Enkäten om Finlex.fi
Finlex.fi-webbplatsen ska förnyas, varför vi vill höra din åsikt om vad som fungerar och vad som inte fungerar. Det tar ca 5 minuter att svara på frågorna.
Till enkäten: https://q.surveypal.com/Finlex.fi-kysely

632/1991

Given i Helsingfors den 4 april 1991

Lag om ändring av lagen om försäkringsbolag

I enlighet med riksdagens beslut

ändras i lagen den 28 december 1979 om försäkringsbolag (1062/79) 14 kap. 5 § 3 mom., 16 kap. 3 § 3 mom. och 18 kap. 5 § 6 punkten,

av dessa lagrum 14 kap. 5 § 3 mom. sådant det lyder i lag av den 7 april 1989 (318/89), samt

fogas till 3 kap. nya 2 a och 2 b §§ samt till lagen ett nytt 14 a kap. som följer:

3 kap.

Delägarskap i försäkringsbolag

2 a §

Den som ämnar förvärva aktier eller garantiandelar i ett försäkringsbolag skall anmäla detta till social- och hälsovårdsministeriet, om han på grund av förvärvet kommer att inneha sammanlagt mer än en tiondedel, en femtedel, en tredjedel eller hälften av försäkringsbolagets aktie- eller garantikapital eller av det röstetal som alla aktier eller garantiandelar medför. I anmälan skall ges tillräckliga uppgifter om anmälaren och det tilltänkta förvärvet, om anmälarens ekonomiska ställning och tidigare innehav i försäkringsbolaget samt om de avtals- och finansieringsarrangemang som gäller aktierna eller garantiandelarna. Anmälaren skall på begäran av ministeriet ge de tilläggsupplysningar som ministeriet kräver.

Social- och hälsovårdsministeriet kan inom tre månader efter att den anmälan som avses i 1 mom. jämte behövliga uppgifter har inlämnats till ministeriet förbjuda aktie- eller garantiandelsförvärvet, om innehavet anses äventyra en sund utveckling av försäkringsväsendet. Ministeriet har rätt att för innehavet ställa de villkor som ministeriet anser nödvändiga för tryggande av en sund utveckling av försäkringsväsendet.

Om en anmälare som avses i 1 mom. är ett aktiebolag eller ett därmed jämförbart utländskt bolag eller ett ömsesidigt försäkringsbolag, beaktas vid tillämpningen av de gränser för innehav om vilka stadgas i momentet även innehaven hos andra bolag som hör till samma koncern som detta bolag och likaså innehaven hos en pensionsstiftelse eller pensionskassa som har grundats av dessa bolag eller som finns i samband med dem. Vid tillämpningen av denna paragraf jämställs med en koncern de som sinsemellan står i ett sådant ekonomiskt beroendeförhållande som kan jämföras med en koncern. Om anmälaren är ett annat försäkringsbolag och detta bolag hör till en av social- och hälsovårdsministeriet bestämd samarbetsgrupp som avses i 1 kap. 3 § 3 mom., beaktas vid tillämpning av gränserna för innehav även innehaven hos de andra bolag som hör till samarbetsgruppen.

2 b §

Den som har förvärvat aktier eller garantiandelar i strid med 2 a § har inte i försäkringsbolaget andra rättigheter som grundar sig på dem än rätt till vinst. Ett dylikt förvärv får inte införas i försäkringsbolagets aktie- eller garantiandelsbok och inte heller i aktieägar- eller garantiandelsägarförteckningen.

14 kap.

Tillsynen över försäkringsbolag

5 §

Om den försäkringsrörelse som ett bolag driver har väsentligt mindre omfattning än vad koncessionen berättigar till eller om de förhållanden som rådde när koncessionen beviljades har förändrats så att koncession inte längre skulle beviljas, kan statsrådet begränsa eller återkalla koncessionen.

14 a kap.

Tryggande av konkurrens

1 §

För att trygga en sund och fungerande konkurrens mot skadliga konkurrensbegränsningar skall i försäkringsbolagens verksamhet, utöver lagen om konkurrensbegränsningar (709/88), iakttas detta kapitel.

2 §

Social- och hälsovårdsministeriet skall följa konkurrensförhållandena, utreda konkurrensbegränsningar, vidta åtgärder för undanröjande av skadliga verkningar av konkurrensbegränsningar och ta konkurrensfrämjande initiativ.

När social- och hälsovårdsministeriet fastställer försäkringsvillkor samt premiegrunder och övriga grunder skall även kraven på konkurrens beaktas.

Social- och hälsovårdsministeriet och konkurrensverket skall samarbeta på ett ändamålsenligt sätt.

3 §

Om social- och hälsovårdsministeriet anser att en konkurrensbegränsning har sådana skadliga verkningar som avses i 7 § lagen om konkurrensbegränsningar i ett ärende där nämnda lag skall tillämpas, skall ministeriet inleda förhandlingar för att undanröja dessa verkningar. Har ministeriet inte lyckats genom förhandlingar undanröja konkurrensbegränsningens skadliga verkningar och har en eventuell uppmaning från ministeriet inte följts, skall ministeriet göra en framställning om att konkurrensbegränsningen skall behandlas i konkurrensrådet.

4 §

Innan konkurrensverket fattar beslut i ett ärende som avses i 8 § 4 mom. lagen om konkurrensbegränsningar och som gäller försäkringsbolagsverksamhet, skall verket höra social- och hälsovårdsministeriet. På motsvarande sätt skall konkurrensrådet om en ansökan som avses i 18 § 1 mom. lagen om konkurrensbegränsningar höra social- och hälsovårdsministeriet när saken gäller försäkringsbolagsverksamhet.

5 §

När verkningarna av konkurrensbegränsningar bedöms skall även synpunkter som gäller tryggandet av de försäkrades intressen beaktas.

6 §

Social- och hälsovårdsministeriet har rätt att för övervakningen av att detta kapitel samt de stadganden och bestämmelser som utfärdas med stöd av det iakttas förrätta inspektion av verksamheten inom en sammanslutning av försäkringsbolag.

En sammanslutning av försäkringsbolag skall, om så krävs, för ministeriet för granskning visa sin affärskorrespondens och bokföring samt övriga handlingar som kan vara av betydelse vid övervakningen av att detta kapitel samt de stadganden och bestämmelser som utfärdas med stöd därav blir iakttagna.

7 §

Då en domstol behandlar ett mål som gäller konkurrensbegränsningsbrott eller konkurrensbegränsningsförseelse som har begåtts i samband med ett försäkringsbolags verksamhet, skall den bereda social- och hälsovårdsministeriet tillfälle att bli hört.

16 kap.

Fusion och överlåtelse av försäkringsbeståndet

3 §

Ministeriet skall ge sitt samtycke, om en åtgärd som avses i 1 mom. inte kränker de förmåner som försäkringarna omfattar och om den inte anses äventyra en sund utveckling av försäkringsväsendet. Ministeriet har rätt att till samtycket foga sådana villkor som ministeriet anser nödvändiga för att skydda de förmåner som försäkringarna omfattar eller en sund utveckling av försäkringsväsendet.


18 kap.

Särskilda stadganden

5 §

Den som


6) försummar att i fall som avses i 1 kap. 3 § 2 mom. anhålla om social- och hälsovårdsministeriets tillstånd eller förvärvar aktier eller garantiandelar i strid med 3 kap. 2 a §;


skall, såframt gärningen ej är ringa eller annorstädes i lag strängare straff ej är stadgat, för försäkringsbolagsförseelse dömas till böter.


Denna lag träder i kraft den 1 maj 1991.

Den som när denna lag träder i kraft äger aktier eller garantiandelar i ett försäkringsbolag har oberoende av 3 kap. 2 a § rätt att fortfarande äga dem.

Regeringens proposition 303/90
Ekonomiutsk. bet. 16/90
Stora utsk. bet. 303/90

Helsingfors den 4 april 1991

Republikens President
MAUNO KOIVISTO

Social- och hälsovårdsminister
Mauri Miettinen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.