712/1991

Given i Helsingfors den 19 april 1991

Lag om ändring av lagen om organisering av konstens främjande

I enlighet med riksdagens beslut

ändras i lagen den 14 juli 1967 om organisering av konstens främjande (328/67) 1 §, 3 § 1 och 3 mom. samt 4 §,

av dessa lagrum 1 § sådan den lyder ändrad genom lagar av den 9 juli 1976 och den 19 november 1982 (617/76 och 839/82), och 4 § sådan den lyder delvis ändrad genom sistnämnda lag, som följer:

1 §

För främjande av Finlands konst finns följande statliga konstkommissioner: statens arkitekturkommission, statens bildkonstkommission, statens danskonstkommission, statens dramatiska kommission, statens filmkonstkommission, statens fotokonstkommission, statens konstindustrikommission, statens litteraturkommission och statens tonkonstkommission.

Centralkommissionen för konst är samorgan för de nämnda statliga konstkommissionerna. Centralkommissionen för konst och de statliga konstkommissionerna har en förvaltningsbyrå som är underställd centralkommissionen för konst.

För främjande av det regionala konstlivet finns i varje län en konstkommission.

3 §

När konstkommissionerna tillsätts skall det ses till att de olika konstarterna blir företrädda i dem samt att även regionala och språkliga synpunkter beaktas.


Medlemmarna av länskonstkommissionen skall vara kännare på något konstområde eller vara insatta i den regionala kulturpolitiken.

4 §

Ordförandena och de övriga medlemmarna i de statliga konstkommissionerna förordnas av statsrådet bland dem som har föreslagits av centrala organisationer och inrättningar inom olika områden av konsten, sedan dessa har hörts. Kommissionen utser inom sig en vice ordförande.

Centralkommissionen för konst bildas av ordförande i konstkommissionerna och fyra av statsrådet förordnade medlemmar. Ordföranden och vice ordföranden i centralkommissionen förordnas av statsrådet.

Medlemmarna av en länskonstkommission förordnas av länsstyrelsen bland dem som har föreslagits av regionala organisationer och inrättningar för konst- och kulturpolitik sedan dessa blivit hörda. Kommissionen utser inom sig en ordförande och en vice ordförande.


Denna lag träder i kraft den 1 augusti 1991.

De statliga konstkommissioner och den centralkommission för konst samt de länskonstkommissioner som har tillsatts innan denna lag träder i kraft fortsätter sin verksamhet till mandatperiodens slut.

Åtgärder som verkställigheten av lagen förutsätter får vidtas innan den träder i kraft.

Regeringens proposition 270/90
Kulturutsk. bet. 30/90
Stora utsk. bet. 324/90

Helsingfors den 19 april 1991

Republikens President
MAUNO KOIVISTO

Undervisningsminister
Ole Norrback

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.