607/1991

Given i Helsingfors den 27 mars 1991

Lag om ändring av 17 § socialvårdslagen

I enlighet med riksdagens beslut

fogas till 17 § socialvårdslagen av den 17 september 1982 (710/82), sådant detta lagrum lyder delvis ändrat genom lag av den 3 april 1987 (381/87), ett nytt 3 mom., varvid det nuvarande 3 mom. blir 4 mom., som följer:

17 §

Om en klient inom socialvården behöver rehabilitering som inte enligt vad som stadgas ankommer på socialvården eller som det inte är ändamålsenligt att ordna som socialservice, skall socialvården efter behov hänvisa klienten till hälso- och sjukvården, till arbetskrafts- eller undervisningsmyndigheterna, till folkpensionsanstalten eller till någon annan organisation som tillhandahåller rehabiliteringstjänster. Dessutom skall iakttas vad som stadgas i lagen om rehabiliteringssamarbete (604/91).Denna lag träder i kraft den 1 oktober 1991.

Regeringens proposition 259/90
Socialutsk. bet. 49/90
Stora utsk. bet. 253/90

Helsingfors den 27 mars 1991

Republikens President
MAUNO KOIVISTO

Social- och hälsovårdsminister
Mauri Miettinen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.