494/1991

Given i Helsingfors den 8 mars 1991

Renhushållningsförordning

På föredragning av jord- och skogsbruksministern stadgas med stöd av renhushållningslagen av den 9 februari 1990 (161/90):

1 kap.

Allmänna stadganden

1 §

En person kan anses få sin huvudsakliga utkomst av renhushållning, om han äger minst 56 inräknade renar. Om antalet renar är mindre, men minst 10, kan det bristande antalet renar ersättas med arbete åt renbeteslaget, varvid två arbetsdagar per år anses motsvara en inräknad ren.

En förutsättning för erhållande av förmåner enligt renhushållningslagen (161/90) är att personen i fråga är förtrogen med och har förmåga att utöva renhushållningsyrket.

2 §

Jordinköps- och syskonandelslån för förvärv av en renhushållningslägenhet kan beviljas två eller flera personer gemensamt endast om alla samägare uppfyller de villkor som stadgas i 3 § renhushållningslagen samt i 1 § i denna förordning.

Om minst en av lägenhetens samägare uppfyller villkoren enligt 1 mom. samt äger minst en tredjedel av lägenheten, kan samägarna gemensamt beviljas någon annan förmån än en sådan som nämns i sagda moment.

Den som uppfyller villkoren enligt 2 mom. kan även ensam beviljas någon annan förmån än jordinköps- eller syskonandelslån, om de övriga samägarna av renhushållningslägenheten ger sitt samtycke därtill.

3 §

Ett jordinköps- eller syskonandelslån för förvärv av en renhushållningslägenhet får inte beviljas den som själv eller vars i 3 § 3 mom. renhushållningslagen åsyftade make har fyllt 50 år. Av särskilda skäl kan undantag medges från nämnda åldersgräns, dock inte om personen har fyllt 55 år.

Andra förmåner än de som avses i 1 mom. får inte beviljas den som har fyllt 65 år. Trots det får dock bostads-, vattenförsörjnings- och elektrifieringslån samt byggnadsbidrag för bostadsbyggnadsarbete och vattenförsörjningsbidrag beviljas också den som har fyllt 65 år. Bostadslån och byggnadsbidrag för uppförande av en ny bostadsbyggnad får dock inte beviljas den som har fyllt 65 år.

4 §

En minderårig kan bli delaktig av åtgärder enligt renhushållningslagen, om han har ingått äktenskap eller om han äger renhushållningslägenheten tillsammans med sina föräldrar eller någondera av dem eller om det finns andra särskilda skäl.

2 kap.

Markförvärv och markanvändning

5 §

Landsbygdsdistriktet prissätter egendom som staten erbjuds köpa eller som skall bytas och ger köpeanbud samt uppgör köpebrev.

Om befriande av egendom som köpts till staten från sytning som belastar den gäller på motsvarande sätt 34 § landsbygdsnäringsförordningen (248/91).

6 §

Dispositionsplanen skall uppgöras vid en dispositionsplansförrättning på platsen. Om begynnelsesammanträdet skall annonseras i en tidning med allmän spridning på orten. Dessutom skall kommunen i fråga och i mån av möjlighet de som kan komma i fråga som mottagare av mark eller någon annan förmån underrättas per brev om sammanträdet. Vid begynnelsesammanträdet kan beslutas om andra sammanträden och om hur de skall tillkännages.

Om den förra ägaren eller en nära släkting till honom kommer i fråga som mottagare av en lägenhet eller ett område som inlösts enligt lagen om inlösen till staten av fastigheter, som skola säljas på exekutiv auktion (23/38) och han har ansökt därom, behöver det inte annonseras om begynnelsesammanträdet.

Om den som infunnit sig till begynnelsesammanträdet för en dispositionsplansförrättning vill få ett tillskottsområde eller någon annan förmån enligt renhushållningslagen, skall han vid sammanträdet till planeringskommissionen lämna in en ansökan enligt fastställt formulär. Även en ansökan som gjorts senare kan tas upp till behandling, om detta kan ske utan att det inverkar menligt på förrättningen.

7 §

Om det är uppenbart att den förvärvade marken som sådan kommer att användas som tillskottsområde till en lägenhet eller om området till sin storlek eller sitt värde är obetydligt kan landsbygdsdistriktet bestämma att dispositionsplanen skall göras upp utan planeringskommissionens medverkan. I fråga om det förfarande som skall iakttas vid uppgörandet av dispositionsplanen och fastställandet av dispositionsplanen gäller härvid i tillämpliga delar vad som stadgas om dispositionsplaner som uppgörs av planeringskommissionen.

Landsbygdsdistriktet kan vid behov meddela anvisningar om vad som skall beaktas vid uppgörandet.

8 §

När prioritetsordningen mellan dem som vill ha ett tillskottsområde prövas skall en ändamålsenlig skiftesläggning särskilt beaktas.

Om de förhållanden under vilka förordnande om dispositionsplansförrättning har getts har förändrats så, att det inte längre finns förutsättningar för att fortsätta med förrättningen, skall den slutföras och handlingarna återsändas till landsbygdsdistriktet.

9 §

En part som är missnöjd med dispositionsplansförrättningen får hos landsbygdsdistriktet göra en skriftlig anmärkning mot förrättningen inom 14 dagar efter slutsammanträdet. Har landsbygdsdistriktet inte rätt att fastställa dispositionsplanen, skall det hänskjuta ärendet jämte sitt utlåtande till jordbruksstyrelsen.

10 §

Landsbygdsdistriktet skall sända ett meddelande till skogsnämnden av vilket framgår försäljningspriset för det sålda tillskottsområdet och betalningstiden, om landsbygdsdistriktet anser att tryggandet av statens fordran eventuellt kräver att de intäkter som fås av kapitalavverkningen används för extra amortering av statens försäljningsprisfordran.

11 §

När anhållan om stämpling på ett tillskottsområde som nämns i 10 § har gjorts hos skogsnämnden delvis för kapitalavverkning och nämnden anser att indrivningen av statens fordran kan äventyras på grund av den planerade avverkningen skall skogsnämnden meddela lantbruksnämnden att stämpling har begärts. För försäljning av virke krävs då lantbruksnämndens tillstånd. Tillståndet kan förenas med ett villkor om att medlen av virkesförsäljningen eller en del av dem på grund av att säkerhetens värde minskar skall användas för betalning eller amortering av statens fordran. Medlen skall utan dröjsmål betalas till lantbruksnämnden, som utan särskild fullmakt har rätt att överföra dem till ifrågavarande myndighet.

12 §

Om det finns skäl att misstänka att träd avverkas eller har avverkats i strid med 11 §, skall skogsnämnden låta en forstmästare eller skogsinstruktör som är anställd hos nämnden förrätta syn för att utreda om träd har avverkats på ovan nämnt sätt. Innan syn förrättas skall ägaren, lantbruksnämnden och landsbygdsdistriktet underrättas om detta. Om det inte finns skäl att genast förrätta syn, skall parterna underrättas per brev, som skall postas senast sju dagar före syneförrättningen. En kopia av syneinstrumentet skall tillställas lantbruksnämnden, som utan dröjsmål skall sända den jämte sitt utlåtande till landsbygdsdistriktet. Lantbruksnämndens och landsbygdsdistriktets representant kan delta i syneförrättningen.

Har tryggandet av indrivningen av statens fordran äventyrats på grund av ett förfarande som strider mot 11 §, kan landsbygdsdistriktet säga upp fordran helt eller delvis att återbetalas omedelbart. Den ovan nämnda uppsägningsgrunden skall i de fall som avses i 10 § tas upp som ett villkor i köpebrevet.

13 §

När en lägenhet eller ett område, en andel eller en rättighet har sålts skall landsbygdsdistriktet anmäla detta till lagfarts- och inteckningsregisterföraren för införande av den panträtt som nämns i 17 § renhushållningslagen i åtkomstregistret samt i lagfarts- och inteckningsregistret. Har avskiljande av ett område till en självständig lägenhet antecknats i fastighetsregistret, skall landsbygdsdistriktet sända en anmälan till samma myndighet för överföring av anteckningen så att den gäller lägenheten som bildats.

När en fordran har betalts helt och hållet skall landsbygdsdistriktet anmäla härom hos lagfarts- och inteckningsregisterföraren för anteckning om befrielse från pantansvar.

14 §

Landsbygdsdistriktet och jordbruksstyrelsen skall för anteckning i köpeskillingsregistret utan dröjsmål meddela länets lantmäterikontor de överlåtelser av fast egendom som har skett med stöd av renhushållningslagen. Lantmäterikontoret skall underrättas också om överlåtelser som skett för andra ändamål än de som avses i renhushållningslagen. Meddelandet skall göras på en blankett som avses i 5 § 3 mom. köpvittnesförordningen (1080/79).

3 kap.

Lån och bidrag

15 §

Jordinköpslån för förvärv av en renhushållningslägenhet och syskonandelslån kan beviljas endast för förvärv av en bebyggd renhushållningslägenhet.

16 §

Angående förutsättningarna för bostadsbyggande som stöds med bostadslån och byggnadsbidrag gäller vad som stadgas i 28 och 29 §§ landsbygdsnäringsförordningen.

17 §

Angående förutsättningarna för beviljande av ett grundförbättringslån för täckdikning och täckdikningsbidrag samt angående täckdikningsplaner och övervakningen av täckdikningsarbeten gäller vad som i landsbygdsnäringsförordningen stadgas om investeringslån och investeringsbidrag för gårdsbruksenheter.

18 §

Lösörelån och lösörebidrag får beviljas för anskaffning av maskiner, lösöre och anordningar som behövs i renhushållningsyrket samt av enstaka avelsrenar och hela renhjordar.

19 §

När bidrag söks och beviljas skall 7 § landsbygdsnäringsförordningen iakttas i tillämpliga delar. Vid uppgörande och behandling av låneansökningarna skall 8 § landsbygdsnäringsförordningen iakttas i tillämpliga delar.

Om en bidrags- och låneansökan skall inhämtas utlåtande också av Renbeteslagsföreningen.

20 §

Angående ersättande av de kostnader som åsamkas kreditinrättningarna av skötseln av lån och återkrav samt arvoden till personer som utsetts att granska lånen och övriga åtgärder som hänför sig till nämnda frågor skall på motsvarande sätt i tillämpliga delar iakttas 11, 53, 62 och 64 §§ landsbygdsnäringsförordningen.

4 kap.

Kredit- och bidragsvillkor

21 §

Bidrag enligt 19 § renhushållningslagen får i Enontekis, Enare och Utsjoki kommuner samt i den del av Lapplands renbeteslag som hör till Sodankylä kommun beviljas till högst 60 procent, i övriga delar av Lapplands län till högst 40 procent och inom Uleåborgs län till högst 30 procent av det godtagbara beloppet enligt kostnadskalkylen för arbetet och av anskaffningspriset för lös egendom. Vägbyggnads- och vattenförsörjningsbidrag får dock beviljas till högst 60 procent av det godtagbara beloppet enligt kostnadskalkylen inom hela tillämpningsområdet för renhushållningslagen. I detta ingår inte värdet av eget arbete.

22 §

Angående tiden för slutförande av arbete som finansieras med stöd av renhushållningslagen och de frågor som hänför sig till den gäller på motsvarande sätt 52 § landsbygdsnäringsförordningen.

23 §

Landsbygdsdistriktet fastställer byggnadsbidragets slutliga belopp utgående från de faktiska godtagbara byggnadskostnaderna enligt kostnadsnivån vid den tidpunkt då arbetena inleddes. Om byggnadsarbetet av godtagbara skäl fördröjs avsevärt och byggnadskostnaderna därför väsentligt överstiger kostnadskalkylen, kan bidraget dock höjas högst i motsvarighet till kostnadsstegringen.

24 §

Återbetalningstiden för försäljningspriset på ett tillskottsområde till en renhushållningslägenhet är minst 12 och högst 25 år, om priset uppbärs på sedvanliga betalningsvillkor. För försäljningspriset kan också ges full kredit på sedvanliga återbetalningsvillkor, om det med beaktande av den ekonomiska situationen för mottagaren av mark anses nödvändigt.

När återbetalningstiden för försäljningspriset bestäms skall avseende fästas vid vederbörandes förmögenhet, inkomster, familjeförhållanden, investeringar under den närmaste tiden och övriga omständigheter som inverkar på hans solvens.

25 §

Återbetalningstiden för lån är beroende på det objekt för vilket lån beviljats, följande:

1) jordinköps- och syskonandelslån 12-25 år
2) byggnadslån 10-15 år
3) bostadslån 10-25 år
4) övriga lån 5-15 år

När kreditvillkoren för ett lån bestäms skall avseende fästas vid vederbörandes förmögenhet, inkomster, familjeförhållanden, investeringar under den närmaste tiden och övriga omständigheter som inverkar på hans solvens.

26 §

Amorteringar och räntor på statens fordringar och lån enligt renhushållningslagen drivs in så att det sammanlagda beloppet av amorteringen och räntan varje halvår är ungefär lika stort eller genom lika stora amorteringar halvårsvis. Om återbetalningstiden för det försäljningspris som kvarstår som skuld är högst 10 år, skall fordran dock betalas genom lika stora amorteringar halvårsvis. Amorteringarna och räntorna uppbärs den sista dagen i april och oktober.

De försäljningspriser som uppbärs på sedvanliga återbetalningsvillkor och som nämns i 21 § 1 mom. renhushållningslagen samt jordinköps-, syskonandels-, byggnads- och bostadslån är räntefria under de två första åren efter undertecknandet av köpebrevet eller räknat från den dag då lånet eller dess första rat lyftes.

De första amorteringarna på försäljningspriser som uppbärs på sedvanliga betalningsvillkor samt på jordinköps- och syskonandelslån skall betalas den förfallodag som efter två år först följer på undertecknandet av köpebrevet eller lyftandet av lånet eller dess första rat. Den första ränte- och amorteringsraten på en del av ett försäljningspris med högst fem års betalningstid skall betalas den förfallodag som efter tre månader först följer efter undertecknandet av köpebrevet.

De första amorteringarna på bostadslån, byggnadslån, grundförbättringslån, röjningslån, väglån, elektrifieringslån och vattenförsörjningslån skall betalas den förfallodag som efter två år först följer efter att lånet eller dess första rat har lyfts.

Den vars ekonomiska ställning är svag kan när köpebrevet undertecknas eller jordinköps-, syskonandels- byggnads- eller bostadslån beviljas, få för högst tre år ytterligare uppskov med betalningen av amorteringarna. En sådan person kan också av vägande skäl för högst tre år få ytterligare anstånd med att börja betala räntor.

27 §

Angående uppbörd av amorteringar och räntor på försäljningspriser och lån, redovisning av försäljningspriser samt sökande och beviljande av andra lättnader än de som avses i 26 § och angående betalning av lånemedel gäller i tillämpliga delar vad som i 48-51 och 55 §§ landsbygdsnäringsförordningen stadgas om detta. Angående försäljningspriset gäller härvid i tillämpliga delar vad som stadgas om jordinköpslån samt angående grundförbättrings-, röjnings-, väg-, elektrifierings- och vattenförsörjningslån vad som stadgas om investeringslån för gårdsbruksenheter.

28 §

Landsbygdsdistriktet betalar byggnads-, täckdiknings-, röjnings-, vägbyggnads- och vattenförsörjningsbidraget på basis av en godtagbar utredning över kostnaderna för projektet. Bidraget kan betalas i flera poster på det sätt som jordbruksstyrelsen närmare bestämmer.

Bidragstagaren är skyldig att lämna landsbygdsdistriktet de upplysningar som behövs för betalningen av bidraget och för tillsynen över bidragets användning.

29 §

Angående förutsättningarna för lyftande av lån gäller i tillämpliga delar vad som stadgas i 55 § landsbygdsnäringsförordningen.

30 §

Om en renhushållningslägenhet byter ägare efter att bidrag har beviljats för iståndsättning av lägenheten, kan landsbygdsdistriktet överföra rätten till ett obetalt bidrag på den nya ägaren under förutsättning att han uppfyller de krav som gäller beviljande av bidrag och att han har givits tillstånd som avses i 31 § 1 mom. renhushållningslagen eller godkännande som avses i 32 § 1 mom. nämnda lag, då detta är nödvändigt.

31 §

Ett lån kan utöver vad som stadgas i 31 § 3 mom. och 32 § 1 mom. renhushållningslagen sägas upp så att det omedelbart skall återbetalas helt eller delvis:

1) om låntagaren har använt lånemedlen för något ändamål än det som förutsattes vid beviljandet,

2) om låntagaren vid ansökan om lån eller utbetalningen av lån har hemlighållit omständigheter som väsentligt inverkar på beviljandet eller betalningen av lånet eller på någon väsentlig punkt har lämnat vilseledande uppgifter om dessa eller vägrat lämna övervakningsuppgifter som avses i 33 § 1 mom. 3 punkten,

3) om det projekt som lånet gäller inte har slutförts inom utsatt tid eller med iakttagande av en godkänd plan,

4) om lägenheten har splittrats eller lägenheten eller en del av den har överlåtits till någon annan,

5) om odlingarna, skogen eller byggnaderna på renhushållningslägenheten som en följd av låntagarens åtgärder eller underlåtenhet har råkat i vanhävd och detta inte kan anses ha berott på miderårighet, ålderdom, sjukdom eller någon annan sådan orsak,

6) om låntagaren inte på tre år har idkat renhushållning och detta inte kan anses ha berott på något som avses i 5 punkten,

7) om säkerhetens värde har sjunkit till den grad att indrivningen av det utestående lånekapitalet äventyras,

8) om betalningen av ränta och avkortning har dröjt så att betalning har skett senare än 30 dagar från förfallodagen,

9) om låntagaren eller en borgensman har gått i konkurs eller ansökt om ackord eller om en borgensman har dött och låntagaren inte på uppmaning har ställt av långivaren godkänd tillräcklig säkerhet eller

10) om renhushållningslägenheten eller en del av den säljs i utsökningsväg.

I 1 mom. avses med lägenhet en renhushållningslägenhet och motsvarande lägenhet som bildats genom tilldelande av tillskottsområde samt andra helheter för vilka lån har beviljats och som består av en eller flera registerlägenheter eller delar eller områden av sådana.

Jordbruksstyrelsen kan bestämma att ett lån skall sägas upp helt eller delvis, om någon av de uppsägningsgrunder som avses i 1 mom. 1 eller 2 punkten föreligger i fråga om lånet. Ett ärende som gäller uppsägning av lån skall också i de fall som nämns i 1 mom. 7 och 9 punkten föras till jordbruksstyrelsen för avgörande, om ansvaret för lånet helt eller delvis vilar på staten.

Landsbygdsdistriktet kan bestämma att ett lån skall sägas upp helt eller delvis, om någon av de uppsägningsgrunder som avses i 1 mom. 3-6 punkten föreligger i fråga om lånet.

32 §

Statens försäljningsprisfordran kan sägas upp så att den omedelbart skall återbetalas helt eller delvis. Härvid skall i tillämpliga delar iakttas de grunder som stadgas i 31 § 1 mom. 4-7 och 10 punkten. Fordran kan även sägas upp helt eller delvis om byggnaderna på renhushållningslägenheten eller ett tillskottsområde inte är brandförsäkrade till sitt fulla värde.

Om uppsägning av en fordran beslutar landsbygdsdistriktet.

33 §

Det kan bestämmas att ett bidrag, utöver vad som stadgas i 26 § 2 mom., 31 § 3 mom. och 32 § 1 mom. renhushållningslagen helt eller delvis skall återbetalas, om mottagaren av bidraget har

1) lämnat felaktiga eller vilseledande uppgifter i någon väsentlig punk när han ansökt om bidraget eller betalningen därav,

2) undanhållit omständigheter som väsentligt inverkar på beviljandet eller betalningen av bidraget eller

3) vägrat lämna uppgifter, handlingar eller något annat material som behövs för övervakningen av bidraget eller vägrat att i behövlig mån bistå vid inspektionen.

Om återkrav av bidrag beslutar landsbygdsdistrikten.

34 §

Då det bestäms att lån, bidrag eller statens försäljningsprisfordringar skall återbetalas helt eller delvis, skall det samtidigt beslutas om beloppet skall återbetalas i en eller flera rater. Återbetalningstiden får dock inte överstiga tre år.

35 §

Angående uppsägnings- och dröjsmålsränta gäller i tillämpliga delar 59 och 63 §§ landsbygdsnäringsförordningen.

5 kap.

Stödjande av renbeteslag

36 §

Byggnadsplaner och kostnadskalkyler för stängsel som avses i 27 § 1 mom. renhushållningslagen uppgörs av Renbeteslagsföreningen. Byggnadsplaner jämte kostnadskalkyler angående slakterier uppgörs av en fackman som godkänts av jordbruksstyrelsen. Planerna för byggande av stängsel granskas och godkänns av landsbygdsdistriktet. Planerna för uppförande av slakterier godkänns till den del det inte är fråga om livsmedelshygien av jordbruksstyrelsen. Om godkännande av livsmedelshygienen vid slakterierna gäller vad som stadgas eller bestäms med stöd av lagen om köttbesiktning (160/60).

Vid uppgörande och granskning av planerna för vägbyggnadsprojekt, projekt som gäller vattenanskaffnings- och avloppsanläggningar samt elektrifieringsprojekt skall iakttas de närmare föreskrifter som jordbruksstyrelsen meddelar.

37 §

Lösörebidrag för anskaffning av arbetsplatsbostäder får förutom för husvagnar och andra flyttbara arbetsplatsbostäder beviljas även för anskaffning av raststugor som behövs i renskötselarbetet.

38 §

En ansökan om bidrag skall tillställas Renbeteslagsföreningen, som skall sända ansökan jämte sitt utlåtande till landsbygdsdistriktet.

Om understöd söks för renbeteslags gemensamma företag skall renbeteslagen lämna in en gemensam ansökan om bidrag.

Bidragets storlek per renbeteslag bestäms i förhållande till de inräknade renarna.

39 §

Jordbruksstyrelsen beslutar om beviljande av de bidrag som avses i 27 och 28 §§ renhushållningslagen, om det inte är fråga om ett projekt vars kostnadskalkylsbelopp är mindre än vad jordbruksstyrelsen har bestämt.

40 §

Utanordningsgranskningarna i fråga om byggnadsbidrag som beviljats renbeteslag för kostnaderna för byggande och grundlig renovering av stängsel samt vägbyggnadsbidrag som beviljats renbeteslagen utförs av kommunens lantbrukssekreterare. Den sista bidragsposten betalas efter att landsbygdsdistriktet har konstaterat att arbetet har blivit slutfört på ett godtagbart sätt. Slutgranskningarna av stängsel som byggts som skydd för odlingar utförs dock av lantbrukssekreteraren.

Det slutliga beloppet av ett bidrag fastställs med de faktiska godtagbara byggnadskostnaderna som grund.

41 §

Angående återkrav av bidrag som beviljats renbeteslag gäller i tillämpliga delar vad som stadgas i 33-35 §§.

6 kap.

Särskilda stadganden

42 §

En ansökan som gäller tillstånd och befrielse från begränsningar enligt 31 § renhushållningslagen samt godkännande enligt 32 § nämnda lag skall jämte överlåtelsehandlingen tillställas lantbruksnämnden i den kommun där lägenhetens driftscentrum är beläget. Lantbruksnämnden skall sända ansökan jämte sitt utlåtande till landsbygdsdistriktet som fattar beslut. Landsbygdsdistriktet skall innan ärendet avgörs inhämta Renbeteslagsföreningens utlåtande i saken. Om avgörandet av ärendet ankommer på jordbruksstyrelsen, skall landsbygdsdistriktet sända ansökan jämte utlåtande till jordbruksstyrelsen.

När en lägenhet eller ett område som belastas av en försäljningsprisfordran som avses i renhushållningslagen helt eller delvis överlåts till någon annan och det inte bestäms att försäljningsprisfordran skall återbetalas, kan landsbygdsdistriktet på ansökan överföra försäljningsprisfordran så att överlåtelsetagaren helt eller delvis ansvarar för den. Angående förfarandet vid ansökan om överföring gäller vad som stadgas i den första och andra meningen i 1 mom. Angående överföring av lån gäller vad som stadgas i 50 § landsbygdsnäringsförordningen.

43 §

Lantmäterikontoret skall, sedan det fått ett meddelande från landsbygdsdistriktet, för lägenheten i fråga göra en anteckning i fastighetsregistret om att en lägenhet som bildats genom tilldelande av tillskottsområde är underkastad de begränsningar som avses i 31 § renhushållningslagen. Har landsbygdsdistriktet eller jordbruksstyrelsen befriat en lägenhet eller en del av en lägenhet från nämnda begränsningar, skall landsbygdsdistriktet anmäla detta till lantmäterikontoret, som skall stryka anteckningen om begränsningarna i fastighetsregistret eller göra en anteckning om att en del av en lägenhet har befriats från begränsningar. Det sistnämnda gäller också när jordbruksstyrelsen i fråga om en lägenhet eller en del av en lägenhet som har återgått till staten har beslutat att den skall användas för andra ändamål än de som nämns i renhushållningslagen.

Om en anteckning som gjorts i fastighetsregistret i enlighet med 1 mom. skall lantmäterikontoret sända en anmälan till lagfarts- och inteckningsregisterföraren samt åtkomstregisterföraren, som skall göra motsvarande anteckning i ifrågavarande åtkomstregister samt lagfarts- och inteckningsregister. Angående anmälan gäller i tillämpliga delar vad som i 21 § lagen om lagfarts- och inteckningsregister (353/87) samt i 26 § förordningen om lagfarts- och inteckningsregister samt åtkomstregister (306/88) stadgas om lantmäterikontorets meddelanden till inskrivningsmyndigheten.

44 §

Landsbygdsdistriktet och planeringskommissionen kan vid fullgörandet av uppdrag enligt denna förordning förutom de myndigheter som nämns i 47 § landsbygdsnäringslagen anlita Renbeteslagsföreningen och det renbeteslag som saken gäller.

45 §

Medel som ur gårdsbrukets utvecklingsfond årligen har anslagits för undersökningar och utredningar som gäller utvecklande av renhushållningen får användas för undersökning och utredning av sociala, administrativa, ekonomiska och tekniska frågor som rör renhushållningen, inbegripet översättning av behövligt utländskt material och försöksbyggnadsverksamhet samt publicering av undersökningsresultat och utredningar.

46 §

En ansökan om de forskningsmedel som avses i 45 § skall riktas till jordbruksstyrelsen. Till ansökan skall fogas ett program över utförandet av uppgiften, en kostnadskalkyl och publiceringsplan samt övriga upplysningar som behövs för att saken skall kunna avgöras.

Om någon annan än ett statligt ämbetsverk eller en statlig inrättning eller en enskild person söker forskningsmedel, skall i ansökan nämnas den person som utför uppdraget eller under vars ledning den utförs.

47 §

I ärenden som gäller fördelning och användning av forskningsmedlen biträds jordbruksstyrelsen av den delegation som nämns i 47 § naturnäringsförordningen (492/91).

48 §

Om beviljande av forskningsmedel beslutar jordbruksstyrelsen efter att ha erhållit utlåtande av den delegation som avses i 47 §.

49 §

Angående beviljande och utbetalning av forskningsmedel och publicering av undersökningsresultat samt redovisning och granskning av användningen av medlen gäller vad som i 67 § landsbygdsnäringsförordningen stadgas om forskningsmedel som anvisats för gårdsbrukets utvecklande.

50 §

När kommunfullmäktige har utsett medlemmarna i planeringskommissionen och deras suppleanter, skall landsbygdsdistriktet utan dröjsmål underrättas om valet. Likaså skall anmälan utan dröjsmål göras om ändringar som gäller medlemmarna.

Planeringskommissionens expeditioner undertecknas av kommissionens ordförande och kontrasigneras av en av kommissionens medlemmar.

Planeringskommissionen kan med landsbygdsdistriktets samtycke anlita sakkunniga och anställa tillfälliga biträden som behövs vid utförandet av en förrättning.

Jordbruksstyrelsen fastställer vid behov de grunder enligt vilka till de medlemmar i planeringskommissionen som kommunfullmäktige har valt betalas arvode och resekostnadsersättning samt ersättning för förlorad förvärvsinkomst och för kostnader för avlönande av vikarie eller för motsvarande kostnader som förtroendeuppdraget medför. Grunderna för de arvoden och resekostnadsersättningar som betalas till dem som tillfälligt anställts för att biträda planeringskommissionen fastställs också av jordbruksstyrelsen.

51 §

Ändring i beslut som jordbruksstyrelsen har utfärdat med stöd av renhushållningslagen och denna förordning får inte sökas genom besvär. I beslut av jordbruksstyrelsen får ändring dock sökas genom besvär, om beslutet gäller återkrav av bidrag.

52 §

Närmare föreskrifter och anvisningar om verkställigheten av denna förordning meddelas av jordbruksstyrelsen, som också fastställer de köpe- och skuldebrevsformulär samt övriga formulär som behövs.

53 §

Denna förordning träder i kraft den 18 mars 1991.

Genom denna förordning upphävs renhushållningsförordningen av den 6 april 1990 (330/90).

I fråga om krediter och bidrag som beviljats samt andra rättsförhållanden som uppstått innan denna förordning trätt i kraft gäller, med undantag av förfaringssättet, tidigare stadganden i förordningen och avtalsvillkoren.

Helsingfors den 8 mars 1991

Republikens President
Mauno Koivisto

Jord- och skogsbruksminister
Toivo T. Pohjala

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.