608/1991

Given i Helsingfors den 27 mars 1991

Lag om ändring av 2 § lagen om företagshälsovård

I enlighet med riksdagens beslut

ändras i lagen den 29 september 1978 om företagshälsovård (743/78) i 2 § 1 mom. det inledande stycket och 6 punkten som följer:

2 §
Genomförande av företagshälsovården och dess innehåll

Till företagshälsovården hör så som närmare bestäms genom statsrådets beslut, med beaktande av förhållandena inom olika branscher och på olika arbetsplatser och behovet av företagshälsovård till följd av dem samt den riksomfattande plan som avses i 4 § lagen om planering av och statsandel för social- och hälsovården och i övrigt inom ramen för tillbudsstående resurser,


6) kontroll av hur en arbetstagare som på grund av lyte, skada eller sjukdom är handikappad klarar sig i arbetet med beaktande av hans förutsättningar vad hälsan beträffar, rehabiliteringsrådgivning och hänvisning till vård eller rehabilitering samt deltagande på arbetsplatsen i verksamhet som avser att bevara arbetsförmågan; i verksamheten skall beaktas i lagen om rehabiliteringssamarbete (604/91); samtDenna lag träder i kraft den 1 oktober 1991.

Regeringens proposition 259/90
Socialutsk. bet. 49/90
Stora utsk. bet. 253/90

Helsingfors den 27 mars 1991

Republikens President
MAUNO KOIVISTO

Social- och hälsovårdsminister
Mauri Miettinen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.