694/1991

Utfärdat i Helsingfors den 19 april 1991

Trafikministeriets beslut om taxor för invalidtaxitrafiken

Trafikministeriet har med stöd av 11 § 1 mom. lagen den 15 februari 1991 om tillståndspliktig persontrafik på väg beslutat fastställa de övre tillåtna taxorna för invalidtaxitrafiken som följer:

1 §

Denna taxa skall tillämpas vid tillståndspliktig persontrafik med invalidtaxi.

2 §

Mätartaxan omfattar grundavgift, på körsträckans längd baserad avgift, väntetidsavgift, tilläggsavgiften för körning som utförs nattetid, helgdagar och under annan därmed likställd tidpunkt samt på körtiden baserad avgift såvida körhastigheten är exceptionellt låg.

3 §

I grundavgift får per körning debiteras 27,00 mk. Om passagerare vilka skilt har beställt bilen transporteras under samma körning och om den som utför körningen, med beställarnas samtycke, har kombinerat dessa körningar, får för varje enskild beställning, utöver den första beställningen, uppbäras en tilläggsavgift på 10,00 mk.

För körning som börjar under tiden 18.00–22.00, får uppbäras en tilläggsavgift på 7,00 mk. Dock får lördagar, dagar före kyrklig helg, dagen före självständighetsdagen och valborgsmässoaftonen tilläggsavgift uppbäras för körning som börjar redan klockan 14.00. Denna tilläggsavgift är dock 13,00 mk om körningen börjar under tiden 22.00–06.00 eller om den utförs på söndagar, kyrkliga helgdagar eller på självständighetsdagen eller första maj. Taxametern skall inställas på tilläggsavgiften.

4 §

På basen av körsträckans längd får uppbäras en avgift som indelas i fyra taxeklasser beroende på antalet befordrade personer. I varje taxeklass skall med grundavgift köras nedan angiven körsträcka och för varje påbörjad sträcka av samma längd får till grundavgiften läggas 1,00 mark:

Taxa I: 1–2 p. 217,02 m (4,61 mk/km)

Taxa II: 3–4 p. 180,61 m (5,54 mk/km)

Taxa III: 5–6 p. 164,26 m (6,09 mk/km)

Taxa IV: över 6 p. 149,36 m (6,70 mk/km)

Då taxeklass fastställs beaktas inte barn under 12 år som medföljer taxipassageraren. Två barn under 12 år räknas som en person.

5 §

För väntetid får debiteras 129,90 mk per timme vilket motsvarar 1,00 mark för varje period på 27,7 sekunder. Sker körningen på grund av trafikhinder, vägförhållanden eller annan liknande orsak så långsamt, att ersättningen för väntetid skulle bli större än på basen av körsträckan, får i stället för på körsträckan baserad avgift även under den egentliga körningen debiteras väntetidsersättning.

6 §

Avgifterna och grunderna för dem skall vara synliga för passageraren.

Detta beslut träder i kraft den 24 april 1991, och med detta beslut upphävs trafikministeriets beslut (3596/70/90) den 2 april 1990 med undantag av punkt 5 beträffande skolskjutsar och punkt 6 beträffande användning av taxameter.

De nya avgifterna får dock debiteras först då en av Bilregistercentralen auktoriserad installations- och reparationsfirma tidigast 22.4.1991 justerat taxametern enligt den nya taxan och ovan nämnda firma eller ett besiktningskontor plomberat taxametern.

Helsingfors den 19 april 1991

Trafikminister
Ilkka Kanerva

Avdelningschef, regeringsråd
Harri Cavén

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.