722/1991

Given i Helsingfors den 19 april 1991

Lag om ändring av lagen om ett datasystem för vägtrafiken

I enlighet med riksdagens beslut

ändras i lagen den 15 september 1989 om ett datasystem för vägtrafiken (819/89) 11 och 15 §§ samt 16 § 1 mom. och

fogas till 9 § ett nytt 3 mom. som följer:

9 §
Rätt att få uppgifter

Uppgifterna i ett fordons registreringsanmälan kan med bilregistercentralens tillstånd och med hjälp av teknisk anslutning överföras till datasystemet för vägtrafiken så som stadgas genom förordning, om överföringen sker på uppdrag av fordonsägaren eller fordonsinnehavaren från datasystem som tillhör i handelsregistret antecknade företag som bedriver handel med fordon eller finansierar fordon eller som tillhör försäkringsbolag.

11 §
Utlämnande av uppgifter ur fordonsregistret

Ur fordonsregistret kan uppgifter lämnas ut på följande sätt:

1) på basis av registreringsnummer i enskilda fall, dock inte personbeteckningar eller affärs- och samfundssignum,

2) till polisen uppgifter om dem som försummat sin skyldighet att inom föreskriven tid göra registreringsanmälan, för bestämmande av eventuellt straff,

3) till trafikförsäkringsföreningen uppgifter om försummelser att inom föreskriven tid teckna lagstadgad trafikförsäkring, för fastställande av gottgörelse som motsvarar trafikförsäkringspremie, samt till trafikförsäkringsbolagen och statskontoret om sådana ändringar i uppgifterna om fordon som inverkar på försäkringspremien,

4) till utsökningsmyndigheterna uppgifter som behövs för utsökning av registreringsavgifter,

5) för ändamål som ansluter sig till trafiksäkerheten, trafiken, trafikförnödenheter eller fordonshandeln uppgifter om fordonsägares och fordonsinnehavares namn och adress i annan form än sådan som lämpar sig för automatisk databehandling, om det är fråga om opinions- och marknadsundersökningar, direktreklam, telefonförsäljning eller annan direkt marknadsföring samt för adresstjänst, och mottagaren enligt personregisterlagen (471/87) har rätt att i personregister införa de uppgifter som lämnas ut och på villkor att den registrerade inte har förbjudit att uppgifterna lämnas ut; vid utlämnandet får som urvalsgrund användas sådana uppgifter i fordonsregistret som gäller fordon samt ägare eller innehavare av fordon, dock inte personbeteckningar,

6) till försvarsmakten för skötseln av åligganden som stadgas för den,

7) till de myndigheter som sköter parkeringsövervakning samt fullgör åligganden enligt lagen om flyttning av fordon och nedskrotning av skrotfordon (151/75) för skötseln av dessa åligganden, samt

8) till Ålands landskapsstyrelse för skötseln av registreringsåligganden i fråga om fordon i landskapet Åland.

Utan den registrerades samtycke får personbeteckningar inte lämnas ut ur fordonsregistret utom i de fall som avses i 1 mom. 2-4 punkten eller i de fall då uppgifterna lämnas ut för skötseln av en trafikförsäkring, förebyggande och utredning av brott eller parkeringsövervakning. Personbeteckningar får även lämnas ut för statistikföring, vetenskaplig forskning eller något annat därmed jämförbart ändamål, varvid för utlämnande krävs att det uppfyller kraven enligt 19 § 1 mom. 3 punkten personregisterlagen. Vad som här stadgas om utlämnande av personbeteckning gäller på motsvarande sätt de fall då en personbeteckning läggs till grund för utlämnande av uppgifter.

15 §
Utlämnande av uppgifter med hjälp av teknisk anslutning

Ur fordonsregistret får uppgifter lämnas ut med hjälp av teknisk anslutning

1) till polisen för trafikövervakning samt för förebyggande och utredning av brott,

2) till tullmyndigheterna för övervakning av utrikestrafiken samt förebyggande och förundersökning i fråga om tullbrott,

3) till utsökningsmyndigheterna för utsökning,

4) till trafikförsäkringsföreningen, trafikförsäkringsbolagen och statskontoret uppgifter om fordonsägares och fordonsinnehavares namn och adress, personbeteckning eller affärs- och samfundssignum, för skötseln av trafikförsäkringar eller motsvarande statliga ersättningssystem, samt uppgifter som gäller identifiering, registrering och besiktning av fordon samt trafikförsäkringar och fordons tekniska egenskaper, om uppgifterna behövs för fastställandet av försäkringspremier,

5) till de myndigheter som sköter parkeringsövervakning samt fullgör åligganden enligt lagen om flyttning av fordon och nedskrotning av skrotfordon, för skötseln av dessa åligganden,

6) till företag som bedriver handel med fordon och som har antecknats i handelsregistret, på villkor som bilregistercentralen särskilt fastställer, följande uppgifter i samband med fordonshandel och fordonsservice: identifierings-, registrerings-, besiktnings- och försäkringsuppgifter och tekniska data samt till företag eller andra sammanslutningar som har fått tillstånd enligt 9 § 3 mom. dessutom personuppgifter om de med ägarens eller innehavarens samtycke lämnas ut på basis av registreringsnumret,

7) till försvarsmakten följande uppgifter: identifierings-, registrerings- och besiktningsuppgifter och tekniska data samt ägarens och innehavarens namn, adress samt affärs- och samfundssignum, för skötseln av lagstadgade åligganden samt

8) till Ålands landskapsstyrelse för skötseln av registreringsåligganden i fråga om fordon i landskapet Åland.

Bilregistercentralen kan efter att ha hört dataombudsmannen ge en mottagare som avses i 1 mom. tillstånd att i sitt datasystem lagra de uppgifter som lämnas ut för ett ärende som mottagaren behandlar.

16 §
Utlämnande av uppgifter ur övriga register med hjälp av teknisk anslutning

Ur körkortsregistret får uppgifter med hjälp av teknisk anslutning utlämnas till polisen, åklagarmyndigheter och domstolar för behandling av frågor i anslutning till körkort samt till polisen för kontroll av personuppgifter.Denna lag träder i kraft den 1 maj 1991.

Regeringens proposition 286/90
Trafikutsk. bet. 11/90
Stora utsk. bet. 328/90

Helsingfors den 19 april 1991

Republikens President
MAUNO KOIVISTO

Trafikminister
Ilkka Kanerva

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.