498/1991

Given i Helsingfors den 8 mars 1991

Förordning om införsel av ridhästar och ponnyer

På föredragning av jord- och skogsbruksministern stadgas med stöd av 4 § lagen den 21 oktober 1938 om införsel av hästar (328/38):

1 §

Tillstånd till införsel av varmblodiga ridhästar och ponnyer beviljas av jord- och skogsbruksministeriet. Tillstånd till införsel av en hingst beviljas om hingsten i importlandet har godkänts för förädling eller, då det är fråga om en hingst som är yngre än 5 år och inte har godkänts för förädling, om dess far, morfar och mormorsfar har godkänts för förädling. Tillstånd till införsel av ett sto beviljas om dess far och morfar har godkänts för förädling.

En ytterligare förutsättning för införsel av en ponnyhingst eller ett ponnysto är att ponnyn bevisligen i minst tre led härstammar från en och samma ponnyras, som är godkänd i ponnyrasens ursprungsland.

2 §

Införseltillstånd kan beviljas för en varmblodig ridhästvalack eller ponnyvalack. I samband med ansökan som gäller införsel av en sådan valack krävs en styrkt kopia av ett sådant identifikationsintyg som en veterinär som är myndighet i importlandet har undertecknat och som styrker att valacken inte är ett kallblod. Av intyget skall också framgå namn, ålder, kännetecken och mankhöjd.

3 §

Utan hinder av vad som stadgas i 1 och 2 §§ kan jord- och skogsbruksministeriet av särskilda skäl bevilja tillstånd till införsel av en varm- eller kallblodig häst eller en ponny som är avsedd för ridbruk. En sådan häst eller ponny får inte användas för avel. Som särskilda skäl kan bland annat anses att ridhästen eller ponnyn har uppnått betydande tävlingsresultat eller att den införs som flyttgods.

4 §

Innan jord- och skogsbruksministeriet avgör en ansökan som gäller införseltillstånd skall ministeriet höra den hästförädlingsorganisation som avses i 7 §.

5 §

Den som har fått införseltillstånd skall vid en av tullverkets tullanstalter förete födelse- eller registreringsbevis angående den ridhästhingst eller det ridhäststo eller den ponnyhingst eller det ponnysto som införs. Beträffande en valack som saknar födelse- eller registreringsbevis är det tillräckligt med ett identifikationsintyg som avses i 2 §.

Om en häst eller en ponny inte motsvarar införseltillståndet, skall den skickas tillbaka.

6 §

Tillstånd till införsel av sperma eller embryo från en häst eller en ponny kan beviljas, om införseltillstånd kunde beviljas för den häst eller ponny som överlåtit sperman eller embryot. En hingst under 5 år som har överlåtit sperma skall i importlandet ha godkänts för förädling.

7 §

Över hästar och ponnyer som avses i 1 och 2 §§ och som skall införas till landet eller redan finns i landet samt över deras avkommor här i landet förs register under jordbruksstyrelsens tillsyn. Likaså skall register föras över de tillstånd som nämns i 6 § och som gäller införsel av sperma och embryon. Registret förs av en hästförädlingsorganisation som jordbruksstyrelsen har godkänt. Organisationen skall övervaka användningen av dessa hästar och ponnyer för avel samt användningen av sperma och embryon från ston.

I registret skall antecknas hästens eller ponnyns registreringsnummer, namn, ålder, kön, kännetecken, den härstamning som kan klarläggas, användningen för avel samt avkommor.

Den som har fått införseltillstånd skall registrera hästen eller ponnyn senast två månader efter införseln.

8 §

Närmare föreskrifter om verkställigheten av denna förordning meddelas av jordbruksstyrelsen, som även fastställer den registreringsavgift som skall betalas på förhand och som den i 7 § åsyftade organisationen får uppbära för registreringen.

9 §

Denna förordning träder i kraft den 18 mars 1991. Genom denna förordning upphävs förordningen den 28 februari 1969 om införsel av varmblodiga ridhästar och ponnyer (168/69) jämte ändringar.

Helsingfors den 8 mars 1991

Republikens President
Mauno Koivisto

Jord- och skogsbruksminister
Toivo T. Pohjala

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.