671/1991

Given i Helsingfors den 12 april 1991

Lag om ändring av vägtrafiklagen

I enlighet med riksdagens beslut

ändras 2 § 1 punkten samt 5 och 89 §§ vägtrafiklagen av den 3 april 1981 (267/81) som följer:

2 §
Definitioner

I vägtrafiklagstiftningen avses med:

1) väg såsom allmän benämning allmän och enskild väg, gata, byggnadsplaneväg, snöskoterled och torg samt annat område som är avsett för allmän trafik eller allmänt används för trafik;


5 §
Motortrafik utanför väg

När ett motordrivet fordon förs utanför väg skall iakttas den försiktighet som omständigheterna kräver för undvikande av fara och skada.

89 §
Användning av skyddshjälm för motorcyklist, mopedist och snöskoterförare

Föraren av en motorcykel, moped eller snöskoter samt en passagerare som fyllt 15 år skall under körning använda skyddshjälm av godkänd modell, om hinder inte finns till följd av sjukdom, skada eller andra särskilda skäl. Genom förordning kan stadgas om befrielse på grund av fordonets speciella konstruktion eller köruppdragets särskilda natur.


Denna lag träder i kraft den 1 juli 1991.

Regeringens proposition 95/90
Trafikutsk. bet. 10/90
Stora utsk. bet. 309/90

Helsingfors den 12 april 1991

Republikens President
MAUNO KOIVISTO

Miljöminister
Kaj Bärlund

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.