765/1991

Given i Helsingfors den 26 april 1991

Lag om ändring av äktenskapslagen

I enlighet med riksdagens beslut

upphävs i äktenskapslagen av den 13 juni 1929 (234/29) 44 § 2 mom. samt 61 och 62 §§,

av dessa lagrum 44 § 2 mom. sådant det lyder i lag av den 30 april 1986 (308/86), och

ändras 44 § 3 mom. samt 45 och 66 §§, 103 § 2 mom. och 104 §,

av dessa lagrum 44 § 3 mom. sådant det lyder i nämnda lag av den 30 april 1986 och 103 § 2 mom. i lag av den 5 september 1975 (705/75), som följer:

44 §

Ett äktenskapsförord träder inte i kraft, om det har givits in till domstolen sedan äktenskapet blivit upplöst eller efter att ett ärende som gäller äktenskapsskillnad har blivit anhängigt.

45 §

Ger den ena maken en gåva av lös egendom till den andra, skall gåvan anmälas hos domstol enligt 6 § lagen om gåvoutfästelser för att gåvotagaren skall kunna få skydd mot återvinningsanspråk av givarens borgenärer vid konkurs eller utsökning.

Om återvinning av en gåva mellan makar stadgas i lagen om återvinning till konkursbo (758/91) och i utsökningslagen.

66 §

Ett gåvobrev, ett skriftligt samtycke, ett äktenskapsförord och en förteckning, om vilka det är fråga i 35 § 2 mom. samt i 38, 42 och 60 §§, skall för att gälla vara daterade, behörigen undertecknade och bevittnade av två ojäviga personer.

103 §

Har en makes eller avliden makes egendom avträtts till konkurs, är den andra maken eller hans arvingar likväl inte skyldiga att överlåta egendom vid avvittringen. Vid en avvittring som sker efter den först avlidna makens död är den efterlevande inte skyldig att överlåta egendom till den först avlidna makens arvingar.


104 §

Har en make vid avvittring till den andra maken eller dennes arvingar överlåtit avsevärt mera av sin egendom än han hade varit skyldig att överlåta, kan avvittringen gå åter enligt lagen om återvinning till konkursbo.


Denna lag träder i kraft den 1 januari 1992.

Har en make innan lagen trätt i kraft överlåtit egendom som gåva till den andra maken, tillämpas på gåvan de stadganden som gällde när denna lag träder i kraft. Den tidigare lydelsen av 104 § skall tillämpas, om en make vid avvittring före ikraftträdandet har överlåtit mera egendom än vad han hade varit skyldig att överlåta eller om en rättegång med stöd av den tidigare lydelsen av 104 § är anhängig när denna lag träder i kraft.

Om avvittring hade kunnat yrkas innan denna lag trätt i kraft, tillämpas de stadganden som gällde när denna lag träder i kraft på ett konkursbos rätt att vid avvittring få egendom av den andra maken, såvida ansökningen om avträdande av makens egendom till konkurs har gjorts före ikraftträdandet.

Regeringens proposition 102/90
Andra lagutsk. bet. 13/90
Stora utsk. bet. 195/90

Helsingfors den 26 april 1991

Republikens President
Mauno Koivisto

Justitieminister
Tarja Halonen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.