729/1991

Given i Helsingfors den 19 april 1991

Lag om ändring av lagen om kommunernas miljövårdsförvaltning

I enlighet med riksdagens beslut

upphävs i lagen den 24 januari 1986 om kommunernas miljövårdsförvaltning (64/86) 9 §, sådan den lyder i lag av den 2 juni 1989 (512/89), samt

ändras 5 § 2 och 3 mom. samt 7 § 1 mom. som följer:

5 §
Kommunens miljövårdsnämnd

Kommunfullmäktige kan besluta att miljövårdsnämndens uppgifter skall skötas av någon annan nämnd eller, om kommunen på årets första dag har färre än 3 000 invånare, av kommunstyrelsen. Flera kommuner kan även sköta dessa uppgifter i samarbete. I ärenden som gäller miljövård tillämpas härvid på den andra nämnden, på kommunstyrelsen eller på det behöriga organet vad som stadgas om miljövårdsnämnden.

Inom miljövårdsnämnden eller, i de fall som avses i 2 mom., inom den andra nämnden eller det andra organet kan tillsättas en eller flera sektioner.

7 §
Tjänsteinnehavare

För skötseln av uppgifter inom miljövården kan kommunen eller ett kommunalförbund i sin tjänst ha en eller flera tjänsteinnehavare. Tjänsterna kan inrättas som huvudtjänst eller bitjänst eller också kan uppgifterna sammanslås med någon annan tjänst hos kommunen eller kommunalförbundet. >Tjänsten kan även inrättas som en kombinerad tjänst eller vara gemensam för flera kommuner.Denna lag träder i kraft den 1 januari >1992.

Om kommunen med stöd av denna lag beslutar överföra ett kommunalt organs samtliga uppgifter på ett annat organ, upphör mandatperioden för de förtroendevalda i det förstnämnda organet när de arrangemang i kommunen som gäller överföringen träder i kraft.

Åtgärder som verkställigheten av lagen förutsätter får vidtas innan den träder i kraft.

Regeringens proposition 295/90
Lag- och ekonomiutsk. bet. 46/90
Stora utsk. bet. 347/90

Helsingfors den 19 april 1991

Republikens President
MAUNO KOIVISTO

Miljöminister
Kaj Bärlund

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.