745/1991

Given i Helsingfors den 26 april 1991

Förordning om ändring av förordningen om olycksfallsnämnden

På föredragning av social- och hälsovårdsmimstern

ändras i förordningen den 4 december 1981 om olycksfallsnämnden (839/81) 3 §, 6 § 2 och 3 mom. samt 7 §,

av dem 6 § 2 och 3 mom. sådana de lyder i förordning av den 21 maj 1982 (376/82), samt

fogas till 1 § ett nytt 3 mom. och till 6 §, sådan den lyder delvis ändrad genom nämnda förordning av den 21 maj 1982, ett nytt 4 mom. som följer:

1 §

Nämnden är dessutom rättsmedelsinstans i ärenden som avses i lagen om olycksfall i militärtjänst (1211/90) och lagen om ersättning till lantbruksföretagare för självrisktiden enligt sjukförsäkringslagen (118/91) såsom stadgas särskilt i dessa lagar.

3 §

Nämnden har föredragande och byråpersonal. Föredragandena skall ha avlagt juris kandidatexamen. Föredragandena anställs och entledigas av den i 5 § nämnda förvaltningssektionen, som också beslutar om föredragandenas anställningsvillkor. Byråpersonalen anställs och entledigas av nämndens ordförande, som också beslutar om byråpersonalens anställningsvillkor.

6 §

En sektion består av en ordförande, en lagfaren medlem, en läkarmedlem och två arbetsmarknadsmedlemmar, av vilka den ena är arbetsgivarmedlem och den andra arbetstagar- och funktionärsmedlem, samt en lantbruksföretagarmedlem.

För att en sektion skall vara beslutför krävs att närvarande är ordföranden och i ärenden som avses i lagen om olycksfallsförsäkring arbetsmarknadsmedlemmarna, i ärenden som avses i lagen om olycksfallsförsäkring för lantbruksföretagare (1026/81) eller lagen om ersättning till lantbruksföretagare för självrisktiden enligt sjukförsäkringslagen lantbruksföretagarmedlemmen samt i ärenden som avses i lagen om olycksfall i militärtjänst arbetsmarknadsmedlemmarna och lantbruksföretagarmedlemmen. Om avgörandet i ett ärende i väsentlig grad är beroende av en medicinsk fråga, skall också läkarmedlemmen vara närvarande.

En sektion är också beslutför när ordföranden och minst två andra medlemmar är närvarande, om alla de som enligt 2 mom. hör till sektionen före mötet skriftligen har omfattat föredragandens förslag och även de närvarande godkänner förslaget.

7 §

Om ett ärende som skall avgöras i nämnden är av principiell betydelse eller om en sektions avgörande skulle avvika från tidigare praxis, kan sektionen besluta eller nämndens ordförande bestämma att ärendet skall behandlas av nämnden i plenum.

Ärenden som gäller nämndens arbetsordning skall behandlas i plenum.

Plenum är beslutfört när ordföranden eller en viceordförande samt minst hälften av de övriga medlemmarna är närvarande. En förutsättning för beslutförhet är dessutom att minst en arbetsgivarmedlem, en arbetslagar- och funktionärsmedlem samt en lantbruksföretagarmedlem är närvarande. Om avgörandet i ett ärende i väsentlig grad är beroende av en medicinsk fråga, skall också en läkarmedlem vara närvarande.


Denna förordning träder i kraft den 1 maj 1991.

Helsingfors den 26 april 1991

Republikens President
MAUNO KOIVISTO

Social- och hälsovårdsminister
Mauri Miettinen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.