537/1991

Given i Helsingfors den 15 mars 1991

Lag om Bottenvikens nationalpark

I enlighet med riksdagens beslut stadgas:

1 §
Syftet med inrättandet av nationalparken

För att skydda den yttre skärgården och havsnaturen i Bottenviken samt för att främja miljöforskningen och intresset för naturen inrättas såsom ett i lagen om naturskydd (71/23) nämnt särskilt naturskyddsområde Bottenvikens nationalpark på områden som staten äger i Kemi och Torneå städer.

2 §
Nationalparksområdet

Arealen för Bottenvikens nationalpark är cirka 15 700 hektar, och dess gränser har märkts ut med en streckad linje på den bifogade kartan.

Då gränserna för Bottenvikens nationalpark bestäms skall vad lagen om skifte (604/51) stadgar om rågång iakttas i tillämpliga delar. Nationalparksområdet skall i terrängen märkas ut så att ett tillräckligt antal kännemärken som anger nationalparkens område placeras ut på de landområden som hör till nationalparken. Nationalparksområdets vattenrår märks endast ut på kartan.

Om skyltar och andra kännemärken som placeras ut i nationalparken gäller vad som därom bestäms särskilt.

3 §
Fiske

I lagen om fiske (286/82) angiven rätt till fiske i allmänt vattenområde tillämpas på alla vattenområden som hör till Bottenvikens nationalpark.

4 §
Rätt till omhändertagande

De myndigheter som övervakar naturskyddet samt vakterna i nationalparken har rätt att omhänderta jakt- och insamlingsredskap samt andra redskap som någon har använt eller ämnar använda i strid med de stadganden eller föreskrifter som skall iakttas i nationalparken. Detsamma gäller djur som har fångats och växter som har plockats utan lov samt allt annat som inte får tas eller användas i nationalparken.

5 §
Anslutning av områden till nationalparken

Om ett område som inte tillhör staten men ligger inom gränserna för Bottenvikens nationalpark övergår i statens ägo, anses det höra till nationalparken.

Övergår ett område som gränsar till nationalparken i statens ägo, kan det anslutas till nationalparken genom beslut av miljöministeriet.

6 §
Närmare stadganden

Närmare stadganden om verkställigheten av denna lag utfärdas genom förordning.

7 §
Ikraftträdelse- och övergångsstadgande

Denna lag träder i kraft den 1 april 1991.

Genom lagen upphävs 1 § 1 punkten förordningen den 15 maj 1970 om inrättande av vissa särskilda naturskyddsområden (339/70) samt vad förordningen i övrigt stadgar om det område som avses i lagen.

Regeringens proposition 260/90
Lag- och taousutsk. bet. 38/90
Stora utsk. bet. 297/90

Helsingfors den 15 mars 1991

Republikens President
Mauno Koivisto

Miljöminister
Kaj Bärlund

Bottenvikens nationalpark

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.