803/1991

Given i Helsingfors den 10 maj 1991

Lag om ändring av lagen om patent- och registerstyrelsen

I enlighet med riksdagens beslut

ändras i lagen den 30 december 1965 om patent- och registerstyrelsen (749/65) 1 § 1 mom. och 10 §, sådana de lyder i lag av den 11 januari 1991 (33/91), samt

fogas till 4 § 1 mom, sådant det lyder ändrat genom sistnämnda lag och lag av den 22 april 1988 (359/88), en ny 1 a-punkt som följer:

1 §

För behandling av ärenden som gäller patent, nyttighetsmodellrätt, mönsterrätt, kretsmönster för integrerade kretsar, varumärke, handelsregister och firma finns under handels- och industriministeriet en patent- och registerstyrelse. Genom förordning kan denna även åläggas andra ärenden som gäller industriellt rättsskydd eller ärenden som kan jämställas med dem.


4 §

I patent- och registerstyrelsens beslut i ärenden som avgjorts av en tjänsteman får ändring sökas hos patent- och registerstyrelsens besvärsavdelning inom 60 dagar från den dag då ändringssökanden fick del av beslutet, om


1 a) genom beslutet har avgjorts en ansökan om registrering av nyttighetsmodell eller något annat ärende som gäller nyttighetsmodell,


10 §

Då ärenden som gäller patent, nyttighetsmodeller eller kretsmönster för integrerade kretsar behandlas i högsta förvaltningsdomstolen skall i behandlingen, utöver det i lagen angivna domföra antalet ledamöter, delta två av republikens president för tre år i sänder förordnade överingenjörsråd som skall ha avlagt slutexamen vid teknisk högskola och vara förtrogna med sådana ärenden.


Denna lag träder i kraft den dag som fastställs genom förordning.

Regeringens proposition 232/90
Andra lagutsk. bet. 20/90
Stora utsk. bet. 330/90

Helsingfors den 10 maj 1991

Republikens President
MAUNO KOIVISTO

Handels- och industriminister
Kauko Juhantalo

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.