511/1991

Given i Helsingfors den 8 mars 1991

Förordning om ändring av förordningen om bildkonstläroanstalter

På föredragning av ministern för handläggning av ärenden som hör till undervisningsministeriets verksamhetsområde

ändras i förordningen den 10 februari 1989 om bildkonstläroanstalter (147/89) förordningens rubrik samt 1 § 1 mom., 2 § 1 mom., 3 § 2 och 3 mom., 5 § 1 mom., 16, 24 och 25 §§, 32 § 1 mom., 35 § 1 mom. och 2 mom. 1 punkten, 38 §, 40 § 1 mom., 45 § 1 mom. och 46 § 1 mom.,

av nämnda lagrum 5 § 1 mom. och 46 § 1 mom. sådana de lyder i förordning av den 25 januari 1991 (154/91), som följer:

Förordning

om läroanstalter för konst och mediekultur

1 §

I läroanstalterna för konst och mediekultur ges grundläggande yrkesutbildning på institutnivå inom olika områden av konst och mediekultur.


2 §

En läroanstalt för konst och mediekultur kan upprätthållas av en kommun eller ett kommunalförbund eller av ett registrerat finskt samfund eller en registrerad finsk stiftelse.


3 §

Om avsikten är att väsentligt inskränka läroanstaltens verksamhet eller att dra in läroanstalten, skall till ansökan fogas upplysningar om hur den ofullbordade undervisningen skall avslutas och uppgifter om den egendom för vars anskaffande statsandel eller statsunderstöd har beviljats.

Tillstånd att inom ramen för läroanstaltens utbildningsuppgift ändra dess linjeindelning ges av länsstyrelsen, om ändringen till sin karaktär är regional. Tillstånd till en ändring som till sin karaktär är riksomfattande eller som medför betydande merkostnader ges av utbildningsstyrelsen. Undervisningsministeriet beslutar vid behov om fördelningen av befogenheter.


5 §

Huvudmannen för en privat läroanstalt för konst och mediekultur utser för högst fyra år i sänder minst fem direktionsmedlemmar och för var och en av dem en personlig suppleant. Bland dem som har utsetts utnämner huvudmannen direktionens ordförande och vice ordförande.


16 §

Läsåret vid en läroanstalt för konst och mediekultur är uppdelat i en höst- och en vårtermin.

24 §

Vid läroanstalten kan avläggas bildkonstnärsexamen och medianomexamen. Om andra examina som avläggs vid läroanstalten beslutar vid behov utbildningsstyrelsen.

25 §

I en läroanstalt för konst och mediekultur kan som studerande intas den som har avlagt grundskolans lärokurs eller på något annat sätt inhämtat motsvarande kunskaper. Annan än ovan avsedd person som inte längre är i läropliktsåldern kan antas som elev på plats som annars skulle bli ledig.

Till utbildning som bygger på studentexamen kan som studerande intas den som har avlagt studentexamen eller fullgjort gymnasiets lärokurs eller genomgått någon annan motsvarande utbildning som utbildningsstyrelsen har godkänt.

Till en specialiseringslinje kan som studerande intas också någon annan än den som har fullgjort grundlinjens allmänna period inom samma eller av utbildningsstyrelsen godkänd närliggande bransch, om han har fullgjort någon annan av utbildningsstyrelsen godkänd yrkesutbildning eller därmed jämförbar utbildning eller har en arbetserfarenhet om minst ett år eller, i fråga om intagning till institutnivå, minst två år inom ett område som motsvarar studierna samt har fullgjort av utbildningsstyrelsen fastställda eventuella tilläggsstudier.

För intagning som studerande krävs sådan hälsa att den inte utgör hinder för skötseln av uppgifterna på ifrågavarande yrkesområde.

32 §

Vid en kommunal läroanstalt för konst och mediekultur kan finnas en rektorstjänst och lektorstjänster. Dessutom kan vid läroanstalten finnas timlärare i tjänsteförhållande samt nödvändiga andra tjänster, tillfälliga tjänsteinnehavare och personal i arbetsavtalsförhållande.


35 §

Ett särskilt behörighetsvillkor för en tjänst eller befattning som rektor är sådan behörighet som lektor vid en läroanstalt för konst och mediekultur som avses i 2 mom. 1 punkten. Dessutom krävs av rektor att han minst tre år har tjänstgjort som lärare i huvudsyssla vid en läroanstalt för konst och mediekultur. Av rektor krävs ytterligare att han har avlagt examen i yrkesutbildningsförvaltning.

För övriga tjänster och befattningar krävs

1) av lektor (yrkesämnen) för tjänsten eller befattningen lämplig högre högskoleexamen eller examen på institutnivå samt i vartdera fallet inom området förvärvade konstnärliga eller andra yrkesmeriter eller minst tre års lämpliga studier vid en läroanstalt på området i hemlandet eller utomlands och inom området förvärvade konstnärliga eller andra yrkesmeriter,


38 §

Specialundervisning ges en studerande som på grund av handikapp eller av någon annan jämförbar orsak behöver särskilda undervisnings-, elevhandlednings- eller elevvårdstjänster vid läroanstalten för konst och mediekultur.

40 §

Utbildningsstyrelsen ger tillstånd till att vid läroanstalten för konst och mediekultur ordna grundläggande yrkesutbildning som vuxenutbildning samt tilläggsutbildning i form av påbyggnadslinjer eller någon annan långvarig tilläggsutbildning.


45 §

Vid en läroanstalt för konst och mediekultur där utbildning som hänför sig till en annan form av läroanstalt anordnas och vid en sammanslagen läroanstalt gäller i fråga om arbetstid och undervisning, om studerande samt om tjänster och befattningar samt personal i tillämpliga delar vad som stadgas eller bestäms om läroanstaltsformen i fråga.


46 §

En läroanstalt kan med tillstånd av utbildningsstyrelsen och i enlighet med ett försöksprogram som utbildningsstyrelsen har godkänt anordna försöksverksamhet som behövs för utvecklande av yrkesutbildningen. Med tillstånd av undervisningsministeriet kan vid försöksverksamheten undantag göras från lagen om yrkesläroanstalter (487/87) och en med stöd av den given förordning samt från bestämmelser som har utfärdats med stöd av dem.Denna förordning träder i kraft den 1 augusti 1991.

Utan hinder av 35 § 1 mom. kan till en rektorstjänst eller rektorsbefattning före den 31 juli 1996 utses den som inte har föreskriven erfarenhet av läraruppgifter.

Åtgärder som verkställigheten av förordningen förutsätter får vidtas innan den träder i kraft.

Helsingfors den 8 mars 1991

Republikens President
Mauno Koivisto

Minister
Anna-Liisa Kasurinen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.