679/1991

Given i Helsingfors den 12 april 1991

Förordning om tekniska kontrollcentralen

På föredragning av handels- och industriministern stadgas med stöd av lagen den 20 januari 1984 om tekniska kontrollcentralen (65/84):

Tekniska kontrollcentralens uppgifter
1 §

Tekniska kontrollcentralen skall utöver de uppgifter som stadgas i lagen om tekniska kontrollcentralen (65/84) samt som stadgas eller föreskrivs separat:

1) följa den allmänna utvecklingen på sitt verksamhetsområde och göra upp förslag till utvecklande av lagstiftningen på området,

2) utföra utredningar som gäller verksamhetsområde, bedriva skade- och olycksforskning, delta i forskningsverksamheten på sitt område och avge utlåtanden om frågor i anslutning till området,

3) utföra provning i anslutning till sitt område,

4) utföra på avtal baserade besiktningar i samband med export,

5) bedriva informationstjänsts-, publikations- och informationsverksamhet på sitt område och delta i utbildningsverksamheten inom området samt

6) delta i det nationella och internationella samarbetet på området.

2 §

Kontrollcentralen skall också för mätteknikcentralen sköta följande uppgifter om vilka skall överenskommas särskilt:

1) personal- och ekonomiförvaltningsuppgifter,

2) administrativa stödtjänster,

3) uppgifter i anslutning till det samarbete som avses i lagen om samarbete inom statens ämbetsverk och inrättningar (651/88),

4) uppgifter i anslutning till lagstiftning och rättsliga frågor,

5) upprätthållande och utveckling av informationsförvaltningen samt

6) andra planerings- och utvecklingsuppgifter inom förvaltningen i enlighet med vad mätteknikcentralen och tekniska kontrollcentralen avtalar om.

Detaljerade bestämmelser om hur kontrollcentralen deltar i beredningen, föredragningen och avgörandet av de uppgifter som avses i 1 mom. ges i mätteknikcentralens arbetsordning och redovisningsreglemente. Innan detaljerade bestämmelser utfärdas skall mätteknikcentralen avtala om frågorna med kontrollcentralen.

Kontrollcentralens organisation
3 §

Vid kontrollcentralens centralförvaltning finns en administrativ avdelning, en teknisk avdelning och en säkerhetsteknisk avdelning.

Om indelningen av avdelningarna i enheter samt om avdelningarnas och enheternas uppgifter bestäms i kontrollcentralens arbetsordning.

I arbetsordningen kan också bestämmas att kontrollcentralens uppgifter skall utföras som särskilda projekt.

4 §

I varje besiktningsdistrikt finns en distriktsbyrå. I besiktningsdistrikten kan också finnas filialer.

Besiktningsdistrikten är underställda centralförvaltningen.

Besiktningsdistriktens gränser och distriktsbyråernas förläggningsorter bestäms av handels- och industriministeriet.

Överdirektören kan bestämma att en tjänsteman vid ett besiktningsdistrikt skall utföra uppgifter på ett annat distrikts område. I enskilda fall kan en tjänsteman utföra uppgifter på ett annat distrikts område, om respektive distriktschefer har kommit överens om detta.

Direktionen
5 §

Kontrollcentralens verksamhet leds och övervakas av en direktion.

Till direktionen hör kontrollcentralens överdirektör samt minst fyra och högst sex andra medlemmar som känner kontrollcentralens verksamhetsområde och som statsrådet utser för tre år i sänder. Av medlemmarna i direktionen skall en representera kontrollcentralens personal. Statsrådet utser bland direktionens medlemmar en ordförande och viceordförande för direktionen.

Direktionsmedlemmarnas arvoden fastställs av handels- och industriministeriet.

6 §

Direktionen har till uppgift att

1) svarar för den allmänna planeringen och utvecklingen av kontrollcentralens verksamhet,

2) ställa upp målen för kontrollcentralens verksamhet och besluta om dess verksamhetsprinciper med beaktande av de mål som handels- och industriministeriet har ställt upp,

3) genom styrnings- och tillsynsåtgärder övervaka att de mål nås som har ställts upp för kontrollcentralen,

4) besluta om kontrollcentralens budgetförslag samt om förslaget till verksamhets- och ekonomiplan samt

5) behandla övriga frågor som är vittsyftande och av principiell betydelse för kontrollcentralens verksamhet.

7 §

Direktionen är beslutför när mötesordföranden och minst tre andra medlemmar är närvarande.

Ärendena avgörs i direktionen med majoritetsbeslut. Vid lika röstetal avgör den åsikt som ordföranden har omfattat.

Personalen och dess uppgifter
8 §

Chef för kontrollcentralen är en överdirektör. Chef för avdelningen för centralförvaltningen är en direktör. Chef för ett besiktningsdistrikt är en distriktschef.

Vid kontrollcentralen finns dessutom biträdande direktörer samt annan personal i tjänste- och arbetsavtalsförhållande.

Överdirektören har titeln professor och direktörerna titeln tekniskt råd. Biträdande direktörerna och distriktscheferna, med undantag av chefen för den enhet som svarar för förvaltningen, har titeln överingenjör.

9 §

Överdirektören leder kontrollcentralens verksamhet samt svarar för att de uppgifter som ankommer på kontrollcentralen sköts effektivt och framgångsrikt samt med iakttagande av de verksamhetsprinciper som kontrollcentralens direktion har godkänt.

De som innehar ledningsuppgifter vid kontrollcentralen svarar för utvecklingen och resultaten av den verksamhet som de leder.

Handläggningen och avgörandet av ärendena
10 §

De ärenden som ankommer på kontrollcentralen avgörs av

1) direktionen,

2) överdirektören eller

3) någon annan tjänsteman som i arbetsordningen har tilldelats denna befogenhet.

Direktionen och kontrollcentralens tjänstemän fattar sina beslut på föredragning, om inte annat bestäms i arbetsordningen.

11 §

Överdirektören avgör de ärenden som inte enligt 6 § avgörs av direktionen eller som inte i arbetsordningen har överförts på någon annan tjänsteman.

Överdirektören avgör på föredragning de besvärsärenden där kontrollcentralens centralförvaltning är besvärsmyndighet. Föredragande i dessa ärenden är en tjänsteman som har avlagt juris kandidatexamen.

Överdirektören kan i enskilda fall avgöra ett ärende som annars skulle avgöras av någon som lyder under honom. Samma rätt har en direktör, biträdande direktör och distriktschef i fråga om ärenden som avgörs av deras underlydande.

12 §

Vid förfall för överdirektören är en av handels- och industriministeriet förordnad direktör hans ställföreträdare.

Ställföreträdare för en direktör, biträdande direktör och distriktschef förordnas av överdirektören.

Behörighetsvillkor för tjänsterna
13 §

Allmänt behörighetskrav för tjänsterna vid kontrollcentralen är för tjänsten lämplig utbildning samt sådan skicklighet och förmåga som krävs för att tjänsten skall kunna skötas med framgång.

Av överdirektören, direktör, biträdande direktör och distriktschef krävs för tjänsten lämplig högre högskoleexamen. Av överdirektören och direktör krävs också i praktiken visad ledarförmåga.

Dessutom krävs

1) av överdirektören god förtrogenhet med kontrollcentralens verksamhetsområde och administrativa uppgifter,

2) av direktör god förtrogenhet med avdelningens verksamhet och administrativa uppgifter samt

3) av biträdande direktör och distriktschef förtrogenhet med verksamhetsområdet för den enhet som han leder.

Besättande av tjänster, anställning av personal i arbetsavtalsförhållande, tjänstledighet och uppsägning
14 §

Överdirektören utnämns av republikens president på framställning av statsrådet utan att tjänsten har förklarats ledig.

Direktörerna utnämns av statsrådet efter att kontrollcentralen har avgett utlåtande.

Biträdande direktören och distriktscheferna utnämns av handels- och industriministeriet efter att kontrollcentralen har avgett utlåtande.

15 §

Överdirektören placerar de övriga tjänsterna, med undantag av direktörstjänsterna, vid centralförvaltningen eller distriktsförvaltningen.

Annan än i 14 § nämnd personal utnämns eller anställs av överdirektören eller någon annan tjänsteman vid kontrollcentralen på det sätt som bestäms i arbetsordningen.

Tjänsterna vid kontrollcentralen, med undantag av direktörs-, biträdande direktörs- och distriktschefstjänsterna, får vid behov besättas utan att de förklaras lediga.

16 §

Annan tjänstledighet än sådan som baserar sig på lag, förordning eller tjänstekollektivavtal eller tjänstledighet beviljas överdirektören för längre tid än ett år av statsrådet och direktör av handels- och industriministeriet. Tjänstledighet i övriga fall beviljas överdirektören av handels- och industriministeriet och direktör av överdirektören.

Om beviljande av tjänstledighet för andra tjänstemän än de som nämns i 1 mom. bestäms i arbetsordningen.

Om skötseln av en tjänst under tjänstledighet eller då tjänsten är vakant beslutar den myndighet som beviljar tjänstledigheten.

En tjänsteman sägs upp av den myndighet på vilken det ankommer att besätta tjänsten.

17 §

I beslut av kontrollcentralen som gäller förordnande av en person till en uppgift som är arvodesbaserad eller befrielse från en sådan uppgift får ändring inte sökas genom besvär.

Särskilda stadganden
18 §

Närmare bestämmelser om ordnandet av kontrollcentralens förvaltning och om arbetsfördelning meddelas av överdirektören i arbetsordningen.

19 §

En tjänsteman vid kontrollcentralen eller någon annan som hör till personalen eller en inspektör som förordnats av kontrollcentralen får inte äga eller leda ett företag, en rörelse eller inrättning som är underkastad hans besiktning, inte heller i övrigt vara delaktig däri så att han enligt stadgandena om jäv för tjänsteman blir jävig i sin verksamhet. Han får inte heller inneha patent- eller mönsterrätt i fråga om en maskin, anordning, tillverkningsmetod eller ett mönster som används i ett sådant företag eller en sådan rörelse eller inrättning.

En tjänsteman vid kontrollcentralen eller någon annan som hör till personalen får inte utan överdirektörens skriftliga tillstånd avge ett enskilt sakkunnigutlåtande som rör ett sådant område som hör till kontrollcentralens verksamhetsområde. Tillstånd kan ges, om avgivandet av utlåtande inte står i strid med de uppgifter som följer av tjänsteställningen eller anställningsförhållandet.

20 §

En tjänsteman vid kontrollcentralen eller någon annan som hör till personalen eller en inspektör som förordnats av kontrollcentralen får inte utan samtycke av den som saken gäller för utomstående röja eller för egen vinning utnyttja vad han i sina tjänste- eller arbetsuppgifter har fått veta om någons ekonomiska ställning, affärs- eller yrkeshemligheter eller personliga förhållanden. Detta utgör dock inte hinder för att uppgifter lämnas till åklagare eller polisen för utredning av brott eller till andra myndigheter vilkas rätt att få uppgifter baserar sig på lag.

Ikraftträdande
21 §

Denna förordning träder i kraft den 1 juni 1991.

Genom denna förordning upphävs förordningen den 31 december 1987 om tekniska kontrollcentralen (1307/87).

De åtgärder som verkställigheten av förordningen förutsätter får vidtas innan den träder i kraft.

Helsingfors den 12 april 1991

Republikens President
MAUNO KOIVISTO

Handels- och industriminister
Ilkka Suominen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.