574/1991

Utfärdat i Helsingfors den 21 mars 1991

Undervisningsministeriets beslut om grunderna för den förskoleundervisning som anordnas i grundskolan

Undervisningsministeriet har idag med stöd av 4 § 3 mom. grundskolelagen (476/83), sådant detta lagrum lyder i lag av den 25 januari 1991 (171/91), bestämt om anordnandet av förskoleundervisning i grundskolan följande:

1 §

Utöver vad som särskilt stadgas om anordnandet av sådan förskoleundervisning som avses i 4 § 3 mom. grundskolelagen gäller bestämmelserna i detta beslut.

2 §

Förskoleundervisningen skall som ett komplement till daghemsservicen för sexåringar främja en jämbördig fördelning inom kommunen av service på området för fostran och undervisning av barn under läropliktsåldern.

Deltagandet i förskoleundervisning är frivilligt.

3 §

Syftet med förskoleundervisningen är att i enlighet med målen för den fostran och undervisning som meddelas i grundskolan främja elevernas harmoniska utveckling och förbättra deras inlärningsförutsättningar.

Till läroplanen hör inte någon timfördelning mellan olika läroämnen.

4 §

Den som upprätthåller skola skall hos undervisningsministeriet ansöka om tillstånd för anordnande av förskoleundervisning. Tillstånd kan beviljas för högst fem läsår i sänder.

5 §

Förskoleundervisningen anordnas tillsammans med undervisningen av eleverna i grundskolans lägsta årskurser (sammansatt klass). Om det inom grundskolans lågstadiedistrikt finns minst 7 elever som deltar i förskoleundervisningen, kan förskoleundervisningen ordnas i en särskild förskoleklass.

6 §

De elever som deltar i förskoleundervisningen meddelas i sammansatt klass undervisning och elevhandledning under 12-21 lektioner per vecka och i särskild förskoleklass under 19-21 lektioner per vecka.

De elever som deltar i förskoleundervisningen i sammansatt klass har högst 190 skolarbetsdagar per läsår.

7 §

Uppgifter i anslutning till anordnandet av förskoleundervisning får räknas till lärarens undervisnings- och arbetsskyldighet i enlighet med vad som därom bestäms genom undervisningsministeriets beslut eller särskilt överenskommes.

8 §

Detta beslut träder i kraft den 1 april 1991 och det tillämpas från och med den 1 februari 1991.

Helsingfors den 21 mars 1991

Undervisningsminister
Ole Norrback

Undervisningsråd
Jouko Könnölä

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.