754/1991

Given i Helsingfors den 26 april 1991

Förordning om ändring av förordningen om skifte inom planläggningsområde

På föredragning av jord- och skogsbruksministern

upphävs i förordningen den 11 juli 1960 om skifte inom planläggningsområde (353/60) 1, 3, 9, 12 och 107 §§, samt

ändras 2, 4-7, 8, 14, 15 och 17 §§, 18 § 1 och 2 mom., 19 och 20 §§, 24 § 3 mom. 1 punkten, 33 §, 52-54 §§, 57 §, 58 § 1 mom., 61-65 §§, 68 § 1 mom., 71 § 1 mom. 1, 7 och 8 punkten, 71 a § 2 mom., 72 § 2 mom., 73 § 4, 5 och 8 punkten, 75, 76 och 79 §§, 86 § 1 mom., 92 §, 94 § 1 mom., 95 § 1 mom., 100 §, 109 § 1 mom., 111 och 112 §§,

av dessa lagrum 15 § sådan den lyder delvis ändrad i förordning av den 26 september 1975 (748/75), 53 § sådan den lyder delvis ändrad i förordning av den 9 februari 1990 (124/90), 65 § sådan den lyder i förordning av den 19 mars 1982 (231/82), 71 § 1 mom. 1 punkten sådan den lyder i förordning av den 22 augusti 1980 (618/80), 71 § 1 mom. 7 och 8 punkten sådana de lyder i nämnda förordning av den 26 september 1975, 71 a § 2 mom. och 73 § 5 punkten sådana de lyder i förordning av den 10 maj 1968 (268/68), 76 § sådan den lyder delvis ändrad genom sistnämnda förordning, 111 § sådan den lyder i förordning av den 15 mars 1974 (225/74) och 112 § sådan den lyder i förordning av den 30 mars 1978 (239/78), som följer:

2 §

I ansökan om en förrättning som avser inlösen av byggnadsplatsdel, skall utredning om sökandens äganderätt eller därmed jämförbar rätt till hans del av byggnadsplatsen företes samt nämnas de lägenheter vilkas område inlösningen kommer att beröra, dessa lägenheters kända ägare och deras postadresser.

4 §

Om det vid en förrättning som avser inlösning av byggnadsplatsdel konstateras att det område som skall inlösas kan minskas genom ägobyte, skall detta verkställas i samband med förrättningen.

5 §

Vid en förrättning som avser inlösen av byggnadsplatsdel skall förrättningsmännen över löseskillingen upprätta ett värderingsinstrument, varav särskilt för varje ägare skall framgå de ägor, byggnader och anordningar samt övriga förmåner som skall inlösas. Dessutom skall i värderingsinstrumentet nämnas ägornas areal och ägornas, byggnadernas, anordningarnas eller andra förmåners beskaffenhet och värde. I värderingsinstrumentet skall också antecknas ersättning som har bestämts för inlösen eller annan reglering av servituts-, nyttjande- eller annan sådan rätt som belastar det område som skall inlösas. Om ovan nämnda anteckningar lämpligen kan göras i protokollet, behöver ett särskilt värderingsinstrument inte upprättas.

6 §

Vid prövning av om det vid en förrättning som avser inlösen av byggnadsplatsdel kan bestämmas att löseskillingen skall betalas enligt 43 § 1 mom. lagen om skifte inom planläggningsområde (101/60) utan att den deponeras för den överlåtande lägenhetens ägare, skall förrättningsmännen utöver annat utreda om återstoden av lägenheten motsvarar det fulla värdet av de inteckningar som avses i 127 § i den nämnda lagen.

7 §

När en förrättning som avser inlösen av byggnadsplatsdel blivit godkänd vid granskning i lantmäterikontoret eller, om besvär över förrättningen har anförts, saken blivit slutligt avgjord, skall lantmäterikontoret med tanke på den deponering eller betalning, som nämns i 41 § 1 mom. lagen om skifte inom planläggningsområde, utan dröjsmål underrätta den som är berättigad till inlösen.

8 §

För sådan anteckning om förändringar i inteckningar som avses i 44 § 3 mom. lagen om skifte inom planläggningsområde skall lantmäterikontoret, sedan förättningen blivit införd i jordregistret eller i fastighetsregistret, utan dröjsmål göra anmälan till fastighetsdomaren eller domhavanden i domsagan.

14 §

Lantmäterikontoret skall utan dröjsmål underrätta kommunen när en lantmäteriförrättning på ett stadsplaneområde har införts i jord- eller fastighetsregistret.

15 §

En fastighetsingenjör får med kommunens samtycke inom kommunens område verkställa styckning, frivilligt ägobyte, rågång och servitutsförrättning.

Lantmäteristyrelsen kan med kommunens samtycke bemyndiga en fastighetsingenjör, som lantmäteristyrelsen med beaktande av dennes tidigare verksamhet anser vara kompetent för uppgiften, att verkställa tvångsbyte av ägor och nyskifte som avses i 4 § lagen om skifte inom planläggningsområde.

En fastighetsingenjör som önskar börja utföra lantmäteriförrättningar skall tillställa lantmäteristyrelsen en utredning om sin kompetens och kommunens samtycke till att han utför sådana förrättningar.

Fastighetsingenjören utför i 1 och 2 mom. nämnda förrättningar under lantmäteristyrelsens och lantmäterikontorets ledning och överinseende. Härvid skall med avseende på fastighetsingenjörens skyldigheter i tjänsten i tillämpliga delar iakttas vad som stadgas och bestäms om lantmäteriförvaltningen.

17 §

Ansökan om tomtmätning och mätning av allmänt område samt grundande, flyttning, ändring eller upphävande av servitut eller rättigheter som avses i 6 kap. lagen om skifte inom planläggningsområde skall göras skriftligen hos byggnadsnämnden.

18 §

Vid ansökan om tomtmätning skall utredning företes om sökandens ägande- eller besittningsrätt till tomtområdet eller en del därav.

I en ansökan om mätning av ett allmänt område som skall bildas skall namnen på kända ägare av de fastigheter och områden av vilka det allmänna området består nämnas.


19 §

Om byggnadsnämnden vid behandlingen av ansökan anser att formella förutsättningar enligt 18 § föreligger, skall den ge fastighetsingenjören i uppdrag att verkställa förrättningen.

20 §

En fastighetsingenjör kan åta sig en förrättning, även om ingen ansökan har gjorts hos byggnadsnämnden. En i 18 § nämnd utredning skall härvid företes för honom innan förrättningen påbörjas.

Om en fastighetsingenjör har åtagit sig en förrättning, skall han inom 30 dagar underrätta byggnadsnämnden om detta.

24 §

På kartan skall antecknas:

1) kommunens namn, stadsdelen eller kommundelen samt numret på kvarteret och tomten;


33 §

Delar av ett allmänt område, vilka hör till olika stads- eller kommundelar, bildas till olika fastigheter, om det inte är ändamålsenligt att förfara på något annat sätt.

Om en kommun vill att ett allmänt område som håller på att bildas skall införas i enlighet med 118 § lagen om skifte inom planläggningsområde, i registret över allmänna områden eller i fastighetsregistret såsom tilläggsdel till ett i registret redan infört allmänt område, skall anteckning därom göras i protokollet.

52 §

När en tomtmätning eller servitutsförrättning har avslutats skall fastighetsingenjören utan dröjsmål och senast 30 dagar från besvärstidens utgång eller, i det fall som avses i 68 § lagen om skifte inom planläggningsområde, från det sakägarna med sina underskrifter har godkänt förrättningen, sända förrättningshandlingarna och förrättningskartan till byggnadsnämnden för vidtagande av föreskrivna åtgärder.

Handlingar och karta över mätning av ett allmänt område skall tillställas byggnadsnämnden inom fyra månader från besvärstidens utgång.

Av särskilda skäl kan byggnadsnämnden förlänga de i 1 mom. nämnda tidsfristerna.

53 §

När byggnadsnämnden prövar om en förrättning som granskas är tekniskt riktigt utförd skall nämnden fästa uppmärksamhet vid de omständigheter som kan bedömas på basis av förrättningshandlingarna och kartan. Om det anses nödvändigt kan byggnadsnämnden inhämta utlåtande av lantmäterikontoret eller av någon annan statlig myndighet.

Då byggnadsnämnden återförvisar en förrättning till fastighetsingenjören för komplettering eller rättelse, skall nämnden samtidigt bestämma på vilket sätt felen skall rättas samt om ärendet skall behandlas på nytt på förrättningsplatsen och i så fall i vilken omfattning. Fastighetsingenjören skall göra rättelserna i behörig ordning utan dröjsmål.

54 §

När byggnadsnämnden har godkänt en förrättning skall den göra anteckning om detta i protokollet över förrättningen.

När byggnadsnämnden enligt 71 eller 82 § lagen om skifte inom planläggningsområde har beslutat att en tomt eller ett allmänt område som skall bildas skall införas såsom fastighet i tomtboken eller fastighetsregistret, skall den göra en anteckning i förrättningsprotokollet om detta eller till förrättningshandlingarna foga ett protokollsutdrag som innehåller beslutet.

Av utdraget ur byggnadsnämndens protokoll skall i det i 2 mom. nämnda fallet ett exemplar tillställas fastighetsdomaren, som efter att ha fått meddelande om att den tomt eller det allmänna område som avses i beslutet har införts såsom fastighet i tomtboken eller fastighetsregistret, skall göra föreskrivna anteckningar i protokollet över inteckningsärenden och i inteckningsregistret.

57 §

Om inte annat följer av lagen om skifte inom planläggningsområde eller av denna förordning, skall de stadganden i 18-21 kap. förordningen om skifte som gäller jorddomstol och rättegång i tillämpliga delar iakttas även när besvär över tomtmätning, mätning av allmänt område eller servitutsförrättning skall avgöras av jorddomstolen eller dess ordförande.

Dock skall

1) ordföranden i jorddomstolen meddela sin adress även till byggnadsnämnden i de kommuner som hör till jorddomstolens domkrets,

2) det i 174 § förordningen om skifte nämnda exemplaret av jorddomstolens utslag tillställas byggnadsnämnden,

3) det i 198 § förordningen om skifte nämnda exemplaret av jorddomstolens utslag samt förrättningshandlingarna och förrättningskartorna tillställas fastighetsingenjören genom byggnadsnämndens förmedling,

4) om missnöje med jorddomstolens utslag anmälts hos byggnadsnämnden, denna utan dröjsmål underrätta jorddomstolens ordförande, samt

5) det exemplar av högsta domstolens dom eller utslag som enligt 204 § förordningen om skifte skall fogas till förrättningshandlingarna, tillställas fastighetsingenjören genom byggnadsnämndens förmedling.

58 §

Sedan förrättningen har vunnit laga kraft skall byggnadsnämnden sända förrättningshandlingarna och förrättningskartorna till tomtbokföraren för vidtagande av stadgade åtgärder.


61 §

Byggnadsnämnden och fastighetsingenjören skall föra enligt fastställda formulär uppgjorda förteckningar över anhängiga förrättningar som avses i detta kapitel.

62 §

En fastighetsingenjör skall årligen inom januari hos byggnadsnämnden anmäla antalet under föregående år anhängiga tomtmätningar, mätningar av allmänna områden och servitutförrättningar samt antalet under året slutbehandlade förrättningar och antalet förrättningar som överförts till följande år.

63 §

Byggnadsnämnden skall se till att de förrättningar som avses i detta kapitel verkställs utan dröjsmål och i enlighet med gällande stadganden.

Om en kommun har flera fastighetsingenjörer, meddelar byggnadsnämnden vid behov föreskrifter om skötseln av deras uppgifter. Den i 61 § nämnda förteckningen förs och de i 62 § nämnda uppgifterna samt övriga utredningar av allmän natur om fastighetsingenjörernas verksamhet ges för alla förrättningar av den fastighetsingenjör som får de nämnda åliggandena i uppdrag.

64 §

Kommunstyrelsen skall underrätta lantmäteristyrelsen om val av fastighetsingenjör.

Om byggnadsnämnden enligt 115 § 2 mom. lagen om skifte inom planläggningsområde har förordnat någon annan tjänsteinnehavare än en fastighetsingenjör till tomtbokförare, skall den underrätta kommunstyrelsen om detta.

65 §

Tomtbok förs med anlitande av lösblad, uppgjorda enligt fastställda formulär och insatta i ändamålsenliga pärmar, eller med anlitande av automatisk databehandling.

68 §

Tomtregister förs stadsdelsvis eller kommundelsvis samt kvartersvis. Stadsdelarna eller kommundelarna ordnas i nummerföljd eller, om de endast har namn, i alfabetisk ordning enligt namnen.


71 §

I tomtregistret tilldelas varje tomt ett särskilt blad (tomtregisterblad), på vilket antecknas:

1) fastställelse och ändring av stadsplan och stadsplanebestämmelser samt godkännande och ändring av tomtindelning för tomten, stadsdelens eller kommundelens samt kvarterets nummer eller namn, om nummer inte finns, samt tomtbokskartans kartblads nummer;


7) servitut och med dem jämförbara rättigheter som belastar tomten, avtal som skall införas i tomtregistret, genom beslut av byggnadsnämnden grundade rättigheter som avses i 133 § 1 mom. byggnadslagen; samt

8) när ett i 71 § lagen om skifte inom planläggningsområde nämnt förordnande av byggnadsnämnden om att tomten skall införas i tomtregistret eller fastighetsdomarens eller rättens samtycke till tomtbildningen har getts, samt övriga uppgifter om tomten.


71 a §

Fastighetsingenjören beslutar om en benämning behövs för ett allmänt område i dess egenskap av fastighet samt vilken benämningen skall vara. Om avsikten är att ett allmänt område som skall bildas skall bli detsamma som ett område för vilket ett namn har fastställts i stadsplanen, skall detta namn användas även för fastigheten. I annat fall skall för ett allmänt område i dess egenskap av fastighet användas en sådan benämning som överensstämmer med av kommunstyrelsen godkända principer och som med beaktande av de namn och områden som är bestämda i stadsplanen tillräckligt klart anger området.

72 §

I stället för ett enda index kan även alfabetiska förteckningar göras upp över de allmänna områdena inom varje stadsdel eller kommundel eller inom grupper av stadsdelar eller kommundelar. Ett allmänt område, varav delar faller inom området för två eller flera index, upptas i sin helhet i det index inom vars område största delen faller. I övriga index hänvisas till detta index.

73 §

I registret över allmänna områden tilldelas varje registerenhet ett särskilt blad (registerblad över allmänna områden), på vilket antecknas:


4) stadsdelens eller kommundelens namn eller nummer;

5) ett avskilt allmänt områdes kännemärke och areal samt, om inte lantmäteristyrelsen för någon kommuns vidkommande på framställning av fastighetsingenjören samtyckt till att anteckning inte behöver göras, den fastighet eller område från vilket den vid mätning av allmänt område bildade registerenheten eller en del därav är avskild eller, om avskiljandet skett från fler än en fastighet eller ett område, arealen av den del som avskilts från varje fastighet eller område.


8) när förordnande enligt 82 § lagen om skifte inom planläggningsområde av byggnadsnämnden om att ett område skall införas i registret över allmänna områden har getts samt när fastighetsdomarens samtycke till bildning av ett allmänt område eller expropriationsbeslut har getts och när en anteckning har gjorts i registret över allmänna områden samt övriga uppgifter om det allmänna området.

75 §

Tomtbildningslängden förs med iakttagande i tillämpliga delar av vad som i 68 och 69 §§ stadgas om numrering efter stadsdel eller kommundel och byggnadskvarter. I längden antecknas:

1) tomtbokskartans kartblad,

2) när tomtindelningen har godkänts och handlingarnas förvaringsmärke,

3) tomtens nummer,

4) tomtens areal,

5) när tomtmätning har ägt rum och handlingarnas förvaringsmärke,

6) de fastigheter och andra områden till vilka tomten hör, samt

7) tomtens användning enligt stadsplanen och övriga uppgifter om tomten.

76 §

Bildningslängden över allmänna områden förs med iakttagande i tillämpliga delar av vad som stadgas i 72 §. I längden antecknas:

1) tomtbokskartans kartblad,

2) kännemärket för ett allmänt område som skall bildas,

3) med beaktande av vad som stadgas i 71 a § 2 mom., områdets benämning,

4) områdets areal samt, om inte lantmäteristyrelsen för någon kommuns vidkommande på framställning av fastighetsingenjören samtyckt till att anteckning inte behöver göras, de fastigheter och andra områden till vilka området hör, samt

5) när mätning av det allmänna området eller motsvarande förrättning har ägt rum, samt övriga uppgifter om området.

79 §

När byggnadsnämnden med stöd av bestämmelserna i 71 eller 82 § lagen om skifte inom planläggningsområde har bestämt att en tomt eller ett allmänt område som skall bildas skall införas såsom fastighet i tomtboken eller fastighetsregistret, skall införandet ske i brådskande ordning.

86 §

Om en stadsplan eller tomtindelning i fråga om en tomt eller tomter i tomt- eller fastighetsregistret har ändrats så att den stadsdel, kommundel eller det kvarter där tomten är belägen har erhållit nytt nummer eller namn eller att tomten har fått nytt nummer eller kommit att höra till en annan stadsdel eller kommundel, men tomtens eller tomternas områden och gränser har förblivit oförändrade, skall fastighetsingenjören upprätta ett protokoll över saken, i vilket skall konstateras att tomtens eller tomternas områden och gränser inte har förändrats samt införas uppgift om vilka förändringar beträffande tomten eller tomterna som har inträffat i stadsdelens, kommundelens eller kvarterets nummer eller namn eller i tomtens nummer. Protokollet skall tillställas byggnadsnämnden, som efter att ha konstaterat förändringarna skall bestämma att de införs i tomt- eller fastighetsregistret.


92 §

När ett beslut eller förordnande som avses i 109 § byggnadsförordningen har vunnit laga kraft skall byggnadsnämnden sända en kopia till tomtbokföraren för anteckning enligt 71 §.

94 §

Beslut om sådan överföring av ett område till registret för allmänna områden eller till fastighetsregistret som avses i 119 § lagen om skifte inom planläggningsområde fattas av byggnadsnämnden. Till ansökan skall fogas en utredning om äganderätten till området. Byggnadsnämnden skall underrätta tomtbokföraren om sitt beslut.


95 §

Byggnadsnämnden bestämmer om rättelse av fel och bristfälligheter i tomtboken.


100 §

Ett område, som är avsett till något annat än en byggnadstomt och som för någon annan än en stad eller kommun har exproprierats från en tomt eller ett allmänt område som antecknats i tomtboken eller i fastighetsregistret såsom fastighet, införs i jordregistret eller i fastighetsregistret på det sätt som stadgas om exproprierade enheter som skall införas i jordregistret. Lantmäterikontoret skall lämna tomtboks- eller fastighetsregisterföraren behövliga uppgifter om det exproprierade området för de anteckningar som skall göras i tomtboken eller fastighetsregistret.

109 §

Byggnadsnämnden och tomtbokföraren skall ge lantmäteristyrelsen de behövliga uppgifter om upprättande och förande av tomtbok som lantmäteristyrelsen begär.


111 §

Kopior av samt utdrag ur kartor och protokoll över tomtmätning, mätning av allmänt område och servitutförrättningar samt av protokoll som avses i 86 §, framställningar som avses i 105 §, kompletterade tomtkartor eller kompletterade tomtindelningskartor som avses i 106 § samt av tomtboken och tomtbokskartan eller av fastighetsregistret och fastighetsregisterkartan utfärdas av tomtbokföraren eller fastighetsregisterföraren, om inte byggnadsnämnden beslutar något annat.

112 §

Vad som i denna förordning stadgas om fastighetsdomare skall i en kommun som hör till en häradsrätts domkrets gälla domhavanden i domsagan eller häradsrätten.


Denna förordning träder i kraft den 1 maj 1991.

Helsingfors den 26 april 1991

Republikens President
MAUNO KOIVISTO

Jord- och skogsbruksminister
Toivo T.Pohjala

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.