704/1991

Given i Helsingfors den 19 april 1991

Lag om ändring av 7 och 29 §§ lagen om samarbete mellan Finland och de övriga nordiska länderna vid verkställighet av domar i brottmål

I enlighet med riksdagens beslut

ändras i lagen den 20 juni 1963 om samarbete mellan Finland och de övriga nordiska länderna vid verkställighet av domar i brottmål (326/63) 7 § 1 mom. och 29 §,

av dessa lagrum 7 § 1 mom. sådant det lyder i lag av den 19 juli 1974 (621/74), som följer:

7 §

Ett straff som har omvandlats till fängelse skall verkställas enligt finsk lag enligt vad som stadgas om verkställighet av en lagakraftvunnen dom.


29 §

Vad 7 kap. strafflagen stadgar om bestämmande av ett gemensamt straff och den tidigare lagen om sammanläggning av straff skall inte tillämpas på straff som har dömts ut i Danmark, Island, Norge eller Sverige.

Om den som i ett annat nordiskt land har dömts till straff genom en villkorlig dom, i Finland ådöms straff för ett brott som han har begått innan den villkorliga domen gavs, skall domstolen samtidigt, utan att bestämma något gemensamt straff eller sammanlägga straffen, bestämma om det villkorliga straffet skall verkställas eller inte.


Denna lag träder i kraft den 1 april 1992.

Regeringens proposition 40/90
Lagutsk. bet. 15/90
Stora utsk. bet. 314/90

Helsingfors den 19 april 1991

Republikens President
MAUNO KOIVISTO

Justitieminister
Tarja Halonen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.