678/1991

Given i Helsingfors den 12 april 1991

Förordning om mätteknikcentralen

På föredragning av handels- och industriministern stadgas med stöd av 2 och 5 §§ lagen den 14 december 1990 om mätteknikcentralen (1149/90):

Uppgifterna för centralen för mätteknik
1 §

Utöver de uppgifter som stadgas i 1 § lagen om mätteknikcentralen (1149/91) skall centralen

1) följa den allmänna utvecklingen på sitt verksamhetsområde och göra upp förslag till utveckling av lagstiftningen på verksamhetsområdet,

2) utföra utredningar som gäller verksamhetsområdet, delta i forskningen inom detta och ge utlåtanden över frågor som ansluter sig till verksamhetsområdet,

3) bedriva den publikations- och informationsverksamhet som hör till verksamhetsområdet och delta i utbildningen inom området samt

4) följa den internationella utvecklingen och hålla kontakter med inhemska och utländska myndigheter och anstalter.

Direktionen
2 §

Verksamheten vid mätteknikcentralen styrs och övervakas av en direktion.

Direktionen skall

1) sätta målen för centralens verksamhet samt besluta om centralens verksamhetsprinciper,

2) styra och övervaka uppnåendet av de mål som har satts för centralen,

3) besluta om centralens budgetförslag samt om verksamhets- och ekonomiplanen samt

4) behandla andra betydande ärenden som direktören överför till direktionen.

3 §

Direktionen tillsätts av statsrådet för tre år i sänder.

Till direktionen hör mätteknikercentralens direktör samt minst fyra och högst sex andra medlemmar som känner centralens verksamhetsområde. Av medlemmarna i direktionen skall en representera personalen. Statsrådet utser bland direktionens medlemmar en ordförande och en viceordförande för direktionen.

Arvodena för direktionens medlemmar fastställs av handels- och industriministeriet.

4 §

Direktionen är beslutför då mötets ordförande och minst tre andra medlemmar är närvarande.

Ärendena avgörs i direktionen med enkel majoritet. Då rösterna faller lika blir den mening som ordföranden har företrätt beslut i saken.

Närmare bestämmelser om behandlingen av ärendena i direktionen meddelas av direktionen.

Personalen och dess uppgifter
5 §

Chef för mätteknikcentralen är en direktör. Han bistås av två biträdande direktörer. Direktören har titeln professor och biträdande direktörerna titeln överingenjör.

Centralen har dessutom personal i andra tjänster och arbetsavtalsförhållande. Direktören placerar andra tjänster vid centralen än tjänsterna för de biträdande direktörerna.

Handels- och industriministeriet fastställer på framställning av direktören vilken av de biträdande direktörerna som skall vara direktörens ställföreträdare då denne har förhinder.

6 §

Verksamheten vid mätteknikcentralen utvecklas och leds av direktören. Denne svarar för att de uppgifter som ankommer på centralen sköts effektivt och ekonomiskt.

De som innehar ledningsuppgifter vid centralen svarar för att den verksamhet som de leder utvecklas och är lönsam.

Avgörandet av ärenden
7 §

De ärenden som hör till mätteknikcentralen avgörs av direktionen, direktören eller någon annan tjänsteman som enligt arbetsordningen har sådan fullmakt.

Direktionen och centralens tjänstemän fattar sina beslut på föredragning, om inte annat bestäms i arbetsordningen.

8 §

Direktören avgör de ärenden som inte skall avgöras av någon annan tjänsteman.

Direktören kan i enskilda fall avgöra ett ärende som annars ankommer på någon av hans underlydande.

Behörighetskraven för och besättande av tjänsterna samt antagande av personal i arbetsavtalsförhållande
9 §

Ett allmänt behörighetsvillkor för tjänsterna vid mätteknikcentralen är för tjänsten lämplig utbildning samt sådan skicklighet och förmåga som krävs för att tjänsten skall kunna skötas med framgång.

Av direktören och biträdande direktörerna krävs dessutom en för tjänsten lämplig högre högskoleexamen och god förtrogenhet med de uppgifter som hör till centralens verksamhetsområde. Av direktören krävs dessutom i praktiken visad ledarförmåga.

Vid bedömningen av den skicklighet och förmåga som förutsätts för att tjänsterna som direktör och biträdande direktör skall kunna skötas med framgång beaktas praktisk förtrogenhet med det område till vilket tjänsteuppgifterna hör och vetenskapliga meriter.

10 §

Direktören utnämns av republikens president utan att tjänsten har förklarats ledig.

Biträdande direktörerna utnämns av handels- och industriministeriet.

Den övriga personalen utnämns eller anställs av direktören om inte något annat bestäms i arbetsordningen. Dessa tjänster kan besättas utan att de förklaras lediga.

Tjänstledighet och anställande av en tjänstförrättande tjänsteman
11 §

Tjänstledighet beviljas direktören av handels- och industriministeriet och övriga tjänstemän av direktören om inte något annat stadgas nedan eller bestäms i arbetsordningen. Sådan tjänstledighet som räcker längre än ett år och som tjänstemannen inte har rätt till med stöd av lag eller tjänstekollektivavtal beviljas dock direktören av statsrådet.

12 §

Om skötseln av en tjänst under tjänstledighet eller då tjänsten är vakant beslutar den myndighet som beviljar tjänstledighet från den.

Särskilda stadganden
13 §

Närmare bestämmelser om hur centralens förvaltning skall ordnas och om den interna arbetsfördelningen ges i arbetsordningen.

Arbetsordningen fastställs av direktören.

14 §

En tjänsteman eller någon annan som hör till personalen vid mätteknikcentralen får inte äga eller leda ett företag, en affär eller en inrättning inom centralens verksamhetsområde eller annars ha sådan del däri att han i sin verksamhet blir jävig enligt stadgandena om jäv för tjänstemän. Han får inte heller inneha patent eller mönsterrätt till en maskin, anordning, tillverkningsmetod eller modell som används i ett företag, en affär eller inrättning som hör till området för centralen.

En tjänsteman eller någon annan som hör till personalen vid centralen får inte utan skriftligt tillstånd av direktören ge privata sakkunnigutlåtanden inom något område som hör till centralens verksamhetsområde. Tillstånd kan beviljas om det inte står i strid med den anställdes tjänste- eller arbetsuppgifter att ge sådana utlåtanden.

15 §

En tjänsteman eller någon annan som hör till personalen vid mätteknikcentralen får inte för en utomstående yppa eller till egen nytta använda vad han i sina tjänsteuppdrag har erfarit om en näringsidkares affärs- eller yrkeshemligheter.

16 §

Denna förordning träder i kraft den 1 juni 1991.

Åtgärder som behövs för att förordningen skall kunna verkställas får vidtas innan den träder i kraft.

Helsingfors den 12 april 1991

Republikens President
MAUNO KOIVISTO

Handels- och industriminister
Ilkka Suominen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.