627/1991

Given i Helsingfors den 27 mars 1991

Lag om ändring av 14 och 22 §§ lagen om olycksfallsförsäkring

I enlighet med riksdagens beslut

ändras i lagen den 20 augusti 1948 om olycksfallsförsäkring (608/48) 14 § 2 mom. och 22 § 1 mom.,

dessa lagrum sådana de lyder, 14 § 2 mom. i lag av den 20 december 1968 (695/68) och 22 § 1 mom. i lag av den 10 juli 1981 (526/81), som följer:

14 §

Utöver vad som nämns i 1 mom. ersätts den skadade för rehabilitering enligt vad som stadgas särskilt.


22 §

Arbetstagaren är skyldig att ta emot av läkare föreskriven behandling som avser en förbättring av hans arbets- eller funktionsförmåga, dock inte vårdåtgärd som måste anses vara livsfarlig, samt rehabilitering enligt vad som stadgas särskilt. Vägrar arbetstagaren utan godtagbar orsak att ta emot sådan behandling eller rehabilitering, kan utbetalningen av dagpenning, olycksfallspension och menersättning avbrytas.Denna lag träder i kraft den 1 oktober 1991.

Regeringens proposition 259/90
Socialutsk. bet. 49/90
Stora utsk. bet. 253/90

Helsingfors den 27 mars 1991

Republikens President
MAUNO KOIVISTO

Social- och hälsovårdsminister
Mauri Miettinen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.