499/1991

Given i Helsingfors den 8 mars 1991

Förordning om besiktning av renkött

På föredragning av jord- och skogsbruksministern stadgas med stöd av 19 § lagen den 25 mars 1960 om köttbesiktning (160/60), sådant detta lagrum lyder ändrat genom lagar av den 9 januari 1976 och den 23 juni 1977 (8/76 och 522/77):

1 §
Tillämpningsområde

Denna förordning gäller besiktning av renkött som används som livsmedel.

Om behandling av besiktigat renkött och om tillverkning av köttprodukter som innehåller besiktigat renkött stadgas i köttförordningen (898/88) och i förordningen om övervakning av tillverkningen av köttprodukter (211/60).

2 §
Definition

Med renkött avses i denna förordning förutom kött även andra som människoföda lämpliga delar av ren.

3 §
Besiktningstvång

Renkött skall besiktigas enligt denna förordning.

Renkött som inte har besiktigats i enlighet med denna förordning eller som enligt bestämmelserna om köttbesiktning skall kasseras får inte saluföras eller säljas som livsmedel eller användas för framställning av livsmedel. Sådant renkött får inte heller förvaras eller lagras i livsmedelslokaler.

Besiktningstvång enligt 1 mom. gäller inte renkött som är avsett för producentens privata hushåll och inte heller renkött som en konsument skaffar för sitt eget bruk direkt från producenten utan förmedling av handeln.

4 §
Besiktningsplatser

Besiktning av renkött utförs i renslakterier eller vid sådana godkända slakterier som avses i 5 § 1 mom. lagen om köttbesiktning (160/60) i fråga om de renar som slaktas där, eller vid kommunala köttbesiktningsstationer.

5 §
Godkännande av renslakteri

Länsstyrelsen godkänner byggnadsplanen för ett renslakteri samt den färdiga inrättningen som renslakteri. Renslakteriets miljö, konstruktioner och anläggningar skall vara sådana att renköttets livsmedelshygieniska kvalitet inte äventyras. En flyttbar slakterienhet kan även godkännas som renslakteri. Vid godkännandet skall i övrigt i tillämpliga delar iakttas vad som stadgas om godkännande av sådana slakterier som avses i 5 § 1 mom. lagen om köttbesiktning. Jord- och skogsbruksministeriets veterinäravdelning meddelar vid behov närmare anvisningar om godkännande av renslakterier.

Ett godkännande kan återkallas om de förhållanden som avses i 1 mom. har förändrats till den grad att det inte längre finns förutsättningar för ett godkännande.

6 §
Behandling och slakt av renar

Renar skall under transport och därtill hörande behandling samt i slakteriet behandlas och slaktas så att renköttets kvalitet inte försämras.

7 §
Besiktningspersonal

Vid slakterier och kommunala köttbesiktningsstationer som avses i 5 § 1 mom. lagen om köttbesiktning utförs köttbesiktningen av en behörig besiktningsveterinär. Vid renslakterier utförs köttbesiktningen under länsstyrelsens ledning och övervakning av en av länsstyrelsen anställd besiktningsveterinär.

8 §
Arvoden, ersättningar och avgifter

En besiktningsveterinär som har utfört köttbesiktning i ett renslakteri har rätt att för besiktningen erhålla arvode och resekostnadsersättning i enlighet med vad som stadgas i förordningen om förrättningsarvoden till veterinärer (1269/89).

För besiktning i renslakterier uppbärs hos den näringsidkare som har begärt besiktning avgifter till staten med stöd av lagen om grunderna för avgifter till staten (980/73) i enlighet med vad därom stadgas särskilt.

9 §
Skyldighet att bistå besiktningsveterinärer

Näringsidkare som slaktar renar skall lämna besiktningsveterinären behövlig hjälparbetskraft och annan handräckning samt tillhandahålla behövliga besiktningsutrymmen, instrument och förnödenheter samt kontors- och personalutrymmen. Näringsidkaren skall också utse en förman för renslakteriet.

Kött som skall besiktigas får inte vara så fruset att besiktningen försvåras.

10 §
Behörighetsvillkor för besiktningsveterinärer

Behörighetsvillkor för en besiktningsveterinär som utför köttbesiktning i renslakterier är att denne är legitimerad veterinär.

Besiktningsveterinär i ett renslakteri kan tillfälligt vara även en veterinärmedicine kandidat.

11 §
Besiktningsveterinärernas uppgifter

En besiktningsveterinär som utför besiktning av renkött har till uppgift att

1) utföra köttbesiktning och övervaka att stadgandena och bestämmelserna om besiktning av renkött iakttas i slakteriet,

2) övervaka att slakten utförs på ett hygieniskt sätt och att slakteriets utrymmen, anordningar och redskap hålls rena och även i övrigt i ett klanderfritt skick samt att renlighet och ordning iakttas i inrättningen,

3) utöva sådan i djurskyddslagen (91/71) nämnd tillsyn över djurskyddet som ankommer på besiktningsveterinärer,

4) på det sätt som anges i lagen om köttbesiktning anmäla om djursjukdomar och om sjukdomar som smittar från djur till människor,

5) föra bok över köttbesiktningen enligt formulär som fastställts av veterinäravdelningen och månatligen sända sammandrag till länsstyrelsen före utgången av följande månad, och

6) utföra andra uppgifter som hör till hans verksamhetsområde och som föreskrivits av jord- och skogsbruksministeriet eller dess veterinäravdelning och länsstyrelsen.

12 §
Märkning av godkänt renkött

Besiktigat och godkänt renkött skall i renslakterier märkas med en rektangulär stämpel som är 6 centimeter lång och 4 centimeter hög. På mitten av stämpeln skall finnas ordet PORO och därunder besiktningsveterinärens nummer.

Vid märkning av kött som har slaktats och besiktigats vid godkända slakterier och vid kommunala köttbesiktningsstationer används de stämplar som avses i 17 § förordningen om köttbesiktning (219/60).

13 §
Köttbesiktningsbeslut

Angående kasserat eller villkorligt godkänt renkött skall till ägaren eller innehavaren på begäran ges ett i 17 § lagen om köttbesiktning nämnt skriftligt beslut. Den som är missnöjd med beslutet har rätt att anföra besvär på det sätt som anges i lagen om köttbesiktning.

14 §
Märkning och användning av kasserat kött

Kött som har kasserats vid köttbesiktning skall märkas tydligt. Kasserat kött får användas för tekniskt eller annat lämpligt ändamål. Om köttet inte kan användas på ett sådant sätt eller om det har konstaterats vara farligt, skall det förstöras på renslakteriets bekostnad.

15 §
Export och import

Jord- och skogsbruksministeriets veterinäravdelning kan som exportslakteri för renkött godkänna ett sådant renslakteri som den anser upfylla de speciella krav som föranleds av köttexport. Då jord- och skogsbruksministeriets veterinäravdelning godkänner ett renslakteri som exportslakteri fastställer den ett signum som slakteriet skall använda vid export. Veterinäravdelningen kan återkalla ett godkännande, om förutsättningarna för godkännandet inte längre uppfylls.

I ett exportslakteri för renkött skall kött som har godkänts för export märkas med en oval stämpel som är 6 centimeter lång och 4 centimeter hög. På mitten av stämpeln finns det signum som veterinäravdelningen har gett slakteriet samt ovanför detta ordet PORO och därunder ordet FINLAND.

16 §
Särskilda stadganden

Utöver vad som stadgas i denna förordning eller bestäms med stöd av den gäller i tillämpliga delar för behandling och slakt av renar samt märkning av godkänt renkött och besiktning av renkött som exporteras och importeras och besiktning av köttprodukter som innehåller renkött vad stadgas eller bestäms i fråga om andra slaktdjur i lagen om köttbesiktning eller med stöd av nämnda lag. Om besiktning av levande renar och om köttbesiktning samt därav föranledd bedömning av kött gäller på motsvarande sätt i tillämpliga delar vad som stadgas eller bestäms i fråga om får, om inte jord- och skogsbruksministeriet bestämmer något annat.

Om övervakningen av att denna förordning och med stöd av den meddelade föreskrifter följs gäller vad som stadgas i förordningen om köttbesiktning.

Jord- och skogsbruksministeriet meddelar vid behov närmare föreskrifter om behandling av renar, besiktning av levande renar, slakt av renar, besiktning av renkött och därav föranledd bedömning av kött samt om annan verkställighet av denna förordning.

Jord- och skogsbruksministeriet kan i enskilda fall av särskilda skäl bevilja undantag från denna förordning.

17 §
Ikraftträdande

Denna förordning träder i kraft den 1 augusti 1991.

Genom denna förordning upphävs:

1) förordningen den 26 juli 1968 angående besiktning av renkött som utföres ur landet (474/68) jämte senare ändringar och

2) förordningen den 16 maj 1975 om besiktning av renkött som säljes i hemlandet 1975 (321/75) jämte senare ändringar.

Åtgärder som verkställigheten av denna förordning förutsätter får vidtas innan förordningen träder i kraft.

18 §
Övergångsstadganden

Till utgången av juli 1994 får renkött besiktigas på ställen som avses i de stadganden och föreskrifter som gällde när denna förordning trädde i kraft.

De slakterier som efter den 31 juli 1983 har godkänts som exportslakterier för renkött med stöd av tidigare gällande stadganden får dock fungera som renslakterier och exportslakterier enligt denna förordning utan sådant godkännande som avses i 5 och 15 §§, om inte annat stadgas eller jord- och skogsbruksministeriet beslutar något annat.

Helsingfors den 8 mars 1991

Republikens President
Mauno Koivisto

Jord- och skogsbruksminister
Toivo T. Pohjala

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.