577/1991

Given i Helsingfors den 27 mars 1991

Förordning om ändring av 1 och 2 §§ förordningen om vissa tjänster som besätts för viss tid eller annars tidsbegränsat

På föredragning av ministern för handläggning av ärenden som hör till finansministeriets verksamhetsområde ändras i förordningen den 10 mars 1989 om vissa tjänster som besätts för viss tid eller annars tidsbegränsat (228/89) 1 § samt 2 § 3, 6 och 7 punkten, av dessa lagrum 2 § 3 och 7 punkten sådana de lyder i förordning av den 23 februari 1990 (198/90) som följer:

1 §

Följande tjänster kan, utan hinder av vad som stadgas i förordningarna om inrättande av dem eller i andra förordningar, besättas tills vidare eller för viss tid, för högst fem år i sänder:

1) i utrikesministeriet statssekreterartjänsten med avtalslön,

2) i justitieministeriet kanslichefstjänsten med avtalslön, tjänsten med grundlön som lagstiftningsråd såsom byråchef vilken tjänstgör som chef för granskningsbyrån vid lagberedningsavdelningen samt tjänsterna som lagstiftningsråd med grundlön eller avtalslön vid granskningsbyrån,

3) i inrikesministeriet kanslichefstjänsten med avtalslön och tjänsten som lagstiftningsråd med avtalslön,

4) i försvarsministeriet kanslichefstjänsten med avtalslön och tjänsterna som generalsekreterare och allmän sekreterare med avtalslön,

5) i finansministeriet tjänsterna som statssekreterare, understatssekreterare och lagstiftningsråd med avtalslön samt avdelningschefstjänsten som statens arbetsmarknadsdirektör med avtalslön vid ministeriets personalavdelning, vid skattestyrelsen generaldirektörstjänsten med avtalslön, vid tullstyrelsen den tullrådstjänst med avtalslön som står utanför avdelningsindelningen, vid Statens utvecklingscentral överdirektörstjänsten med avtalslön samt vid Statens ekonomiska forskningscentral forskningsdirektörstjänsterna med avtalslön, specialforskartjänst med grund- eller avtalslön och forskartjänst med grundlön,

6) i undervisningsministeriet kanslichefstjänsten med avtalslön och avdelningschefstjänten med avtalslön vid högskole- och vetenskapsavdelningen, vid högskolorna professorstjänsterna med föränderliga områden och avtalslön, vid Helsingfors universitet direktörstjänster med avtalslön (forskningsinstitutet för teoretisk fysik och matematiska forskningsinstitutet), vid fortbildningscentralen direktörstjänsten med avtalslön och vid forsknings- och utbildningscentralen i Lahtis forskningsdirektörstjänsten med avtalslön samt vid u-landsinstitutet direktörstjänsten med grundlön, vid Tammerfors universitet proferssorstjänsten i teaterarbete med avtalslön och direktörstjänsten (forskningsinstitutet för samhällsvetenskaper) med avtalslön, vid Tekniska högskolan arkitekturprofessorstjänsterna med grundlön och direktörtjänsten (Skogstorps forskningsinstitut) med avtalslön, vid Sibelius-Akademin de professorstjänster med grundlön som förutsätter konstnärlig kompetens, vid teaterhögskolan tjänsterna som professor och föreståndare för utbildningscentralen med avtalslön samt tjänsterna som biträdande professor med grundlön, vid bildkonstakademin professors-, överlärar- och lektorstjänsterna med avtalslön, vid konstindustriella högskolan tjänsterna som föreståndare för utbildningscentralen samt professor och biträdande professor med avtalslön, vid utbildningsstyrelsen undervisningsrådstjänsterna med avtalslön, vid freds- och konfliktforskningsinstitutet direktörstjänsten med avtalslön, vid Finlands Akademi forskningsdirektörs- och forskarprofessorstjänsterna med avtalslön, vid statens konstmuseum tjänsterna som överdirektör, museichef och centralarkivchef med avtalslön, vid Centret för internationellt personutbyte direktörstjänsten med avtalslön samt de konstnärsprofessorstjänster som lyder under undervisningsministeriet,

7) i jord- och skogsbruksministeriet kanslichefstjänsten med avtalslön och vid skogsforskningsinstitutet forskningsdirektörstjänsterna med avtalslön och professorstjänsterna med grundlön,

8) i trafikministeriet kanslichefstjänsten med avtalslön och vid meteorologiska institutet forskarprofessorstjänst med avtalslön,

9) i handels- och industriministeriet kanslichefstjänsten med avtalslön och industrisekreterartjänst med grundlön, vid industrisekreterarbyrån byråsekreterartjänst med grundlön, vid konsumentombudsmannens byrå konsumentombudsmannatjänsten med avtalslön och vid statens tekniska forskningscentral forskarprofessorstjänst med avtalslön,

10) i social- och hälsovårdsministeriet tjänsterna som kanslichef, jämställdhetsombudsman och utlänningsombudsman med avtalslön samt vid folkhälsoinstitutet forskarprofessorstjänst med avtalslön och specialforskartjänst med grundlön,

11) i arbetsministeriet kanslichefstjänsten med avtalslön och tjänsten som konsultativ tjänsteman med avtalslön i löneklass S 31, samt vid arbetarskyddsstyrelsen tjänsterna som generaldirektör och överdirektör med avtalslön,

12) i miljöministeriet kanslichefstjänsten med avtalslön.

2 §

Följande tjänster besätts för viss tid, dock högst för fem år i sänder:


3) vid Statens ekonomiska forskningscentral överdirektörstjänsten och forskningsdirektörstjänsten med avtalslön,


6) i social- och hälsovårdsministeriet lagstiftningsrådstjänsten med avtalslön,

7) i arbetsministeriet tjänst som arbetskraftsattaché med grundlön,Denna förordning träder i kraft den 1 april 1991.

Helsingfors den 27 mars 1991

Republikens President
MAUNO KOIVISTO

Minister
Ulla Puolanne

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.