505/1991

Given i Helsingfors den 8 mars 1991

Lag om lantmäteriverket

I enlighet med riksdagens beslut stadgas:

1 §

Lantmäteriverket består av lantmäteristyrelsen och den distriktsförvaltning som lyder under denna.

2 §

Lantmäteriverket har till uppgift att

1) sörja för fastighetsbildnings- och ägoregleringsverksamheten,

2) sköta förandet av register över fastigheter och landskapsinformation samt främja en samanvändning av sådana register,

3) sörja för allmänna kartverksarbeten samt främja en ändamålsenlig kartläggning och kartproduktion,

4) sälja, publicera och dela ut kartuppgifter och andra uppgifter som hör till dess verksamhetsområde,

5) utföra fastighetsvärderingar,

6) sörja för att dess verksamhetsområde utvecklas och sköta de övriga uppgifter som enligt stadganden eller bestämmelser åligger verket.

Lantmäteriverket kan på beställning utföra uppdrag som hör till dess verksamhetsområde samt skatteklassificeringar.

Dessutom fullgör lantmäteriverket de uppgifter som jord- och skogsbruksministeriet föreskriver.

3 §

Lantmäteriverket leds av lantmäteristyrelsen som är ett centralt ämbetsverk som lyder under jord- och skogsbruksministeriet.

Vid lantmäteriverket finns en direktion som statsrådet utser. Genom förordning stadgas om direktionens sammansättning, uppgifter och mandattid.

4 §

Lantmäteriverkets distriktsförvaltning bildas av kartverks- och dataservicebyråerna samt lantmäteribyråerna. Jord- och skogsbruksministeriet bestämmer antalet kartverks-, dataservice- och lantmäteribyråer samt gränserna för byråernas tjänsteområden och deras förvaltningsorter.

5 §

För lantmäteriverkets kartor, flygbilder, publikationer och andra motsvarande prestationer samt för uppdrag som utförs på beställning och för vilka särskilda avgiftsstadganden inte finns får avgift uppbäras enligt förordning. Då avgifternas storlek bestäms skall lagen om grunderna för avgifter till staten (980/73) iakttas.

När avgifter för allmänna kartor, flygbilder, publikationer och andra motsvarande prestationer bestäms kan kostnaderna för materialanskaffningen helt eller delvis lämnas obeaktade.

6 §

Närmare stadganden om verkställigheten av denna lag utfärdas genom förordning.

7 §

Denna lag träder i kraft den 1 september 1991. Genom den upphävs lagen den 14 januari 1972 om lantmäteriförvaltningen (34/72) jämte senare ändringar.

Åtgärder för verkställigheten av lagen får vidtas innan den träder i kraft.

Vad som annars stadgas om lantmäterikontor skall när denna lag har trätt i kraft gälla kartverks- och dataservicebyråerna. Personalen vid lantmäterikontoren, med undantag av länslantmäteriingenjörerna och biträdande länslantmäteriingenjörerna, förflyttas utan särskilda åtgärder till kartverks- och dataservicebyråerna.

Regeringens proposition 199/90
Lag- och ekonomiutsk. bet. 30/90
Stora utsk. bet. 186/90

Helsingfors den 8 mars 1991

Republikens President
Mauno Koivisto

Jord- och skogsbruksminister
Toivo T. Pohjala

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.