487/1991

Riksdagens beslut om ändring av reglementet för riksdagens kansli

I enlighet med riksdagens beslut

upphävs i reglementet för riksdagens kansli av den 13 februari 1987 (320/87) 8 § 4 punkten,

ändras 3 § 1 och 4 mom., 4 §, den finska språkdräkten i det inledande stycket i 7 §, 11 § 2 mom. 1 och 2 punkten, 13 § 1 mom. och 2 mom. 6 punkten, 16 §, 22 § 2 mom., 26 § 1 mom., 32 § 1 mom. 6 punkten och 36 § samt

fogas till reglementet en ny 9 a § som följer:

3 §

Vid centralkansliet finns en protokollbyrå, en svensk byrå, en dokumentbyrå, en upplysningstjänst och en registerenhet.


Varje byrå och upplysningstjänsten skall ha en byråchef. Chef för registerenheten är en registerchef. Chef för en sektion är en biträdande byråchef, en sektionschef eller någon annan av kanslikommissionen förordnad tjänsteman vid riksdagens kansli.

4 §

Vid riksdagens kansli finns dessutom en byrå för internationella ärenden och en informationsenhet samt en säkerhetschef, som i sina primära uppgifter är direkt underställda talmannen och generalsekreteraren.

Chef för byrån för internationella ärenden är en byråchef. Chef för informationsenheten är en informationschef.

9 a §

Registerenheten skall utarbeta och föra register över riksdagsärendena och riksdagsarbetet samt på basis av dem redigera registerutskrifter.

11 §

Förvaltningsbyrån skall dessutom handlägga ärenden som gäller

1) anskaffning, användning och skötsel av inventarier och kontorsmaskiner,

2) riksdagens dataförvaltning och dess utveckling samt anskaffning, användning och skötsel av ADB-anläggningar,


13 §

Fastighetsbyrån skall sköta riksdagens fastigheter.

Fastighetsbyrån skall behandla ärenden som gäller


6) riksdagens säkerhetsövervakning.

16 §

Byrån för internationella ärenden biträder talmannen och generalsekreteraren samt riksdagens organ och verksamhetsenheter i internationella ärenden.

22 §

Riksdagssekreteraren skall dessutom leda, koordinera och övervaka svenska byråns, dokumentbyråns, upplysningstjänstens och registerenhetens verksamhet.

26 §

Cheferna för utskottssekretariatet, centralkansliet, förvaltningsavdelningen, byrån för internationella ärenden och informationsenheten skall i fråga om personalen vid sin enhet ge reseförordnanden för inrikes tjänsteresor och, enligt generalsekreterarens anvisningar, avgöra ärenden som gäller tidpunkten för semestrarna.


32 §

Behörighetsvillkor är


6) för informationschefen, registerchefen och informatören för tjänsten lämpad högre högskoleexamen och god förtrogenhet med de ärenden som hör till enhetens verksamhetsområde,


36 §

I ett samarbetsdirektiv, som fastställs av kanslikommissionen, föreskrivs hur samarbetet skall genomföras inom riksdagens kansli.


Detta beslut träder i kraft den 1 april 1991. Åtgärder som verkställigheten av beslutet förutsätter får vidtas innan det träder i kraft.

Helsingfors den 12 februari 1991

På riksdagens vägnar:


Kalevi Sorsa talman


Erkki Ketola generalsekreterare

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.