605/1991

Given i Helsingfors den 27 mars 1991

Lag om ändring av folkhälsolagen

I enlighet med riksdagens beslut

ändras i folkhälsolagen av den 28 januari 1972 (66/72) 14 § 3 mom., sådant det lyder i lag av den 5 augusti 1983 (674/83), och

fogas till lagen en ny 23 § i stället för den 23 § som upphävts genom lag av den 17 september 1982 (684/82), som följer:

3 kap.

Kommunens folkhälsoarbete

14 §

Kommunen skall sörja för anordnandet av medicinsk rehabilitering som hänför sig till sjukvård som avses i 1 mom. 2 punkten, till den del det inte stadgas att den ankommer på folkpensionsanstalten. Utöver rehabiliterande åtgärder hänförs till medicinsk rehabilitering rådgivning, undersökning för utredande av rehabiliteringsbehovet och rehabiliteringmöjligheterna, hjälpmedelsservice, anpassningsträning och anpassningshandledning samt andra därmed jämförbara funktioner enligt vad som närmare stadgas genom förordning.


23 §

Om en patient på en hälsovårdscentral behöver rehabilitering som inte enligt vad som stadgas ankommer på hälsovårdscentralen eller som det inte är ändamålsenligt att ordna som folkhälsoarbete, skall centralen vid behov hänvisa patienten till sjukvårdsdistriktet, till social-, arbetskrafts- eller undervisningsmyndigheterna, till folkpensionsanstalten eller till någon annan organisation som tillhandahåller rehabiliteringstjänster.

Utöver vad 1 mom. stadgar om samarbete skall vid ordnandet av medicinsk rehabilitering iakttas lagen om rehabiliteringssamarbete (604/91).


Denna lag träder i kraft den 1 oktober 1991.

Regeringens proposition 259/90
Socialutsk. bet. 49/90
Stora utsk. bet. 253/90

Helsingfors den 27 mars 1991

Republikens President
MAUNO KOIVISTO

Social- och hälsovårdsminister
Mauri Miettinen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.