551/1991

Given i Helsingfors den 22 mars 1991

Förordning om ändring av statstjänstemannaförordningen

På föredragning av ministern för handläggning av ärenden som hör till finansministeriets verksamhetsområde

ändras i statstjänstemannaförordningen av den 21 augusti 1987 (723/87) 28 § 1 och 4 mom. samt

fogas till förordningen en ny 26 d § som följer:

26 d §

En tjänst som avses i 5 a § statstjänstemannalagen inrättas för högst den tid för vilken donationsmedlen räcker till för att täcka de avlöningskostnader och övriga kostnader som föranleds av tjänsten. Tjänsten skall inrättas för minst två år eller i fråga om en tjänst som professor eller biträdande professor vid en högskola för minst fyra år. I övrigt iakttas vid inrättande av tjänsten vad som stadgas eller bestäms om inrättande av statliga tjänster.

Som avlöningskostnader enligt 1 mom. beaktas total beloppet av grund- eller avtalslönen för tjänsten, dyrortstillägg i dyrortsklass I och fulla ålderstillägg samt 60 procent av nämnda totalbelopp vid ingången av det år då tjänsten inrättas.

28 §

I 75 § 1 mom. statstjänstemannalagen åsyftade ämbetsverk i anslutning till vilka det finns en tjänstemannanämnd vid ämbetsverk är

1) justitieministeriet,

2) inrikesministeriet, länsstyrelserna, inklusive registerbyråerna, och befolkningsregistercentralen,

3) försvarsministeriet,

4) statskontoret, statens revisionsverk, skattestyrelsen, tullstyrelsen, statistikcentralen och byggnadsstyrelsen,

5) undervisningsministeriet, utbildningsstyrelsen och Helsingfors universitet,

6) jord- och skogsbruksministeriet, jordbruksstyrelsen, forststyrelsen och lantmäteristyrelsen,

7) trafikministeriet, vägverket, sjöfartsverket, bilregistercentralen, luftfartsverket, Statsjärnvägarna samt post- och televerket,

8) handels- och industriministeriet, patent- och registerstyrelsen samt statens tekniska forskningscentral,

9) social- och hälsovårdsministeriet samt social- och hälsostyrelsen,

10) arbetsministeriet och arbetarskyddsstyrelsen,

11) bostadsstyrelsen samt vatten- och miljöstyrelsen.


I anslutning till undervisningsministeriet finns två tjänstemannanämnder, av vilka den ena behandlar ärenden som gäller tjänstemän vid andra högskolor än Helsingfors universitet, och den andra ärenden som gäller övriga tjänstemän inom undervisningsministeriets förvaltningsområde med undantag av tjänstemän vid utbildningsstyrelsen och Helsingfors universitet.


Denna förordningen träder i kraft den 1 maj 1991. När förordningen träder i kraft indras de tjänstemannanämnder som har tillsatts i anslutning till skolstyrelsen, yrkesutbildningsstyrelsen, näringsstyrelsen samt medicinalstyrelsen, och de ärenden som är anhängiga i dem överförs till myndigheter som enligt 75 § statstjänstemannalagen och denna förordning är behöriga.

Helsingfors den 22 mars 1991

Republikens presidentti
MAUNO KOIVISTO

Minister
Ulla Puolanne

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.