724/1991

Given i Helsingfors den 19 april 1991

dning om körtillstånd för förare av fordon som transporterar farliga ämnen

På föredragning av trafikministern stadgas med stöd av 12, 15 och 17 §§ lagen den 20 juni 1974 om transport av farliga ämnen på väg (510/74):

1 §
Krav på körtillstånd

Förare av motorfordon eller motorfordon med släpvagn (nedan transportenhet) som transporterar sådana farliga ämnen på väg som avses i 2 § 1 mom. lagen om transport av farliga ämnen på väg (510/74) skall utom körkort ha tillstånd som berättigar till transport av farliga ämnen (nedan TFÄ-körtillstånd), om de transporterar

1) farliga ämnen i tank med större volym än 3 m3 eller i tankar med större sammanlagd volym än 3 m3,

2) andra farliga ämnen än explosiva varor, när de förstnämnda till sin bruttomängd överstiger 3 000 kilogram, i fordon vars största tillåtna totalvikt överstiger 3,5 ton eller

3) explosiva varor i större mängder än de mängder som avses i marginalnummer 10 100 (2) (nedan begränsade kvantiteter) i bilaga B till trafikministeriets beslut om transport av farliga ämnen på väg (610/78), oberoende av fordonens största tillåtna totalvikt.

Körtillstånd krävs inte för sådana transporter inom hamnområde som har direkt anknytning till lastning eller lossning av fartyg, vid transport av tomma, icke rengjorda kärl, förpackningar och behållare eller vid transport av vämjeliga ämnen eller ämnen som orsakar infektioner.

Vid internationella transporter skall transportenhetens förare ha ett körtillstånd enligt den europeiska överenskommelsen om internationell transport av farligt gods på väg (ADR) (FördrS 23/79) (nedan ADR-körtillstånd). ADR-körtillståndet är i kraft också vid inrikes transporter.

Körtillstånd för tanktransporter gäller även vid transport av styckegods.

Föreskrifter om de TFÄ-körtillstånd som krävs vid transporter av farliga ämnen under försvarsmaktens tillsyn meddelas av försvarsministeriet.

2 §
Utbildningens syfte och innehåll

Syftet med utbildningen för körtillståndet är att göra förarna medvetna om de risker som är förknippade med transport av farliga ämnen och att ge den baskunskap som behövs för att antalet olyckssituationer skall kunna minskas samt baskunskaper om vilka omedelbara åtgärder som skall vidtas i en olyckssituation för att personer, förmögenhet och miljön skall kunna skyddas samt verkningarna begränsas.

Föreskrifter om indelningen av utbildningen i kurser samt om kursernas innehåll och längd meddelas av trafikministeriet. Till utbildningen skall höra åtminstone de kurser som nämns i 8 §.

3 §
Utbildare

Utbildning för körtillstånd får ges endast av sammanslutningar som godkänts av bilregistercentralen.

Bilregistercentralen beviljar tillstånd, om sökanden anses ha förutsättningar att ge utbildning. För undervisningsverksamheten skall den som ger utbildning ha en av bilregistercentralen godkänd föreståndare som ansvarar för utbildningen samt tillräcklig undervisningspersonal och tillräckliga hjälpmedel med hänsyn till verksamhetens omfattning.

Utbildningstillstånd kan beviljas för internationella transporter eller för inrikes transporter, och det kan i fråga om farliga ämnen begränsas till att gälla en transportklass, en ämnesgrupp i en klass eller ett ämne.

Utbildningen övervakas av det besiktningskontor inom vars verksamhetsområde utbildningen ges. Är avsikten att utbildning skall ges inom flera besiktningskontors områden, behövs inte något särskilt tillstånd, om sökanden har tillstånd inom något besiktningskontors område.

4 §
Återkallande av utbildningstillstånd

Bilregistercentralen kan helt och hållet eller för viss tid återkalla ett tillstånd för förarutbildning, om

1) tillståndshavaren inte längre har förutsättningar att ge utbildning,

2) de stadganden, föreskrifter eller tillståndsvillkor som gäller förarutbildningen inte iakttas eller

3) undervisningen inte sköts på behörigt sätt.

5 §
Förutsättningarna för deltagande i körtillståndsprov

En förutsättning för deltagande i körtillståndsprov är att sökanden innehar körkort av minst klass B och att han deltagit i ovan nämnd utbildning för förare av fordon som transporterar farliga ämnen.

Om körtillståndsprovet avläggs vid en yrkesläroanstalt i samband med yrkesundervisning för fordonsförare förutsätts inte att sökanden innehar körkort av klass B.

En i förordningen om laddare (409/86) avsedd laddare som erhållit kompetensbrev för laddare och som innehar körkort av minst klass B får delta i körtillståndsprov utan att delta i utbildningen.

6 §
Körtillståndsprov

Körtillståndsprovet skall avläggas inom verksamhetsområdet för det besiktningskontor inom vars verksamhetsområde personen har deltagit i utbildningen eller har sin hemort. Provet kan avläggas även under uppsikt av en av besiktningskontoret godkänd innehavare av utbildningstillstånd.

I provet skall examinanden visa att han i tillräcklig utsträckning känner bestämmelserna om de transporter och ämnen beträffande vilka han deltagit i utbildningen.

Den som underkänts i ett prov får delta i provet på nytt tidigast sju dygn efter dagen för det underkända provet.

7 §
Sökande och beviljande av körtillstånd

Körtillstånd och ändring av körtillstånd skall sökas skriftligen hos det besiktningskontor inom vars verksamhetsområde sökanden har sin hemort.

Körtillstånd beviljas den som blivit godkänd i körtillståndsprovet och som har ett gällande lämpligt körkort.

ADR-körtillstånd beviljas med en giltighetstid av högst fem år från den dag det beviljades eller från den dag då det senast förnyades. TFÄ- och ADR-körtillstånd kan likväl beviljas så att de är giltiga till dess sökanden fyller 70 år.

8 §
Innehållet i körtillstånd

På basis av styckegodskurs och prov beviljas körtillstånd för styckegodstransporter som till sin bruttomängd överstiger 3 000 kilogram i fråga om andra farliga ämnen än explosiva varor.

På basis av styckegodskurs och prov angående explosiva varor beviljas körtillstånd för styckegodstransporter av explosiva varor, om mängden av dem överstiger de begränsande kvantiteterna. Detta körtillstånd berättigar till att transportera explosiva varor av klass 1 a och 1 b, som avses i bilaga A till trafikministeriets beslut om transport av farliga ämnen på väg och som till sin sammanlagda nettomängd inte överstiger 1 000 kg.

På basis av grundkurs och prov för tanktransporter beviljas körtillstånd för styckegodstransporter i alla transportklasser och tanktransporter i transportklasserna 4.1, 4.2, 4.3, 5.2, 6.2 och 7 vilka nämns i bilaga A till ovannämnda beslut av trafikministeriet.

På basis av grundkurs och specialkurs samt prov för tanktransporter beviljas körtillstånd utom för styckegodstransporter även för tanktransporter beträffande den transportklass, den ämnesgrupp eller det ämne i fråga om vilka sökanden har genomgått prov.

På basis av grundkurs och specialkurs och prov för transporter av sådana i kollin eller i andra föremål inneslutna explosiva varor av klass 1 a och 1 b som till sin nettomängd sammanlagt överstiger ett tusen kilo beviljas körtillstånd utom för styckegodstransporter av alla klasser även för transport av i kollin eller i andra föremål inneslutna explosiva varor av klass 1 a och 1 b som till sin nettomängd sammanlagt överstiger ett tusen kilo.

9 §
Ändring av körtillstånd

Besiktningskontoret kan på ansökan ändra ett körtillstånd så att det gäller även andra klasser, ämnesgrupper eller ämnen än det ursprungliga körtillståndet. Ett villkor för att ett körtillstånd skall ändras är att sökanden uppfyller kraven för det körtillstånd som beviljas för dessa klasser, ämnesgrupper eller ämnen. Ett ADR-körtillstånd som getts på grund av ändring får vara giltigt högst fem år räknat från den dag då det ursprungliga körtillståndet beviljades eller från den dag då det senast förnyades.

10 §
Förnyande av körtillstånd

Giltighetstiden för ett ADR-körtillstånd kan förlängas med fem år, om sökanden

1) uppfyller villkoren för beviljande av körtillstånd och under det år som föregår giltighetstiden utgång har deltagit i en kompletteringskurs om minst åtta timmar och har blivit godkänd i provet eller

2) på tillförlitligt sätt kan bevisa för besiktningskontoret att han från den dag körtillståndet beviljades eller från den dag då det senast förnyades utan avbrott har arbetat med inhemska eller internationella transporter av sådana ämnen som nämns i körtillståndet.

11 §
Återkallande av körtillstånd

Besiktningskontoret kan för viss tid eller tills vidare återkalla ett körtillstånd som det beviljat, om innehavaren inte längre uppfyller villkoren för erhållande av körtillstånd eller om han på grund av sina personliga egenskaper inte kan anses vara lämplig att transportera farliga ämnen. Innan körtillståndet ges tillbaka kan besiktningskontoret bestämma att innehavaren av körtillståndet skall delta i en kompletteringskurs om högst åtta timmar eller genomgå ett körtillståndsprov.

Om en innehavare av körtillstånd meddelas körförbud eller temporärt körförbud, skall polisen även omhänderta körtillståndet för den tid för vilken körkortsinnehavaren meddelats körförbud eller temporärt körföbud. Polisen skall underrätta bilregistercentralen om att körtillståndet har omhändertagits.

12 §
Körtillståndsregister

Besiktningskontoret underrättar bilregistercentralen och polisen på tillståndshavarens hemort om att körtillstånd har beviljats.

Bilregistercentralen för register över dem som beviljats körtillstånd. I registret antecknas körtillståndets nummer, giltighetstid och vilka till transportklasserna av farliga ämnen hörande ämnen eller vilken ämnesgrupp eller vilket ämne körtillståndet berättigar att transportera.

Angående offentligheten hos de uppgifter som finns i körtillståndsregistret tillämpas vad som i 12 § lagen om ett datasystem för vägtrafiken (819/89) stadgas om utlämnande av uppgifter ur körkortsregistret.

13 §
Körtillståndets modell

TFÄ-körtillståndet är blått och ADR-körtillståndet orange. Trafikministeriet fastställer körtillståndets modell.

14 §
Användning av körtillstånd

Körtillståndet skall medföras under färd och vid anfordran uppvisas för polisen, besiktningsmannen eller någon annan trafikövervakare.

15 §
Undantag i fråga om räddningsuppgifter

Då det är fråga om brådskande räddningsuppgifter får undantag göras från stadgandena i denna förordning, om iakttagandet av stadgandena skulle medföra men för räddningsverksamheten.

16 §
Undantag i fråga om TFÄ-körtillståndet

Bilregistercentralen kan i enskilda fall medge undantag från det körtillståndsprov som är en förutsättning villkor för erhållande av TFÄ-körtillstånd, om sökanden på grund av annan utbildning eller sin erfarenhet på området anses ha de kunskaper som krävs för erhållande av TFÄ-körtillstånd.

Besiktningskontoret kan i enskilda fall medge undantag från de utbildningskrav som är en förutsättning för erhållande av TFÄ-körtillstånd, om sökanden på grund av annan utbildning eller sin erfarenhet på området anses ha de kunskaper som ges vid utbildningen.

17 §
Ändringssökande

Besvär över bilregistercentralens beslut angående utbildningstillstånd kan anföras hos trafikministeriet inom 30 dagar.

Över ett besiktningsställes beslut angående körtillstånd kan besvär anföras hos bilregistercentralen inom 30 dagar och över bilregistercentralens beslut inom 30 dagar hos trafikministeriet.

Beslut som har meddelats med stöd av denna förordning kan verkställas trots att besvär har anförts.

18 §
Närmare föreskrifter

Närmare föreskrifter om tillämpningen av denna förordning meddelas av trafikministeriet.

Bilregistercentralen meddelar närmare föreskrifter om övervakningen av utbildningen, innehållet i och bedömningen av körtillståndsprovet samt godkännande av annan utbildning än sådan som inhämtats vid kurser.

Bilregistercentralen kan också bestämma på vilka besiktningsställen denna förordnings stadganden om besiktningskontor skall tillämpas.

19 §
Temporärt körtillstånd

Trots att sökanden inte har deltagit i någon utbildning för förare av fordon som transporterar farliga ämnen och inte har avlagt körtillståndsprov kan bilregistercentralen bevilja en förare temporärt TFÄ-körtillstånd, om han ansöker därom inom sex månader innan denna förordning eller 1 § 1 mom. 2 punkten träder i kraft. Sökanden skall visa att han utfört transport av farliga ämnen åtminstone fem år innan denna förordning träder i kraft. Sådana säsongartade permitteringar, semestrar och avbrott som pågått högst sex månader under varje 12 månaders period och som till sin sammanlagda längd är högst 18 månader under hela perioden är tillåtna vid uträkning av den föreskrivna tiden.

Temporärt körtillstånd gäller högst till den 31 december 1996.

20 §
Ikraftträdelse- och övergångsstadganden

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 1992 och genom den upphävs 10-24 §§ och 25 § 2 och 3 mom. förordningen den 23 december 1988 om transport av farliga ämnen på väg (1141/88) jämte ändringar.

Stadgandet i 1 § 1 mom. 2 punkten träder dock i kraft den 1 januari 1995.

Åtgärder som verkställigheten av förordningen förutsätter får vidtas innan den träder i kraft.

Helsingfors den 19 april 1991

Republikens President
MAUNO KOIVISTO

Trafikminister
Ilkka Kanerva

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.