492/1991

Given i Helsingfors den 24 mars 1991

Naturnäringsförordning

På föredragning av jord- och skogsbruksministern stadgas med stöd av naturnäringslagen av den 24 augusti 1984 (610/84):

1 kap.

Allmänna stadganden

1 §

En förutsättning för erhållande av förmåner enligt naturnäringslagen (610/84) är att personen i fråga är förtrogen med och har förmåga att utöva ett yrke som avses i 3 § nämnda lag.

2 §

Jordinköps- och syskonandelslån för förvärv av en naturnäringslägenhet eller därmed jämförbar lägenhet kan beviljas två eller flera personer gemensamt endast om alla samägare uppfyller de villkor som stadgas i 4 § naturnäringslagen och i 1 § denna förordning.

Om minst en av lägenhetens samägare uppfyller villkoren enligt 1 mom. och äger minst en tredjedel av lägenheten, kan samägarna gemensamt beviljas någon annan förmån än en sådan som nämns i sagda moment.

Den som uppfyller villkoren enligt 2 mom. kan även ensam beviljas någon annan förmån än jordinköps- eller syskonandelslån, om lägenhetens övriga samägare ger sitt samtycke.

3 §

En naturnäringslägenhet får inte, med undantag av det fall som nämns i 39 § naturnäringslagen, grundas eller jordinköps- eller syskonandelslån för förvärv av en naturnäringslägenhet eller därmed jämförbar lägenhet beviljas den som själv eller vars i 4 § 2 eller 3 mom. naturnäringslagen åsyftade make vid tidpunkten för ansökan om jord eller i fråga om nämnda lån, vid tidpunkten för avgörande av ärendet har fyllt 50 år. Av särskilda skäl kan undantag från nämnda åldersgräns tillåtas, dock inte om personen har fyllt 55 år.

Andra förmåner än de som avses i 1 mom. får inte beviljas den som har fyllt 65 år. Bostads-, vattenförsörjnings- och elektrifieringslån samt byggnadsbidrag för bostadsbyggnadsarbete och vattenförsörjningsbidrag får dock beviljas också den som har fyllt 65 år. Bostadslån och byggnadsbidrag för uppförande av en ny bostadsbyggnad får dock inte beviljas den som har fyllt 65 år.

4 §

En minderårig kan bli delaktig av åtgärder enligt naturnäringslagen, om han har ingått äktenskap eller om han äger naturnäringslägenheten tillsammans med sina föräldrar eller någondera av dem eller om det finns andra särskilda skäl.

2 kap.

Anskaffning av jord

5 §

Landsbygdsdistriktet skall med anledning av de ansökningar beträffande vilka det med stöd av 17 § naturnäringslagen har ansett att sökanden skall betraktas som en person som kan bistås enligt nämnda lag och som är i behov av jord reda ut om det finns lämplig, redan förvärvad jord för sökandena och, om sådan inte finns, utreda hurdan jord som borde skaffas för ändamålet.

6 §

Landsbygdsdistriktet prissätter egendom som staten erbjudits köpa eller som skall bytas och ger köpeanbud. Uppgörandet och undertecknandet av köpebrev sköts av landsbygdsdistriktet.

Om befriande av egendom som köpts till staten från sytning som belastar den gäller på motsvarande sätt 34 § landsbygdsnäringsförordningen (248/91).

3 kap.

Disponering av jord

7 §

Jord skall ges i den kommun där sökanden redan bor om inte annat föranleds av särskilda skäl.

8 §

En ansökan om jord enligt 17 § naturnäringslagen skall göras på en blankett som fastställts av jordbruksstyrelsen och tillställas lantbruksnämnden i den kommun där sökanden bor. Önskar sökanden få jord i någon annan kommun än den där han bor, skall ansökan tillställas lantbruksnämnden i den kommun inom vars område sökanden önskar få jord. Ansökningarna skall inlämnas senast den 30 april ifrågavarande år.

Gäller ansökan tillskottsområde till en sådan lägenhet eller lägenhetsdel som flera personer äger gemensamt, skall dessa lämna in en gemensam ansökan om jord.

Även en ansökan som har lämnats in efter den tidpunkt som anges i 1 mom. kan behandlas det år den har inkommit, om detta inte inverkar menligt på behandlingen av de ansökningar som lämnats in i tid. I annat fall behandlas en ansökan som lämnats in för sent tillsammans med följande års ansökningar.

Om tiden för inlämnande av en ansökan om jord och om övriga omständigheter i anslutning till ansökan skall landsbygdsdistriktet varje år annonsera i åtminstone två tidningar med allmän spridning på naturnäringslagens tillämpningsområde.

9 §

I ett beslut av landsbygdsdistriktet enligt vilket sökanden i enlighet med 17 § naturnäringslagen skall betraktas som en person som kan bistås och som är i behov av jord skall sökanden underrättas om den i 12 § stadgade skyldigheten att meddela att han håller fast vid sin ansökan om jord vid en dispositionsplansförrättning.

10 §

Om det är uppenbart att den förvärvade jorden som sådan kommer att användas som en lägenhet eller som tillskottsområde till en lägenhet eller om ett annat område eller en annan fördel till sin storlek eller sitt värde är obetydligt kan landsbygdsdistriktet bestämma att dispositionsplanen skall göras upp utan planeringskommissionens medverkan. I fråga om det förfarande som skall iakttas vid uppgörandet av dispositionsplanen och fastställandet av dispositionsplanen gäller härvid i tillämpliga delar vad som stadgas om dispositionsplaner som uppgörs av planeringskommissionen.

Landsbygdsdistriktet kan vid behov ge planeringskommissionen anvisningar om vad som skall beaktas vid uppgörandet.

11 §

Planeringskommissionen skall göra upp dispositionsplanen vid en dispositionsplansförrättning på platsen. Om begynnelsesammanträdet skall annonseras i en tidning med allmän spridning på orten. Dessutom skall kommunen i fråga samt de som landsbygdsdistriktet har ansett vara sådana som kan bistås enligt naturnäringslagen och som är i behov av jord samt som vid förrättningen kan komma i fråga som mottagare av jord underrättas per brev om sammanträdet. I dessa tillkännagivanden skall nämnas att en ansökan om jord kan anses ha förfallit, om sökanden inte infinner sig vid sammanträdet. Vid behov kan den som ansöker om jord även kallas till ett senare sammanträde än dispositionsplansförrättningens begynnelsesammanträde. Vid begynnelsesammanträdet kan beslutas om andra sammanträden och hur de skall tillkännages.

Om den förra ägaren eller en nära släkting till honom kommer i fråga som mottagare av en lägenhet eller ett område som inlösts till staten enligt lagen om inlösen till staten av fastigheter, som skola säljas på exekutiv auktion (23/38) och han har ansökt därom, behöver det inte annonseras om begynnelsesammanträdet.

12 §

Den som infunnit sig till en dispositionsplansförrättnings sammanträde skall vid sammanträdet meddela att han håller fast vid sin ansökan om jord, vid äventyr att hans ansökan om jord annars kan anses ha förfallit. Vid behov skall han visa att han fortfarande kan betraktas som en person som kan bistås och som är i behov av jord.

13 §

Ingår i dispositionsplanen inte ett förslag som gäller överlåtelse av jord till en sökande som vid förrättningen har meddelat att han håller fast vid sin ansökan, skall i dispositionsplanen nämnas att hans ansökan tas upp till förnyad behandling vid en annan dispositionsplansförrättning. Anser planeringskommissionen att sökanden inte längre är en person som kan bistås och som är i behov av jord, skall kommissionen dock föreslå att hans ansökan skall avslås.

Har sökanden inte följt en kallelse som utfärdats på det sätt som avses i 11 §, eller har en sökande som infunnit sig vid ett sammanträde inte meddelat att han håller fast vid sin ansökan om jord, skall planeringskommissionen föreslå att hans ansökan skall förfalla.

14 §

När prioritetsordningen mellan dem som vill ha ett tillskottsområde prövas skall en ändamålsenlig skiftesläggning särskilt beaktas.

Om de förhållanden under vilka landsbygdsdistriktet har förordnat om förrättning har förändrats så att det inte längre finns förutsättningar för att fortsätta med förrättningen, skall den slutföras och handlingarna återsändas till landsbygdsdistriktet.

15 §

Har planeringskommissionen föreslagit att ansökan om jord skall avslås eller anses ha förfallit, skall landsbygdsdistriktet besluta även om detta. Om sökanden inte har hörts redan vid dispositionsplansförrättningen, skall landsbygdsdistriktet höra honom innan ärendet avgörs.

16 §

En part som är missnöjd med dispositionsplansförrättningen får hos landsbygdsdistriktet göra en skriftlig anmärkning mot förrättningen inom 14 dagar efter slutsammanträdet. Har landsbygdsdistriktet inte rätt att fastställa dispositionsplanen skall det hänskjuta ärendet jämte sitt utlåtande till jordbruksstyrelsen.

17 §

Landsbygdsdistriktet skall sända ett meddelande till skogsnämnden av vilket framgår försäljningspriset för den sålda lägenheten och betalningstiden, om landsbygdsdistriktet anser att tryggandet av statens fordran eventuellt kräver att de intäkter som fås av kapitalavverkningen används för extra amortering av statens försäljningsprisfordran.

18 §

När anhållan om stämpling på ett sådant område som avses i 17 § har gjorts hos skogsnämnden delvis för kapitalavverkning och nämnden anser att indrivningen av statens fordran kan äventyras på grund av den planerade avverkningen, skall skogsnämnden meddela lantbruksnämnden att stämpling har begärts. För försäljning av virke krävs då lantbruksnämndens tillstånd. Tillståndet kan förenas med ett villkor om att medlen av virkesförsäljningen eller en del av dem på grund av att säkerhetens värde minskar skall användas för betalning eller amortering av statens fordran. Medlen skall utan dröjsmål betalas till lantbruksnämnden, som utan särskild fullmakt har rätt att överföra dem till ifrågavarande myndighet.

19 §

Om det finns skäl att misstänka att träd avverkas eller har avverkats i strid med 18 §, skall skogsnämnden låta en forstmästare eller skogsinstruktör som är anställd hos nämnden förrätta syn för att utreda om träd har avverkats på ovan nämnt sätt. Innan syn förrättas skall ägaren, lantbruksnämnden och landsbygdsdistriktet underrättas om detta. Om det inte finns skäl att genast förrätta syn, skall parterna underrättas per brev som skall postas senast sju dagar före syneförrättningen. En kopia av syneinstrumentet skall tillställas lantbruksnämnden, som utan dröjsmål skall sända den jämte sitt utlåtande till landsbygdsdistriktet. Lantbruksnämndens och landsbygdsdistriktets representant kan delta i syneförrättningen.

Har tryggandet av indrivningen av statens fordran äventyrats på grund av ett förfarande som strider mot 18 §, kan landsbygdsdistriktet säga upp fordran helt eller delvis så att den skall återbetalas omedelbart. Den ovan nämnda uppsägningsgrunden skall i de fall som avses i 17 § tas upp som ett villkor i köpebrevet.

20 §

När en lägenhet eller ett område, en andel eller en rättighet har sålts skall landsbygdsdistriktet anmäla detta till lagfarts- och inteckningsregisterföraren för införande av den panträtt som nämns i 24 § naturnäringslagen i åtkomstregistret samt i lagfarts- och inteckningsregistret. Har avskiljande av ett område till en självständig lägenhet antecknats i fastighetsregistret, skall landsbygdsdistriktet sända en anmälan till samma myndighet för överföring av anteckningen så att den gäller den lägenhet som bildats.

När en fordran har betalts helt och hållet skall landsbygdsdistriktet anmäla härom hos lagfarts- och inteckningsregisterföraren för anteckning om befrielse från pantansvar.

21 §

Landsbygdsdistriktet och jordbruksstyrelsen skall utan dröjsmål sända meddelande om överlåtelser av fast egendom med stöd av naturnäringslagen, inklusive överlåtelser för andra ändamål än de som avses i lagen, till lantmäterikontoret i Lapplands län för anteckning i köpeskillingsregistret. Meddelandet skall göras på en blankett som avses i 5 § 3 mom. köpvittnesförordningen (1080/79).

4 kap.

Lån och bidrag

22 §

Angående förutsättningarna för bostadsbyggande som stöds med bostadslån och byggnadsbidrag gäller vad som stadgas i 28 och 29 §§ landsbygdsnäringsförordningen.

23 §

Angående förutsättningarna för beviljande av grundförbättringslån för täckdikning och täckdikningsbidrag samt angående täckdikningsplaner och övervakningen av täckdikningsarbete gäller vad som i landsbygdsnäringsförordningen stadgas om motsvarande omständigheter i fråga om investeringslån och investeringsbidrag för gårdsbruksenheter.

24 §

Lösörelån och lösörebidrag får beviljas för anskaffning av maskiner och anordningar som behövs i egentligt jordbruk eller specialjordbruk som bedrivs i liten skala på lägenheten samt för anskaffning av kor och avelsfår. Lösörebidrag kan också beviljas för anskaffning av gödselmedel och kalk för grundgödsling och grundkalkning av åker samt för anskaffning av utsäde och gödselmedel för de två första odlingsperioderna.

Lösörelån och lösörebidrag får beviljas för anskaffning av förvarings-, röknings- och andra fiskhanteringsanordningar samt isnings- och kylanordningar som behövs för bedrivande av fiske. Lösörelån får beviljas andra än i 25 § 2 mom. naturnäringslagen åsyftade sammanslutningar även för anskaffning av notar samt fiskarmotorbåtar, snöskotrar och andra terrängfordon jämte anordningar.

För jakt får beviljas lösörelån och lösörebidrag för anskaffning av fångstredskap, fångstförvarings- och fångsthanteringsanordningar liksom även isnings- och kylanordningar samt lösörelån även för anskaffning av snöskotrar och andra terrängfordon jämte anordningar. För bärplockning, svampplockning och annat insamlande av naturprodukter får lösörelån beviljas för anskaffning av anordningar som behövs vid förvaring och annan hantering av produkterna.

För renskötsel får lösörelån och lösörebidrag beviljas för anskaffning av avelsrenar samt hela renhjordar. Lösörelån får också beviljas för anskaffning av snöskotrar och andra terrängfordon jämte anordningar samt för anskaffning av annat dött renskötsellösöre.

Lösörelån och lösörebidrag får beviljas för anskaffning av redskap som behövs vid iståndsättning och vidareförädling av naturnäringsprodukter samt för anskaffning av redskap som behövs i naturnäringar och av maskiner och anordningar som behövs vid tillverkning av souvenirer. Lösörelån får också beviljas för anskaffning av inventarier som behövs vid inkvartering av turister samt redskap som behövs vid guidningen av dessa, inklusive snöskotrar och andra terrängfordon jämte anordningar.

25 §

När bidrag söks och beviljas skall 7 § landsbygdsnäringsförordningen iakttas i tillämpliga delar. Vid uppgörande och behandling av låneansökningarna skall 8 § landsbygdsnäringsförordningen iakttas i tilläpliga delar.

Om en låne- eller bidragsansökan skall inhämtas utlåtande också av Renbeteslagsföreningen, ifall ansökan helt eller delvis gäller bedrivande av renskötsel.

26 §

Angående ersättande av de kostnader som åsamkas kreditinrättningarna för skötseln av lån och återkrav samt arvoden till personer som utsetts att granska lånen och övriga åtgärder som hänför sig till nämnda frågor skall på motsvarande sätt i tillämpliga delar iakttas 11, 53, 62 och 64 §§ landsbygdsnäringsförordningen.

5 kap.

Kredit- och bidragsvillkor

27 §

Bidrag enligt 26 § naturnäringslagen får i Enare, Enontekis och Utsjoki kommuner samt i den del av Lapplands renbeteslag som hör till Sodankylä kommun beviljas till högst 60 procent och på andra ställen inom nämnda lags tillämpningsområde till högst 40 procent av det godtagbara beloppet enligt kostnadskalkylen för arbetet eller av anskaffningspriset för lös egendom. Vägbyggnads- och vattenförsörjningsbidrag får dock beviljas till högst 60 procent av det godtagbara beloppet enligt kostnadskalkylen, i vilket inte ingår andelen eget arbete.

28 §

Angående tiden för slutförande av arbete som finansieras med stöd av naturnäringslagen och de frågor som hänför sig till den gäller på motsvarande sätt 52 § landsbygdsnäringsförordningen.

29 §

Landsbygdsdistriktet fastställer byggnadsbidragets slutliga belopp utgående från de faktiska godtagbara byggnadskostnaderna enligt kostnadsnivån vid den tidpunkt då arbetena inleddes. Om byggnadsarbetet av godtagbara skäl fördröjs avsevärt och byggnadskostnaderna därför väsentligt överstiger kostnadskalkylen, kan bidraget dock höjas högst i motsvarighet till kostnadsstegringen.

30 §

Återbetalningstiden för försäljningspriset på en naturnäringslägenhet och ett tillskottsområde är minst 12 och högst 25 år, om priset uppbärs på sedvanliga betalningsvillkor. För försäljningspriset kan också ges full kredit på sedvanliga återbetalningsvillkor, om det med beaktande av den ekonomiska situationen för mottagaren av jord anses nödvändigt.

När återbetalningstiden för försäljningspriset bestäms skall avseende fästas vid vederbörandes förmögenhet, inkomster, familjeförhållanden, investeringar under den närmaste tiden och övriga omständigheter som inverkar på hans ekonomiska ställning.

31 §

Återbetalningstiden för lån är, beroende på det objekt för vilket lån beviljats, följande:

1) jordinköps- och syskonandelslån 12-25 år,

2) byggnadslån för husdjursproduktionsbyggnad 12-25 år,

3) övriga byggnadslån 10-15 år,

4) bostadslån 10-25 år, och

5) övriga lån 5-15 år.

När kreditvillkoren för ett lån bestäms skall avseende fästas vid vederbörandes förmögenhet, inkomster, familjeförhållanden, investeringar under den närmaste tiden och övriga omständigheter som inverkar på hans ekonomiska ställning.

32 §

Amorteringar och räntor på statens fordringar och lån enligt naturnäringslagen drivs in så att det sammanlagda beloppet av amorteringen och räntan varje halvår är ungefär lika stort eller genom lika stora amorteringar halvårsvis. Om återbetalningstiden för det försäljningspris som kvarstår som skuld är högst 10 år, skall fordran dock betalas genom lika stora amorteringar halvårsvis. Amorteringarna och räntorna uppbärs den sista dagen i april eller oktober.

De försäljningspriser som uppbärs på sedvanliga återbetalningsvillkor och som nämns i 28 § 1 mom. naturnäringslagen samt jordinköps- och syskonandelslån, byggnadslån för ekonomi- och annan produktionsbyggnad och bostadslån är räntefria under de två första åren efter undertecknandet av köpebrevet eller räknat från den dag då lånet eller dess första rat lyftes.

De första amorteringarna på försäljningspriser som uppbärs på sedvanliga betalningsvillkor samt på jordinköps- och syskonandelslån skall betalas den förfallodag som efter två år först följer efter undertecknandet av köpebrevet eller lyftandet av lånet eller dess första rat. Den första ränte- och amorteringsraten på en del av ett försäljningspris med högst fem års betalningstid skall betalas den förfallodag som efter tre månader först följer efter undertecknandet av köpebrevet.

De första amorteringarna på bostadslån, byggnadslån, grundförbättringslån, röjningslån, väglån, elektrifieringslån och vattenförsörjningslån skall betalas den förfallodag som efter två år först följer efter att lånet eller dess första rat har lyfts.

Den vars ekonomiska ställning är svag kan när köpebrevet undertecknas eller jordinköps- eller syskonandelslån, byggnadslån för ekonomi- och annan produktionsbyggnad eller bostadslån beviljas få för högst tre år ytterligare uppskov med betalningen av amorteringarna. En sådan person kan också av vägande skäl för högst tre år få ytterligare anstånd med att börja betala räntor.

33 §

Angående uppbörd av amorteringar och räntor på försäljningspriser och lån, redovisning av försäljningspriser samt sökande och beviljande av andra lättnader än de som avses i 32 § samt angående betalning av lånemedel och om betalning av mindre fordringar i ett för allt gäller i tillämpliga delar vad som i 48-51 och 55 §§ landsbygdsnäringsförordningen stadgas om detta. Angående försäljningspriset och den kostnadsandel som avses i 34 § 2 mom. naturnäringslagen gäller härvid i tillämpliga delar vad som stadgas om jordinköpslån samt angående grundförbättrings-, röjnings-, väg-, elektrifierings- och vattenförsörjningslån vad som stadgas om investeringslån för gårdsbruksenheter.

34 §

Landsbygdsdistriktet betalar byggnads-, täckdiknings-, röjnings-, vägbyggnads- och vattenförsörjningsbidraget på basis av en godtagbar utredning över kostnaderna för projektet. Bidraget kan betalas i flera poster på det sätt som jordbruksstyrelsen närmare bestämmer.

Bidragstagaren är skyldig att lämna landsbygdsdistriktet de upplysningar som behövs för betalningen av bidraget och för tillsynen över användningen av det.

35 §

Angående förutsättningarna för lyftande av lån gäller i tillämpliga delar vad som stadgas i 55 § landsbygdsnäringsförordningen.

36 §

Om den lägenhet för vars iståndsättning har beviljats bidrag byter ägare efter att arbetena har inletts, kan landsbygdsdistriktet överföra rätten till obetalt bidrag på den nya ägaren under förutsättning att han uppfyller de krav som gäller beviljande av bidrag och att han har givits tillstånd som avses i 37 § 1 mom. naturnäringslagen eller godkännande som avses i 38 § 1 mom. sagda lag, då detta är nödvändigt.

37 §

Ett lån kan utöver vad som stadgas i 37 § 3 mom. och 38 § 1 mom. naturnäringslagen sägas upp så att det omedelbart skall återbetalas helt eller delvis

1) om låntagaren har använt lånemedlen för något annat ändamål än det som förutsattes vid beviljandet,

2) om låntagaren vid ansökan om lån eller betalning av lån har hemlighållit omständigheter som väsentligt inverkar på beviljandet eller betalningen av lånet eller på någon väsentlig punkt har lämnat vilseledande uppgifter om dessa eller vägrat lämna övervakningsuppgifter som avses i 33 § 1 mom. 3 punkten,

3) om det projekt som lånet gäller inte har slutförts inom utsatt tid eller med iakttagande av en godkänd plan,

4) om lägenheten har splittrats eller lägenheten eller en del av den har överlåtits till någon annan,

5) om odlingarna, skogen eller byggnaderna på naturnäringslägenheten som en följd av låntagarens åtgärder eller underlåtenhet har råkat i vanhävd och detta inte kan anses ha berott på minderårighet, ålderdom, sjukdom eller någon annan sådan orsak,

6) om låntagaren inte på tre år har idkat naturnäring och detta inte kan anses ha berott på något som avses i 5 punkten,

7) om säkerhetens värde har sjunkit till den grad att indrivningen av det utestående lånekapitalet äventyras,

8) om betalningen av ränta eller amortering har dröjt så att betalning har skett senare än 30 dagar från förfallodagen,

9) om låntagaren eller en borgensman har gått i konkurs eller ansöker om ackord eller om en borgensman har dött och låntagaren inte på uppmaning har ställt av långivaren godkänd tillräcklig säkerhet eller

10) om naturnäringslägenheten eller en del av den säljs i utsökningsväg.

I 1 mom. avses med lägenhet en naturnäringslägenhet och motsvarande lägenhet som bildats genom tilldelande av tillskottsområde samt därmed jämförbara lägenheter och dessutom andra helheter för vilka lån har beviljats och som består av en eller flera registerlägenheter eller delar eller områden av sådana.

Jordbruksstyrelsen kan bestämma att ett lån skall sägas upp helt eller delvis, om någon av de uppsägningsgrunder som avses i 1 mom. 1 eller 2 punkten föreligger i fråga om lånet. Ett ärende som gäller uppsägning av lån skall också i de fall som nämns i 1 mom. 7 och 9 punkten föras till jordbruksstyrelsen för avgörande, om ansvaret för lånet helt eller delvis vilar på staten.

Landsbygdsdistriktet kan bestämma att ett lån skall sägas upp helt eller delvis, om någon av de uppsägningsgrunder som avses i 1 mom. 3-6 punkten föreligger i fråga om lånet.

38 §

Statens försäljningsprisfordran inklusive den kostnadsandelsfordran som avses i 34 § 2 mom. naturnäringslagen kan uppsägas så att den omedelbart skall återbetalas helt eller delvis. Härvid skall i tillämpliga delar iakttas vad som i 37 § 1 mom. 4-7 och 10 punkten stadgas om uppsägning av lån. Fordran kan helt eller delvis uppsägas även om byggnaderna på naturnäringslägenheten eller tillskottsområdet inte är brandförsäkrade till sitt fulla värde.

Om uppsägning av en fordran med stöd av 1 mom. beslutar landsbygdsdistriktet.

39 §

Det kan bestämmas att ett bidrag, utöver vad som stadgas i 33 § 2 mom., 37 § 3 mom. och 38 § 1 mom. naturnäringslagen helt eller delvis skall återbetalas, om mottagaren av bidraget har

1) lämnat felaktiga eller vilseledande uppgifter i någon väsentlig punkt när han ansökt om bidraget eller betalningen därav,

2) undanhållit omständigheter som väsentligt inverkar på beviljandet eller betalningen av bidraget eller

3) vägrat lämna uppgifter, handlingar eller något annat material som behövs för övervakningen av bidraget eller vägrat att i behövlig mån bistå vid inspektionen.

Om återkrav av bidrag beslutar landsbygdsdistrikten.

40 §

När det bestäms att lån, bidrag eller statens fordringar skall återbetalas helt eller delvis, skall det samtidigt beslutas om beloppet skall återbetalas i en eller flera rater. Återbetalningstiden får dock inte överstiga tre år.

41 §

Angående uppsägnings- och dröjsmålsränta gäller i tillämpliga delar 59 och 63 §§ landsbygdsnäringsförordningen.

6 kap.

Särskilda stadganden

42 §

En ansökan som gäller tillstånd enligt 37 § naturnäringslagen samt ett godkännande enligt 38 § 1 mom. nämnda lag skall jämte överlåtelsehandlingen tillställas lantbruksnämnden i den kommun där lägenhetens driftscentrum är beläget. Lantbruksnämnden skall sända ansökan jämte sitt utlåtande till landsbygdsdistriktet som fattar beslut. Om avgörandet av ärendet ankommer på jordbruksstyrelsen, skall landsbygdsdistriktet sända ansökan jämte utlåtande till jordbruksstyrelsen.

När en lägenhet eller ett område som belastas av en försäljningsprisfordran som avses i naturnäringslagen helt eller delvis överlåts till någon annan och det inte bestäms att försäljningspriset skall återbetalas, kan landsbygdsdistriktet på ansökan överföra fordran så att överlåtelsetagaren helt eller delvis ansvarar för den. Angående förfarandet vid ansökan om överföring gäller vad som stadgas i den första och andra meningen i 1 mom. Angående överföring av lån gäller i tillämpliga delar vad som stadgas i 50 § landsbygdsnäringsförordningen.

43 §

Lantmäterikontoret skall, sedan det fått ett meddelande från landsbygdsdistriktet, för lägenheten i fråga göra en anteckning i fastighetsregistret om att en naturnäringslägenhet eller motsvarande lägenhet som bildats genom tilldelande av tillskottsområde är underkastad de begränsningar som avses i 37 § naturnäringslagen. Har landsbygdsdistriktet eller jordbruksstyrelsen befriat en lägenhet eller en del av en lägenhet från nämnda begränsningar, skall landsbygdsdistriktet anmäla detta till lantmäterikontoret, som skall stryka anteckningen om begränsningarna i jordregistret eller göra en anteckning om att en del av en lägenhet har befriats från begränsningar. Det sistnämnda gäller också när jordbruksstyrelsen i fråga om en lägenhet eller en del av en lägenhet som har återgått till staten har beslutat att den skall användas för andra ändamål än de som nämns i naturnäringslagen.

Om en anteckning som gjorts i fastighetsregistret i enlighet med 1 mom. skall lantmäterikontoret sända en anmälan till lagfarts- och inteckningsregisterföraren samt åtkomstregisterföraren, som skall göra motsvarande anteckning i åtkomstregistret samt i lagfarts- och inteckningsregistret. Angående anmälan gäller i tillämpliga delar vad som i 21 § lagen om lagfarts- och inteckningsregister (353/87) samt i 26 § förordningen om lagfarts- och inteckningsregister samt åtkomstregister (306/88) stadgas om lantmäterikontorets meddelanden till inskrivningsmyndigheten.

44 §

Den i 41 § naturnäringslagen stadgade rätten att med skogsförvaltningsmyndihetens medgivande hålla jakt- och fiskestugor, fiskkällare eller lagerbyggnader på statens land- och vattenområden eller att samla in lav för boskapen på statens mark skall sökas hos reviret. Till ansökan skall fogas en situationsplan och lägeskarta, om medgivande söks för hållande av en ovan nämnd byggnad.

45 §

När landsbygdsdistriktet och planeringskommissionen gör upp dispositionsplaner och då landsbygdsdistriktet behöver utredningar för långivnings- och bidragsåtgärder kan de anlita fiskeridistriktes fiskeribyrå och lantbrukscentralen samt Renbeteslagsföreningen och berörda renbeteslag.

Jordbruksstyrelsen beslutar om storleken av den ersättning som betalas till organisationer som nämns i 1 mom. för kostnader för de uppgifter som avses i sagda moment.

46 §

Medel som ur gårdsbrukets utvecklingsfond årligen har anslagits för undersökningar och utredningar som gäller utvecklande av naturnäringarna får användas för undersökning och utredning av sociala, administrativa, ekonomiska och tekniska frågor som gäller dessa näringar, inbegripet översättning av behövligt utländskt material och försöksbyggnadsverksamhet samt publicering av undersökningsresultat och utredningar.

47 §

I ärenden som gäller fördelning och användning av undersökningsmedlen biträds jordbruksstyrelsen av en delegation som finns i anslutning till den. Delegationen har förutom en ordförande åtta medlemmar som statsrådet kallar för tre år i sänder och som skall ha sakkunskap i de angelägenheter som nämns i 50 §.

Ordförande i delegationen är jordbruksstyrelsens generaldirektör eller vid förfall för honom den medlem av delegationen som statsrådet har utsett till vice ordförande.

48 §

En ansökan om forskningsmedel som avses i 46 § skall riktas till jordbruksstyrelsen. Till ansökan skall fogas ett program över utförandet av uppgiften, en kostnadskalkyl och publiceringsplan samt övriga upplysningar som behövs för att saken skall kunna avgöras.

Om någon annan än ett statligt ämbetsverk eller en statlig inrättning eller en enskild person söker forskningsmedel, skall i ansökan nämnas den person som utför uppgiften eller under vars ledning den utförs.

Om beviljande av forskningsmedel beslutar jordbruksstyrelsen efter att ha fått ett utlåtande av den delegation som nämns i 47 §.

49 §

Angående beviljande och utbetalning av forskningsmedel och publicering av undersökningsresultat samt redovisning och granskning av användningen av medlen gäller vad som i 65-67 §§ landsbygdsnäringsförordningen stadgas om forskningsmedel som anvisats för gårdsbrukets utvecklande.

50 §

När kommunfullmäktige har utsett medlemmarna och deras suppleanter i planeringskommissionen, skall landsbygdsdistriktet utan dröjsmål underrättas om valet. Likaså skall anmälan utan dröjsmål göras om ändringar som gäller medlemmarna.

Planeringskommissionens expeditioner undertecknas av kommissionens ordförande och kontrasigneras av en av kommissionens medlemmar. Planeringskommissionen kan med landsbygdsdistriktets samtycke anlita sakkunniga och anställa tillfälliga biträden som behövs vid utförandet av en förrättning.

Jordbruksstyrelsen fastställer vid behov de grunder enligt vilka till de medlemmar i planeringskommissionen som kommunfullmäktige har valt betalas arvode och resekostnadsersättning samt ersättning för förlorad förvärvsinkomst och för kostnader för avlönande av vikarie eller för motsvarande kostnader som förtroendeuppdraget medför. Grunderna för de arvoden och resekostnadsersättningar som betalas till dem som tillfälligt anställts för att biträda planeringskommissionen fastställs också av jordbruksstyrelsen.

51 §

Ändring i beslut som jordbruksstyrelsen har utfärdat med stöd av naturnäringslagen och denna förordning får inte sökas genom besvär, om det inte är fråga om ett beslut som gäller återkrav av bidrag.

52 §

Närmare föreskrifter och anvisningar om verkställigheten av denna förordning meddelas av jordbruksstyrelsen, som också fastställer de köpe- och skuldebrevsformulär samt övriga formulär som behövs.

53 §

Denna förordning träder i kraft den 18 mars 1991.

Genom denna förordning upphävs naturnäringsförordningen av den 19 oktober 1984 (715/84) jämte ändringar.

I fråga om krediter och bidrag som beviljats samt andra rättsförhållanden som uppstått innan denna förordning trätt i kraft gäller, med undantag av förfaringssättet, tidigare stadganden i förordningen och avtalsvillkoren.

Helsingfors den 24 mars 1991

Republikens President
Mauno Koivisto

Jord- och skogsbruksminister
Toivo T. Pohjala

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.