496/1991

Given i Helsingfors den 8 mars 1991

Förordning om inlösen till staten av fastigheter, som skall säljas på exekutiv auktion

På föredragning av jord- och skogsbruksministern stadgas med stöd av 1 § och 11 § 1 mom. lagen den 14 januari 1938 om inlösen till staten av fastigheter, som skola säljas på exekutiv auktion (23/38):

1 §

Angående kungörande, förrättande och inställande av exekutiv auktion på en fastighet som avses i 1 § lagen om inlösen till staten av fastigheter, som skola säljas på exekutiv auktion samt ett outbrutet område av en lägenhet skall ett meddelande omedelbart lämnas till det landsbygdsdistrikt inom vars område fastigheten är belägen.

2 §

Efter att ha erhållit meddelande om exekutiv auktion skall landsbygdsdistriktet vid behov värdera egendomen. Vid värderingen kan landsbygdsdistriktet anlita kommunens lantbruksmyndigheter. Efter att ha värderat egendomen skall landsbygdsdistriktet, om jordbruksstyrelsen enligt 2 mom. har inlösningsrätt och landsbygdsdistriktet anser att fastigheten är lämplig att användas för ändamål som avses i landsbygdsnäringslagen (1295/90) eller annars för statens ändamål, till jordbruksstyrelsen sända in värderingshandlingarna och sin framställning om inlösen av egendomen till staten.

Jordbruksstyrelsen har inlösningsrätt om auktionspriset överstiger 1 000 000 mark.

3 §

När till någon som avses i 7 § 2 mom. i den lag som nämns i 1 § säljs en bostadslägenhet eller bostadstomt som bildats av en med stöd av sagda lag inlöst lägenhet eller del därav, skall betalningstiden för försäljningspriset, med beaktande av grunderna enligt 45 § 5 mom. landsbygdsnäringsförordningen (248/91), bestämmas till högst 15 år. För försäljningspriset på bostadslägenheten eller bostadstomten kan också ges full kredit med en årlig ränta om tre procent. Sagda försäljningspris och dess ränta indrivs till staten med iakttagande i tillämpliga delar av 46 och 48 §§ landsbygdsnäringsförordningen. Härvid räknas tidsfristerna från undertecknandet av köpebrevet. Den del av försäljningspriset för vilken kredit inte har getts enligt sagda betalningsvillkor skall betalas när köpebrevet undertecknas eller med en årlig ränta om 12 procent inom en bestämd tid som inte får vara längre än ett år räknat från dagen för köpslutet. Dessutom iakttas i tillämpliga delar vad som stadgas i 49-51, 58, 59 och 63 §§ landsbygdsnäringsförordningen.

4 §

Jordbruksstyrelsen utfärdar vid behov närmare bestämmelser om tillämpningen av denna förordning.

5 §

Denna förordning träder i kraft den 18 mars 1991.

Genom denna förordning upphävs förordningen den 13 maj 1977 om inlösen till staten av fastigheter, som skola säljas på exekutiv auktion (386/77) jämte ändringar.

Helsingfors den 8 mars 1991

Republikens President
Mauno Koivisto

Jord- och skogsbruksminister
Toivo T. Pohjala

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.