606/1991

Given i Helsingfors den 27 mars 1991

Lag om ändring av lagen om specialiserad sjukvård

I enlighet med riksdagens beslut

fogas till 1 § lagen den 1 december 1989 om specialiserad sjukvård (1062/89) ett nytt 3 mom. och till lagen en ny 10 a § som följer:

1 §

Till medicinsk rehabilitering hänförs enligt vad som närmare stadgas genom förordning utöver rehabiliterande vårdåtgärder, rådgivning, undersökning för utredande av rehabiliteringsbehovet och rehabiliteringsmöjligheterna, hjälpmedelsservice, anpassningsträning och anpassningshandledning samt andra därmed jämförbara funktioner, till den del det inte stadgas att rehabiliteringen ankommer på folkpensionsanstalten. Genom förordning utfärdas stadganden om innehållet i den medicinska rehabiliteringen.

10 a §

Behöver en patient inom den specialiserade sjukvården rehabilitering som inte enligt vad som stadgas ankommer på sjukvårdsdistriktet eller som det inte är ändamålsenligt att ordna som specialiserad sjukvård, skall distriktet efter behov hänvisa patienten till hälsovårdscentralen, till socialvårds-, arbetskrafts- eller undervisningsmyndigheterna, till folkpensionsanstalten eller till någon annan organisation som tillhandahåller rehabiliteringstjänster.

Utöver vad 1 mom. stadgar om samarbete skall vid ordnandet av medicinsk rehabilitering iakttas lagen om rehabiliteringssamarbete (604/91).


Denna lag träder i kraft den 1 oktober 1991.

Regeringens proposition 259/90
Socialutsk. bet. 49/90
Stora utsk. bet. 253/90

Helsingfors den 27 mars 1991

Republikens President
MAUNO KOIVISTO

Social- och hälsovårdsminister
Mauri Miettinen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.