518/1991

Given i Helsingfors den 15 mars 1991

Lag om ändring av lotterilagen

I enlighet med riksdagens beslut

ändras 1 § 2 mom. och 3 § 4 mom. lotterilagen av den 1 september 1965 (491/65),

sådana de lyder, 1 § 2 mom. i lag av den 29 december 1972 (922/72) och 3 § 4 mom. i lag av den 25 mars 1988 (244/88), samt

fogas till 5 § ett nytt 2 mom. som följer:

1 §

Vad denna lag stadgar om lotteri gäller varulotteri, penninglotteri och vadhållning samt annan sådan verksamhet vid vilken den som mot betalning deltar däri utlovas vinst som bestäms genom utlottning eller annan av slumpen beroende förrättning, likaså kasinoverksamhet samt hållande av spelautomater och andra spelanordningar eller spel till begagnande mot betalning, så att spelaren som vinst kan få pengar, varor eller andra förmåner med penningvärde eller spelmarker som kan växlas till sådana, om inte något annat stadgas genom förordning om något spel eller någon anordning som i vinst kan ge varor eller andra förmåner med penningvärde eller spelmarker som kan växlas till sådana.


3 §

Tillstånd att hålla spelautomater samt andra spelanordningar och spel som nämns i 1 § 2 mom. till begagnande mot betalning samt att bedriva kasinoverksamhet får beviljas en offentligrättslig förening som har grundats för att bedriva automatverksamhet. Tillstånd kan beviljas för anskaffning av medel för främjande av den allmänna folkhälsan, stödjande av barnskyddet, vården av syn- och hörselskadade, stödjande av åldringsvården, stödjande av invalidvården och utvecklande av ungdomsfostran, för beredskap för skyddande och räddande av människoliv vid storolyckor och för anskaffning eller hållande av semesterplatser som är öppna för alla eller för därmed jämförligt främjande av möjligheterna till semesterfirande samt för nykterhetsarbete och främjande av missbrukarvården.


5 §

Den som uppenbart är yngre än 18 år eller påverkad av alkohol eller något annat rusmedel får inte ges tillträde till ett kasino. Spel är inte tillåtet på skuld eller mot pant. Den som anordnar spelet har rätt att förbjuda en person att spela eller att begränsa hans spelande, om han på sannolika grunder misstänks för falskspel eller om spelandet uppenbarligen har vållat eller håller på att vålla honom sociala men av ekonomiska orsaker eller hälsoskäl.


Denna lag träder i kraft den 1 maj 1991.

Regeringens proposition 275/90
Ekonomiutsk. bet. 17/90
Stora utsk. bet. 304/90

Helsingfors den 15 mars 1991

Republikens President
Mauno Koivisto

Inrikesminister
Jarmo Rantanen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.