493/1991

Given i Helsingfors den 8 mars 1991

Skoltförordning

På föredragning av jord- och skogsbruksministern stadgas med stöd av 12 § 2 mom. och 22 § skoltlagen av den 24 augusti 1984 (611/84), av dessa lagrum 12 § 2 mom. sådant det lyder i lag av den 28 december 1990 (1297/90):

1 kapp.

Allmänna stadganden

1 §

I fråga om förvärv av, ansökan om och användning av jord, beviljande av lån och bidrag, kredit- och bidragsvillkor, arbeten som utförs av staten samt till nämnda åtgärder anslutna rättsförhållanden och andra omständigheter skall vid verkställigheten av skoltlagen (611/84) i tillämpliga delar iakttas motsvarande stadganden i naturnäringsförordningen (492/91) om inte något annat följer av denna förordning.

2 §

Jordinköps- och syskonandelslån för förvärvande av skoltlägenhet eller därmed jämförbar lägenhet kan beviljas två eller flera skoltar gemensamt endast om alla samägare uppfyller de villkor som stadgas i 3 och 4 §§ skoltlagen.

Om minst en av samägarna till en lägenhet som avses i 1 mom. uppfyller villkoren enligt sagda moment samt äger minst en tredjedel av lägenheten, kan samägarna gemensamt beviljas någon annan förmån enligt skoltlagen än en sådan som avses i nämnda moment.

Den som uppfyller villkoren enligt 2 mom. kan även ensam beviljas annan förmån enligt skoltlagen än jordinköps- eller syskonandelslån, om lägenhetens övriga samägare ger sitt samtycke därtill. Om det är fråga om vägbyggnads- eller vattenförsörjningsarbete som utförs av staten, skall samtycket omfatta även det att fastigheten blir föremål för panträtt till säkerhet för lån eller statens fordran.

3 §

En skoltlägenhet får inte med undantag av det fall som avses i 14 § skoltlagen grundas eller jordinköps- eller syskonandelslån för förvärvande eller utvidgande av skoltlägenhet eller därmed jämförbar lägenhet beviljas den som själv eller vars make vid tidpunkten för ansökan om jord eller, i fråga om nämnda lån, vid tidpunkten för avgörandet av ärendet har fyllt 50 år. Av särskilda skäl kan undantag medges från nämnda åldersgräns, dock inte om personen har fyllt 55 år.

Andra förmåner än de som avses i 1 mom. får inte beviljas den som har fyllt 65 år. Trots det får dock bostads-, vattenförsörjnings- och elektrifieringslån samt byggnadsbidrag för bostadsbygge och vattenförsörjningsbidrag beviljas den som har fyllt 65 år. Bostadslån och byggnadsbidrag för uppförande av en ny bostadsbyggnad får dock inte beviljas den som har fyllt 65 år.

2 kap.

Särskilda stadganden

4 §

En skoltlägenhet eller lägenhet som redan ägs av en skolt får inte inklusive de områden som avses i 6 § andra meningen skoltlagen bli större än fem hektar. Av särskilda skäl kan dock bildas en lägenhet som är något större än vad som sagts ovan.

5 §

Av det i 8 § skoltlagen åsyftade utlåtandet av lantbruksnämnden skall, ifall ansökan om jord inte gäller grundande av en naturnäringslägenhet, jämte andra omständigheter som jordbruksstyrelsen eventuellt anser vara behövliga, framgå

1) om sökanden är en sådan person som avses i 3 § skoltlagen,

2) om det med hänsyn till hans ekonomiska ställning och i enlighet med 4 § skoltlagen anses ändamålsenligt att bistå honom samt

3) om sökanden även annars med hänsyn till sina personliga egenskaper och sina förhållanden skall betraktas som en skolt som kan bistås och som är i behov av jord.

6 §

En förutsättning för att byggnadslån och byggnadsbidrag för ett projekt som gäller en produktions- och semesterbyggnad eller en fiskodlingsdamm samt för att lösörelån och lösörebidrag för anskaffning av lösöre som behövs i yrket skall kunna beviljas en ägare till en skoltlägenhet eller därmed jämförbar lägenhet är att han är förtrogen med och har förmåga att utöva yrket i fråga.

7 §

Bidrag enligt skoltlagen får beviljas en skolt till högst 60 procent av det godkända beloppet i kostnadskalkylen eller av anskaffningspriset för lösöret.

8 §

Om en skoltlägenhet eller därmed jämförbar lägenhet för vars iståndsättning har beviljats bidrag byter ägare efter att arbetena har inletts, kan landsbygdsdistriktet överföra rätten till obetalt bidrag på den nya ägaren under förutsättning att han uppfyller de krav som gäller beträffande beviljande av bidrag och att tillstånd enligt 12 § skoltlagen eller godkännande enligt 38 § 1 mom. naturnäringslagen har givits, då detta är nödvändigt.

9 §

En ansökan som gäller i 12 § skoltlagen nämnt tillstånd och befriande från inskränkningar skall jämte överlåtelsehandlingen tillställas lantbruksnämnden i Enare kommun. Nämnden skall sända ansökan jämte sitt utlåtande till landsbygdsdistriktet. Det ovan sagda gäller även ansökan om godkännande som avses i 38 § 1 mom. naturnäringslagen när en med skoltlägenhet jämförbar lägenhet eller en del därav överlåts till någon annan. Om ärendet skall avgöras av jordbruksstyrelsen, sänder landsbygdsdistriktet ansökan jämte utlåtande till jordbruksstyrelsen.

När en lägenhet eller ett område som belastas av en försäljningsprisfordran eller ett lån som avses i skoltlagen helt eller delvis överlåts till någon annan och det inte bestäms att försäljningsprisfordran eller lånet skall återbetalas, kan landsbygdsdistriktet på ansökan överföra försäljningsprisfordran så att överlåtelsetagaren helt eller delvis ansvarar för den. Kreditinrättningen kan på basis av avgörande som fattas efter en granskning av låneansökan enligt 31 § 2 mom. landsbygdsnäringslagen överföra lån så att överlåtelsetagaren helt eller delvis ansvarar för lånet. Detta gäller även lån som har getts mot någon annan säkerhet än inteckningssäkerhet.

Angående förfarandet vid ansökan om överföring gäller i fråga om statens fordringar vad som stadgas i första och andra meningen i 1 mom. Ansökan om överföring av lån tillställs den kreditinrättning som beviljat lånet och denna skall innan handlingarna sänds till lånegranskning inhämta lantbruksnämndens och landsbygdsdistriktets utlåtanden i ärendet. I överlåtelsehandlingen, som skall fogas till ansökan, skall ingå överlåtelsetagarens förbindelse om att han övertar ansvaret för fordran.

10 §

Lantmäterikontoret skall, sedan det fått ett meddelande från landsbygdsdistriktet, för lägenheten i fråga göra en anteckning i fastighetsregistret om att en lägenhet som bildats enligt skoltlagen är underkastad de begränsningar som avses i 12 § 1 och 2 mom. sagda lag och, om lägenheten har bildats genom anslutning av ett område till en lägenhet som är underkastad begränsningar enligt 3 § lagen om anskaffande av boplatser åt vissa skoltar (273/55), att de sistnämnda begränsningarna samtidigt upphör att gälla.

Har landsbygdsdistriktet eller jordbruksstyrelsen med stöd av 12 § 2 mom. skoltlagen befriat en lägenhet eller del av lägenhet från begränsningar som anges i nämnda lag, skall landsbygdsdistriktet anmäla detta till lantmäterikontoret, som skall stryka anteckningen om begränsningarna i jordregistret eller göra anteckning om att lägenheten befriats från begränsningar. Det sistnämnda gäller också när landsbygdsdistriktet eller jordbruksstyrelsen i fråga om en lägenhet eller en del av en lägenhet som har återgått till staten har beslutat att den används för andra ändamål än de som avses i skoltlagen eller naturnäringslagen.

Om en anteckning som gjorts i fastighetsregistret i enlighet med 1 och 2 mom. skall lantmäterikontoret sända anmälan till lagfarts- och inteckningsregisterföraren, som skall göra motsvarande antekning i lagfarts- och inteckningsregistret. Angående anmälan gäller i tillämpliga delar vad som i 26 § förordningen om lagfarts- och inteckningsregister samt åtkomstregister (306/88) stadgas om lantmäterikontorets meddelanden till vederbörande inskrivningsmyndigheten.

11 §

Skogsförvaltningsmyndighetens tillstånd, enligt 13 § 1 mom. 3, 5 och 6 punkten skoltlagen ges av forstförvaltningens revir i Enare.

3 kap.

Ikrafträdelse- och övergångsstadganden

12 §

När egendom som avses i 16 § skoltlagen och som är underkastad begränsningar enligt 3 § lagen om anskaffande av boplatser åt vissa skoltar eller 26 § lagen om renskötsellägenheter befrias från användningsändamålet enligt nämnda stadganden befrias den samtidigt även från sagda begränsningar. Lantmäterikontoret skall sedan det fått ett meddelande från landsbygdsdistriktet göra en anteckning om saken i fastighetsregistret, och lagfarts- och inteckningsregisterföraren skall efter att ha fått ett meddelande från lantmäterikontoret göra anteckning i ifrågavarande register på det sätt som stadgas i 10 §.

13 §

Närmare föreskrifter och anvisningar om verkställigheten av denna förordning meddelas och behövliga köpe- och skuldebrevsformulär samt andra behövliga formulär fastställs av jordbruksstyrelsen.

14 §

I Nitsijärvi sjö inom skoltområdet kvarstår i statens ägo fortfarande ett tomtområde med byggnader för service och tillfällig inkvartering.

15

Denna förordning träder i kraft den 18 mars 1991.

I fråga om krediter och bidrag som har beviljats samt andra rättsförhållanden som uppstått innan denna förordning trätt i kraft gäller med undantag av förfaringssättet tidigare stadganden i förordningen och avtalsvillkoren.

Helsingfors den 8 mars 1991

Republikens President
Mauno Koivisto

Jord- och skogsbruksminister
Toivo T. Pohjala

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.