620/1991

Given i Helsingfors den 27 mars 1991

Lag om ändring av 5 § lagen om utkomstskydd för arbetslösa

I enlighet med riksdagens beslut

ändras i lagen den 24 augusti 1984 om utkomstskydd för arbetslösa (602/84) 5 § 1 mom. 10 och 11 punkten, sådana de lyder i lag av den 9 februari 1990 (98/90), samt

fogas till 5 § 1 mom., sådant det lyder delvis ändrat genom lagar av den 27 februari 1987 och den 20 januari 1989 (226/87 och 69/89) och nämnda lag av den 9 februari 1990, en ny 12 punkt som följer:

5 §
Begränsningar i rätten till arbetslöshetsdagpenning

Berättigad till arbetslöshetspenning är inte den


10) som skall anses vara studerande på heltid;

11) för ledig tid på grund av en arbetstidsförkortning enligt lag eller kollektivavtal; eller

12) som får rehabiliteringspenning enligt lagen om rehabiliteringspenning (611/91) eller enligt de lagar, det pensionsreglemente eller de pensionsstadgor som avses i 8 § 4 mom. lagen om pension för arbetstagare eller ersättning för inkomstbortfall på basis av olycksfalls- eller trafikförsäkring eller med stöd av rehabiliteringsstadgandena i lagen om skada, ådragen i militärtjänst (404/48).Denna lag träder i kraft den 1 oktober 1991.

Regeringens proposition 259/90
Socialutsk. bet. 49/90
Stora utsk. bet. 253/90

Helsingfors den 27 mars 1991

Tasavalla Presidentti
MAUNO KOIVISTO

Social- och hälsovårdsminister
Mauri Miettinen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.