581/1991

Given i Helsingfors den 27 mars 1991

Lag om Koli nationalpark

I enlighet med riksdagens beslut stadgas:

1 §
Syftet med inrättandet av nationalparken

För att skydda ett representativt fjällområde i Nordkarelen, gamla skogar och organismerna i dessa samt den centrala delen av nationallandskapet Koli, för att underhålla genom svedjebruk danade landskap och växtsamhällen, för miljöforskningen och miljöupplysningen samt för att främja intresset för naturen inrättas såsom ett i lagen om naturskydd (71/23) avsett särskilt naturskyddsområde Koli nationalpark i områden som staten äger i Lieksa stad.

2 §
Nationalparkens läge och gränser

Koli nationalparks areal är ca 1 135 hektar och dess gränser har märkts ut på bifogade karta.

Då gränserna för nationalparken bestäms skall vad lagen om skifte (604/51) stadgar om rågång iakttas i tillämpliga delar. Nationalparken skall i terrängen märkas ut så att ett tillräckligt antal kännemärken, som anger parkområdet, placeras ut i de markområden som hör till naturskyddsområdet. Nationalparkens vattenrår utmärks endast på kartan.

Om skyltar och andra kännemärken, som placeras ut i nationalparken, gäller vad som därom bestäms särskilt.

3 §
Rätt till omhändertagande

De myndigheter som övervakar naturskyddet och vakterna i naturskyddsområdet har rätt att omhänderta jakt- och insamlingsredskap samt andra redskap, som någon har använt eller ämnar använda i strid med de stadganden eller föreskrifter som skall iakttas inom naturskyddsområdet. Detsamma gäller djur som har fångats och växter som har plockats utan lov samt allt annat som inte får tas eller användas inom naturskyddsområdet.

4 §
Anslutning av områden till nationalparken

Om ett område som inte är i statens ägo, men som ligger inom gränserna för nationalparken övergår i statens ägo, anses det höra till nationalparken.

Övergår ett område som gränsar till nationalparken i statens ägo, kan det anslutas till nationalparken genom beslut av miljöministeriet.

5 §
Närmare stadganden

Närmare stadganden om verkställigheten av denna lag utfärdas genom förordning.

6 §
Ikraftträdande

Denna lag träder i kraft den 10 april 1991.

Regeringens proposition 307/90
Lag- och ekonomiutsk. bet. 44/90
Stora utsk. bet. 345/90

Helsingfors den 27 mars 1991

Republikens President
MAUNO KOIVISTO

Miljöminister
Kaj Bärlund

Koli nationalpark

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.