597/1991

Given i Helsingfors den 27 mars 1991

Lag om ändring av 9 § lagen om utkomstskydd för arbetslösa

I enlighet med riksdagens beslut

ändras 9 § 2 mom. lagen den 24 augusti 1984 om utkomstskydd för arbetslösa (602/84), sådant det lyder i lag av den 9 februari 1990 (98/90), som följer:

9 §
Rätt till arbetslöshetsdagpenning i vissa fall

Har en arbetstagare, vars arbetsavtal har sagts upp av något skäl som avses i 37 § lagen om arbetsavtal (320/70), bevisligen bestritt uppsägningen inom uppsägningstiden, och kan detta förfarande inte anses vara uppenbart grundlöst, kan det innan ett slutligt avgörande i saken har fattats inte anses att han själv, på det sätt som avses i 1 mom., har varit orsak till att arbetsförhållandet upphörde. Om arbetsförhållandet efter en lagakraftvunnen dom eller något annat avgörande som skall betraktas som slutligt skall anses ha upphört av en orsak som beror av arbetstagaren, skall 31 § tillämpas på återkrav av arbetslöshetsdagpenning som för den tid som avses i 1 mom. har utbetalts utan grund.Denna lag träder i kraft den 1 september 1991.

Regeringens proposition 291/90
Socialutsk. bet. 59/90
Stora utsk. bet. 294/90

Helsingfors den 27 mars 1991

Republikens President
MAUNO KOIVISTO

Arbetsminister
Matti Puhakka

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.