550/1991

Given i Helsingfors den 22 mars 1991

Förordning om vissa definitioner som används inom skogsbeskattningen

På föredragning av ministern för handläggning av ärenden som hör till finansministeriets verksamhetsområde stadgas med stöd av 11 § 6 mom., 14 a § 4 mom. och 15 b § 4 mom. inkomstskattelagen för gårdsbruk av den 15 december 1967 (543/67),

sådana dessa lagrum lyder i lag av den 24 augusti 1990 (718/90):

1 §

Med största uthålliga avverkningsmöjlighet avses den största virkesmängd som i kommunen eller kommungruppen kan avverkas i genomsnitt under ett år i 10 års tid enligt de skogsvårdsanvisningar som allmänt tillämpas inom skogshushållningen och utan att minska det växande trädbeståndet med mer än 5 procent under redovisningsperioden.

2 §

Inom ett plantbestånd som har blivit säkerställt och som avses i 14 a § inkomstskattelagen för gårdsbruk finns följande minimimängder utvecklingsdugliga plantor av trädslag som lämpar sig för växtplatsen och regelbundet fördelade på området:

Huvudträdslag
Område Tall Gran st./hektar Annat trädslag
I Enare, Enontekis och Utsjoki kommuner 1 000 1 000 1 000
I Kittilä, Kolari, Kuusamo, Muonio, Pelkosenniemi, Posio, Salla, Savukoski och Sodankylä kommuner 1 200 1 000 1 000
I Kemijärvi, Pello, Rovaniemi, Rovaniemi lk., Suomussalmi, Taivalkoski och Övertorneå kommuner 1 400 1 200 1 200
I övriga kommuner 1 600 1 400 1 200

Den minimimängd plantor som nämnts i 1 mom. kan vid avvikande förhållanden på växtplatsen underskridas med högst 200 st./ha.

Inom ett plantbestånd som har blivit säkerställt har för tryggande av plantornas utveckling vidtagits nödvändiga åtgärder för bekämpning av sly och gräs, och till följd härav finns det i plantbeståndet inte något annat trädbestånd eller någon annan ytvegetation som äventyrar de i 1 mom. nämnda plantornas utveckling.

3 §

Med trädbeståndets medeldiameter, vilken är en förutsättning för förstagallringsavdrag, avses diametern hos medianträdet inom fördelningen för de levande trädens grundyta i det härskande skiktet i skogsbeståndet.

4 §

Denna förordning träder i kraft den 1 april 1991. Den tillämpas första gången vid beskattningen för 1991.

Helsingfors den 22 mars 1991

Republikens President
MAUNO KOIVISTO

Minister
Ulla Puolanne

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.