489/1991

Utfärdat i Helsingfors den 7 mars 1991

Statsrådets beslut om jämställande med försvarsmateriel av materiel som omfattas av arrangemangen för övervakning av robotteknologin

Statsrådet har vid föredragning från försvarsministeriet med stöd av 1 § 9 punkten förordningen den 16 mars 1990 om export och transitering av försvarsmateriel (267/90) beslutat:

1 §

Materiel, redskap, delar till dem samt därtill hörande teknologi och råmaterial som omfattas av arrangemangen för övervakning av robotteknologin jämställs i fråga om export och transitering med sådan försvarsmateriel som avses i 1 § 1-8 punkten förordningen om export och transitering av försvarsmateriel (267/90) som följer:

1) följande fullständiga delsystem och för deras tillverkning särskilt konstruerade produktionsmedel som hänför sig till robot- och raketsystem samt till obemannade luftfarkoster med en lastförmåga av 500 kilogram eller mer och en räckvidd av 300 kilometer eller mer:

a) enskilda raketsteg,

b) stridsdelsplattformer utformade för återinträde i atmosfären med stor hastighet samt till dessa hörande värmeskydd och andra specialdelar,

c) raketmotorer för fast eller flytande bränsle,

d) styr- och navigeringssystem,

e) utrustning för drivstrålestyrning i robotmotorer, samt

f) anordningar för stridsdelars säkring, armering, tändning och avfyrning,

2) drivkraftsanordningar som kan användas i ovannämnda utrustning, delar till dessa och för dem särskilt konstruerade produktionsanordningar,

3) för robotar och raketer särskilt utformade drivmedel samt specialråämnen för dem jämte produktionsteknologi och produktionsmedel,

4) särskilda konstruktionsmaterial för anordningar som avses i 1 punkten samt produktionsmedel och produktionsmetoder i fråga om dem, t.ex.

a) kompositer och laminater som har stor hållfasthet och som dessutom är lätta,

b) återmättade pyroliserade kol- och kolfibermaterial (carbon/carbon),

c) finkornig konstgjord grafit särskilt för raketdysor och robot- och raketspetsar samt

d) keramiska kompositmaterial särskilt konstruerade för robotradomer,

5) kompasser, gyroskop, accelerometrar och tröghetsnavigeringsutrustningar särskilt konstruerade för materiel som nämns i 1 punkten och särskilda komponenter och dataprogram för dem,

6) flygkontrollsystem som är särskilt utformade för anläggningar vilka avses i 1 punkten jämte provnings-, kalibrerings- och navigeringsutrustning till dem,

7) flyg- och robotelektronik som är särskilt konstruerad för sådan materiel som avses i 1 punkten, och till denna hörande delar och dataprogram, t.ex. radar, laserradar, radiopejlingsapparater, navigeringssystem som avbildar terrängen och utnyttjar terrängformerna samt navigeringssystem som baserar sig på yttre aktiva källor,

8) utrustning och anläggningar för uppskjutning av materiel som avses i 1 punkten och markbaserade stödfunktioner för dem,

9) analogdatorer, digitaldatorer och digitala differentialanalysatorer samt analog-digitalomvandlare som är särskilt konstruerade för materiel som avses i 1 punkten och för att fungera i kontinuerligt bruk i temperaturer lägre än -45°C - högre än +55°C, tål radioaktiv strålning och våldsam hantering eller annars är anpassade till militärt bruk,

10) följande utrustning som används för provning av materiel som avses under 1 punkten,

a) digitalstyrda vibrationstestutrustningar vilkas påkänning överstiger 100 kN,

b) vindtunnlar, i vilka strömningshastigheten överstiger 1,4 Mach, med undantag av tunnlar som konstruerats särskilt för utbildning och där provområdets största inre mått är högst 25 cm samt

c) provbänkar på vilka raketmotorer med en drivkraft av mer än 90 kN kan testas och som kan mäta drivkraftens tre komponenter,

11) dataprogram utformade för modellering, simulering eller systemplanering av materiel som avses i 1 punkten samt för detta ändamål särskilt konstruerade analogi- eller hybriddatorer jämte programvara,

12) teknologi, (särskild utvecklings-, tillverknings- och driftsinformation), material och anordningar som kan användas för att med radarteknik minska möjligheten att observera materiel som nämns i 1 punkten eller som konstruerats särskilt för att optiskt, med infraröd teknik eller akustiskt minska möjligheten att observera materiel som nämns i 1 punkten, samt

13) särskild teknologi för utveckling, tillverkning och drift och anordningar som kan användas för att skydda materiel som nämns i 1 punkten mot inverkan av kärnvapen, t.ex. mot elmagnetiska pulser (EMP), tryckstöt och samtidig värmechock samt mikrokretsar och detektorer som konstruerats att motstå särskilt stora radioaktiva doser.

2 §

Detta beslut träder i kraft den 1 april 1991.

Helsingfors den 7 mars 1991

Försvarsminister
Elisabeth Rehn

Regeringsråd, såsom byråchef
Pekka Pitkänen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.