549/1991

Given i Helsingfors den 22 mars 1991

Förordning om avgifter som uppbärs för tullverkets prestationer

På föredragning av ministern för handläggning av ärenden som hör till finansministeriets verksamhetsområde stadgas med stöd av 5 § lagen den 29 december 1973 om grunderna för avgifter till staten (980/73):

1 §

För tullåtgärd samt för annan av tullverket utförd tjänst eller prestation uppbärs till staten en avgift, varvid skall iakttas stadgandena i denna förordning, utöver vad som eljest är särskilt stadgat.

2 §

Avgift uppbärs:

1) för tullåtgärd som vidtas under annan tid än tjänstetid eller utanför allmän trafikplats;

2) för uppdrag som utförs enligt särskild överenskommelse, såsom fakturering, uppbörd eller transport;

3) för laboratorie-, statistik- eller arkivundersökning; samt

4) för sådana särskilda övervakningsåtgärder, föranledda av verksamhet i tullterminal, tullager och skattefri butik, på vilka stadgandet i 1 punkten inte kan tillämpas.

3 §

För laboratorieundersökning uppbärs avgift för varje varuparti enligt följande:

1) livsmedel som avses i 1 § livsmedelsförordningen (408/52) 1 200 mk
2) andra varor 900 mk

För laboratorieundersökning som gjorts på begäran fastställs avgiften enligt de grunder som stadgas i 7 §, dock till ett belopp som motsvarar minst den i 1 mom. nämnda avgiften.

Med varuparti avses vid fastställande av avgift för laboratorieundersökning varor som skall tullklareras med samma tullanmälan eller, om det inte är fråga om tullklarering, den vara som undersökningen gäller. Består ett varuparti både av livsmedel som skall undersökas och av andra varor, fastställs avgiften enligt de grunder som gäller för livsmedel.

4 §

För särskilda övervakningsåtgärder som gäller tullager eller skattefri butik, såsom kontroll av lagring av oförtullade varor, uppbärs avgift för varje varuparti enligt följande:

1) uttag ur allmänt tullager 38 mk
2) uttag ur enskilt tullager 67 mk
3) leverans ur provianteringslager 25 mk
4) överföring till skattefri butik 118 mk

Med varuparti avses en varumängd som har uttagits, levererats eller överförts på samma gång.

För sådant förordnande om utlämnande av importvara som har meddelats utom tjänstetid uppbärs 36 mark.

5 §

Förutsätter övervakning av tullterminal sådana speciella granskningsåtgärder som inte kan företas inom ramen för sedvanlig övervakning av tullterminaler uppbärs avgift för åtgärderna enligt vad som stadgas i 7 §.

6 §

För övervakningsåtgärd som vidtas i varuhavarens eget lager uppbärs 200 mark för varje inspektionsbesök, då inspektionen beror på att

1) förtullningsdokumenten är bristfälliga eller att sådana inte har getts till tullmyndigheterna;

2) ett fordon inte har förseglats då det kommer till landet;

3) ett fordon måste förseglas i lager; eller då

4) inspektionsbesöket annars är nödvändigt av orsak som har samband med varuhavaren.

Avgift uppbärs inte, om inspektionen företas

1) för att övervaka verksamheten i lagret;

2) för att granska uppgifter i lagerbokföringen eller uppgifter som har meddelats i förtullningsdokumenten; eller

3) av någon annan orsak som har samband med varuhavaren.

7 §

För andra än i 3, 4 och 6 §§ avsedda prestationer bestäms avgiften särskilt för envar prestation så, att avgiften motsvarar de totalkostnader som prestationens utförande förorsakar staten, det vill säga prestationens självkostnadspris.

Arbets-, redskaps- och andra kostnader som ingår i självkostnadsvärdet beräknas som följer:

1) Arbetskostnaderna beräknas med beaktande av den arbetstid som har gått åt till produktionen av prestationen och arbetets art. Arbetskostnaderna per timme fås genom att månadlönen jämte normala tillägg för dem som skall iaktta arbetstiden i ämbetsverk divideras med talet 150 och för dem som omfattas av arbetstidslagen med talet 164, varvid det sålunda erhållna beloppet ökas med 68 procent,

2) Redskapskostnaderna. Vid användning av datamaskin, spektrometer, analysator, fordon eller annan till sitt anskaffningspris motsvarande apparat beräknas redskapskostnaderna genom att priset per timme för redskapet multipliceras med den tid redskapet använts vid utförandet av ifrågavarande prestation. Timpriset fås genom att månadshyran för förhyrt redskap eller den kalkylerade månadshyran för redskap som köpts divideras med det genomsnittliga antal timmar redskapet månatligen varit i användning. Såsom redskapskostnader beaktas, förutom timpriset, alla övriga av redskapets användning direkt föranledda kostnader.

3) Övriga kostnader. Av tullverket verkställda betalningar för sådana till utförandet av prestationen hörande tjänster, som tullverket köpt hos andra och för anskaffningar som gjorts för prestationen samt för resekostnader beaktas separat till fullt belopp. Såsom i 2 § 1 mom. lagen om grunderna för avgifter till staten avsedda indirekta kostnader debiteras ett belopp som är 80 procent av de enligt 1 punkten beräknade arbetskostnaderna. För tullaboratoriets prestationer debiteras emellertid såsom ovan avsedda indirekta kostnader ett belopp som är 125 procent av de enligt 1 punkten beräknade arbetskostnaderna.

8 §

Betalningsskyldig i fråga om i denna förordning avsedda avgifter är varuhavare som gjort förtullningsanmälan, eller den som begärt eller förorsakat att tullåtgärd, uppdrag eller undersökning utförs.

9 §

Avgiftsfria är:

1) tullklarering av resgods och hemkomstgåvor som medförs av resande och den som hör till personalen på fordon i utrikestrafik;

2) lämnande av eller redogörelse för uppgift som ingår i allmän statistik eller som är därmed jämförbar, om uppgifternas antal är ringa;

3) tullaboratorieundersökningar och statistiska undersökningar samt andra utredningar, utlåtanden och publikationer, vilka tillställs internationella organisationer eller organ, om detta förfarande är förenligt med praxis som är baserad på internationell reciprocitet;

4) undersökningar och övriga utredningar vilka hänför sig till brottsundersökning och utredning av skattegrunder samt ändringssökande.

10 §

Bedriver beställaren av en prestation med tullmyndighetens tillstånd återförsäljning av prestationer eller utnyttjar han den till väsentliga delar vid återförsäljningen, kan avgiften uppbäras hos beställaren till ett belopp som motsvarar högst fem gånger självkostnadsvärdet.

11 §

Om betalning, indrivning och rättelse av avgifter samt även i övrigt gäller i tillämpliga delar vad som stadgas och föreskrivs om tull.

För prestationer kan avgifter uppbäras även i förskott eller i poster.

12 §

Denna förordning träder i kraft den 25 mars 1991.

Helsingfors den 22 mars 1991

Republikens President
MAUNO KOIVISTO

Minister
Ulla Puolanne

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.