterats på ett värdeandelskonto.

Rättelsenämnden kan inte avgöra frågor som gäller bättre rätt till en värdeandel.

Ärendets behandling i nämnden är avgiftsfri för parterna. Om yrkandet bifalls, har den som söker rättelse rätt att få ersättning av värdeandelsföreningen för sina kostnader i saken.

37 §

En part och den registeransvarige får anföra besvär över rättelsenämndens beslut hos Åbo hovrätt.

Tiden för anförande av besvär är 14 dagar från den dag då ändringssökanden fick del av beslutet. Han skall senast den dag då besvärstiden löper ut tillställa rättelsenämnden besvärsskriften. Gör han inte det, förlorar han sin talan.

När ändring söks iakttas utöver denna lag i tillämpliga delar 25 kap. rättegångsbalken. Vad som i det nämnda kapitlet sägs om underrätten eller dess kansli gäller vid tillämpningen av denna lag rättelsenämnden.

38 §

Ändring i hovrättens utslag i mål som avses i denna lag får sökas hos högsta domstolen enligt 30 kap. rättegångsbalken.

39 §

Den registeransvarige och den kontoinnehavare som saken gäller har rätt att söka ändring i de myndighetsbeslut som nämns i 33 § 3 mom. i den ordning som gäller för överklagande av myndighetens beslut.

40 §

De besvärsärenden som avses i denna lag skall behandlas i brådskande ordning.

41 §

Har ett kontobesked om ett beslut av den registeransvarige eller en handling som innehåller beslutet sänts till parten eller hans befullmäktigade ombud per post eller med bud, skall det, om inte något annat visas, anses att parten har fått del av beslutet den sjunde dagen efter den då kontobeskedet eller handlingen postades under partens adress utan krav på mottagningsbevis, eller den dag då handlingen gavs till ett bud.

Om delgivning av rättelsenämndens beslut till parterna gäller vad som stadgas om delgivning i förvaltningsärenden.

42 §

Om rättelsenämnden eller domstolen bifaller en ansökan som nämns i 36 §, skall den registeransvarige rätta noteringen i överensstämmelse med utslaget när detta har vunnit laga kraft.

Närmare stadganden
43 §

Närmare stadganden om verkställigheten av denna lag utfärdas vid behov genom förordning.

Ikraftträdande
44 §

Om införandet av denna lag stadgas genom lag.

Regeringens proposition 104/90
Bankutsk. bet. 11/90
Stora utsk. bet. 240/90

Helsingfors den 17 maj 1991

Republikens President
Mauno Koivisto

Justitieminister
Hannele Pokka

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.