757/1991

Utfärdat i Helsingfors den 24 april 1991

Skattestyrelsens beslut angående uppbärande av ånyo påfört förskott

Skattestyrelsen har med stöd av 49 § 1 och 2 mom. förordningen den 1 december 1978 om förskottsuppbörd (904/78), dessa lagrum sådana de lyder, 49 § 1 mom. i förordning av den 4 januari 1991 (3/91) och 49 § 2 mom. i förordning av den 22 december 1989 (1214/89), förordnat:

1 §

Då förskott nedsatts med stöd av 46 § lagen om förskottsuppbörd, uppbärs det nedsatta förskottet minskat med beloppet av förskottets till betalning förfallna rater i lika stora rater. Raterna uppbärs under samma uppbördsmånader som de före nedsättning av förskottet hade förordnats att uppbäras.

2 §

Uppgår det förskott som förordnats att uppbäras på sätt som avses i 1 § till högst 800 mk, uppbärs det, avvikande från 1 §, i en rat under den kalendermånad som följer efter förskottets nedsättning påföljande kalendermånad senast under samma kalenderår.

Om förskott höjts med stöd av 43 § 2 mom. lagen om förskottsuppbörd och om dess belopp uppgår till högst 800 mk, uppbärs förskottet, avvikande från 49 § 1 mom. förordningen om förskottsuppbörd, i en rät under den kalendermånad som följer efter förskottets höjning påföljande kalendermånad senast under samma kalenderår.

3 §

Detta beslut träder i kraft den 1 maj 1991 och genom det upphävs skattestyrelsens beslut den 26 januari 1989 (129/89). Beslutet tillämpas på ändringar som sker på den dag då beslutet träder i kraft eller senare.

Helsingfors den 24 april 1991

Generaldirektör
Jukka Tammi

Vik. överinspektör
Riitta Roos

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.