497/1991

Given i Helsingfors den 8 mars 1991

Förordning om införsel av varmblodiga travhästar

På föredragning av jord- och skogsbruksministern stadgas med stöd av 4 § lagen den 21 oktober 1938 om införsel av hästar (328/38):

1 §

Tillstånd till införsel av en varmblodig avelshingst i åldern 7-20 år eller ett varmblodigt avelssto i åldern 2-20 år beviljas, om hästen eller dess avkommor eller dess mor eller moderns avkommor i travtävlingar har uppfyllt minst de resultatkrav som jord- och skogsbruksministeriet har fastställt.

2 §

Tillstånd till införsel av en varmblodig tävlingshingst eller ett varmblodigt tävlingssto, som är högst 6 år beviljas, om hästen i travtävlingar har uppfyllt minst de resultatkrav som jord- och skogsbruksministeriet har fastställt.

3 §

Vid beviljande av tillstånd förutsätts dessutom att

1) modern till ett föl under 2 år är importduglig och att fadern till fölet i importlandet har godkänts för förädling,

2) en avelshingst i åldern 7-20 år i importlandet har godkänts för förädling och att dess avelsduglighet har klarlagts genom ett intyg som en veterinär har utfärdat högst sex månader före importen samt att

3) ett avelssto i åldern 7-20 år har fölat under de senaste två åren eller är dräktigt och att en veterinär har utfärdat ett intyg över detta.

4 §

Tillstånd till införsel av varmblodiga valacker för travsportändamål får inte beviljas.

5 §

Tillstånd för införsel av sperma från en hingst eller av embryo från ett sto kan beviljas, om den häst som överlåtit sperman eller embryot uppfyller de resultatkrav som jord- och skogsbruksministeriet har fastställt för varmblodiga avelstravhästar.

6 §

Vad som stadgas i 1, 2 och 4 §§ skall inte tillämpas på en i Finland registrerad häst som tillfälligt har varit utomlands eller på ett sto eller en valack som införs tillfälligt, och inte heller på en hingst som införs tillfälligt och inte används för avel här i landet.

7 §

Jord- och skogsbruksministeriet skall innan ansökan om införseltillstånd avgörs höra jordbruksstyrelsen eller, om jordbruksstyrelsen har överfört de uppgifter som nämns i 9 § på en centralorganisation som den anser vara lämplig, nämnda centralorganisation. Då det är fråga om en häst som nämns i 6 § kan jord- och skogsbruksministeriet avgöra ansökan om införseltillstånd utan att höra ovan nämnda instanser.

8 §

Den som har fått införseltillstånd skall vid en av tullverkets tullanstalter förete identifikationsintyg över den häst som införs till landet.

Om hästen inte motsvarar införseltillståndet skall den skickas tillbaka.

9 §

Jordbruksstyrelsen skall föra register över hästar som avses i 1 och 2 §§ och som skall införas till landet eller redan är i landet samt över deras avkommor som fötts här i landet, och övervaka användningen av dessa hästar för avel. Register skall likaså föras över de tillstånd som nämns i 5 § och som gäller införsel av sperma och av embryon från ston samt efterlevnaden av tillstånd övervakas.

Jordbruksstyrelsen kan överföra de uppgifter som nämns i 1 mom. eller en del av dem på en centralorganisation som den anser lämplig.

I registret skall antecknas hästens registreringsnummer, namn, kön, ras, färg, härstamning, födelsetid och födelseort, uppfödare, tävlingsresultat, användningen för avel samt avkommor.

10 §

Av de medel som staten erhållit från vadhållning i hästtävlingar kan en organisation som avses i 9 § beviljas ersättning för de kostnader som registreringen av varmblodiga travhästar, av sperma och av embryon från ston samt övervakningen medför.

11 §

Närmare föreskrifter om verkställigheten av denna förordning meddelas av jordbruksstyrelsen.

12 §

Denna förordning träder i kraft den 18 mars 1991. Genom denna förordning upphävs förordningen den 4 februari 1966 om införsel av varmblodiga travare (55/66) jämte ändringar.

Helsingfors den 8 mars 1991

Republikens President
Mauno Koivisto

Jord- och skogsbruksminister
Toivo T. Pohjala

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.