759/1991

Given i Helsingfors den 26 april 1991

Lag om ändring av konkursstadgan

I enlighet med riksdagens beslut

upphävs i konkursstadgan av den 9 november 1868 9, 47 och 48 §§ samt 54 § 2 mom.,

av dessa lagrum 47 § sådan den lyder i lag av den 24 augusti 1990 (820/90), 48 § sådan den lyder i lag av den 7 maj 1965 (246/65) och 54 § 2 mom. sådant det lyder i lag av den 13 juni 1929 (242/29),

ändras 10 § 1 mom., 29 §, 33 § 2 mom., rubriken för 4 kap., 45 § 1 mom., 46 § och 85 § 1 mom.,

av nämnda lagrum sådana de lyder, 10 § 1 mom. och 33 § 2 mom. i lag av den 31 januari 1935 (62/35), 29 § i nämnda lag av den 7 maj 1965, 45 § 1 mom. i lag av den 3 december 1895, 46 § ändrad genom nämnda lag av den 31 januari 1935 samt lagar av den 5 september 1951, den 5 februari 1965 och den 29 september 1978 (473/51, 47/65 och 740/78) och 85 § 1 mom. i nämnda lag av den 13 juni 1929, samt

fogas till lagen en ny 26 § i stället för den 26 § som upphävts genom nämnda lag av den 7 maj 1965, till 33 §, sådan den lyder ändrad genom nämnda lagar av den 31 januari 1935 och den 7 maj 1965, ett nytt 3 mom. samt till lagen nya 33 a och 45 a §§ som följer:

10 §

I fast egendom som hör till ett konkursbo får inteckning fastställas endast om inteckningsansökan grundar sig på stadgandena om ogulden köpeskillings rätt eller inteckningen har sökts före konkursens början och, när den söks till säkerhet för betalning av en skuld, ansökningen kan grundas på en utfästelse vid skuldens tillkomst. En inteckning som har fastställts i strid härmed är utan verkan.


26 §

En fordran på lön, arvode eller någon annan därmed jämförlig förmån kan inte fastställas till betalning ur konkursboets egendom eller användas till kvittning i konkursen till den del fordringen står i ett uppenbart missförhållande till vad som kan anses skäligt med hänsyn till det arbete som har utförts och omständigheterna i övrigt, om fordringen på denna grund har bestritts.

29 §

En borgenär som inte senast på inställelsedagen uppger sin fordran så som stadgas i 24 § förlorar sin rätt till betalning ur konkursboets egendom med undantag för de fall som avses nedan i 30, 32 och 33 §§ samt i 25 § lagen om återvinning till konkursbo (758/91).

33 §

En fordran mot gäldenären som har förvärvats genom en överlåtelse från tredje man senare än tre månader före den fristdag som avses i 2 § lagen om återvinning till konkursbo får inte användas till kvittning mot en fordran som gäldenären hade på borgenären när överlåtelsen skedde. Detsamma gäller en fordran som på nämnda sätt har förvärvats tidigare, om borgenären när överlåtelsen skedde hade grundad anledning att anta att gäldenären var insolvent.

Om en borgenär har åtagit sig en betalningsförpliktelse gentemot gäldenären under sådana omständigheter att förfarandet kan jämställas med att gäldenären betalar en skuld, har borgenären inte rätt att kvitta i den mån en sådan betalning hade kunnat återvinnas till konkursboet.

33 a §

En rätt till ersättning som någon får med anledning av att han har infriat en borgensförbindelse eller någon annan förpliktelse skall vid tillämpningen av 33 § anses ha förvärvats när förpliktelsen uppkom.

Om konkursboet överlåter en fordran så att en borgenär förlorar sin möjlighet till kvittning, skall boet gottgöra honom för detta.

4 kap.

Om den egendom som hör till ett konkursbo

45 §

Till konkursboet räknas den egendom som tillhörde gäldenären, då han lämnade sin konkursansökan till domstolen eller då denna på begäran av en borgenär fattade beslut om avträdande av hans egendom till konkurs, samt den egendom som tillfaller honom före konkursens slut och som får mätas ut. Till konkursboet hör också den egendom som återvinns till boet enligt lagen om återvinning till konkursbo.


45 a §

Gäldenärens rätt till arv eller testamente räknas inte till hans konkursbo, om han efter arvlåtarens död men före konkursens början har avsagt sig eller, senast tre månader från det han fick kännedom om arvlåtarens död och sin rätt till arvet, avsäger sig arvet enligt 17 kap. 2 a § ärvdabalken.

46 §

Om återvinning till konkursbo stadgas särskilt.

85 §

Om gäldenären inte genom överenskommelse med borgenärerna blir befriad från betalningen av sina skulder och den avträdda egendomen inte räcker till för betalning av alla de fordringar som har blivit anmälda och godkända i konkursen, får borgenärerna för bristen hålla sig till den egendom som gäldenären förvärvar i framtiden. En borgenär som har försuttit sin rätt till delaktighet i konkursmassan får trots detta kräva betalning av gäldenärens tillgångar i framtiden för sin fordran, om denna annars är laglig. Om gäldenären av de borgenärer som har kommit tillstädes i konkursen har beviljats eftergift i fråga om betalning av skulderna, har han rätt till samma lättnad i fråga om uteblivna borgenärers fordringar. Har bevakningen av en fordran i konkursen bemötts med ett yrkande om att fordringen skall gå åter på de grunder som stadgas i lagen om återvinning till konkursbo och har fordringsanspråket med anledning därav helt eller delvis förkastats, är därigenom endast avgjort vilken rätt som fordringen har i denna konkurs.Denna lag träder i kraft den 1 januari 1992.

Lagen tillämpas om konkursansökan har gjorts efter ikraftträdandet. På rättshandlingar som har företagits därförinnan tillämpas likväl i fråga om återgång av en rättshandling och verkningarna därav de stadganden som gällde när denna lag träder i kraft, om inte något annat följer av 26 § 2 mom. lagen om återvinning till konkursbo. Tidigare lag tillämpas även i stället för 33 § 2 och 3 mom. i denna lag, om en i 2 mom. nämnd fordran har överlåtits eller om någon åtagit sig en i 3 mom. angiven betalningsförpliktelse före ikraftträdandet.

Om en fordran som avses i 26 § har förfallit till betalning innan lagen har trätt i kraft, tillämpas tidigare lag oberoende av vad som nämns ovan i 2 mom.

På borgenärernas rätt att föra talan i stället för gäldenären i de fall som avses i 46 § l punkten och på gäldenärens rätt att avsäga sig arv med bindande verkan för konkursborgenärerna tillämpas tidigare lag, om arvlåtaren har dött och gäldenärens egendom avträtts till konkurs före ikraftträdandet.

Regeringens proposition 102/90
Andra lagutsk. bet. 13/90
Stora utsk. bet. 195/90

Helsingfors den 26 april 1991

Republikens President
MAUNO KOIVISTO

Justitieminister
Tarja Halonen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.