485/1991

Given i Helsingfors den 8 mars 1991

Förordning om ändring av förordningen om avgifter för socialservice

På föredragning av ministern för handläggning av ärenden som hör till social- och hälsovårdsministeriets verksamhetsområde

fogas till förordningen den 2 december 1983 om avgifter för socialservice (887/83) en ny 3 b § som följer:

3 b §

Av de frikommuner som valts enligt 10 § lagen om försök med frikommuner (718/88) kan under försöket Helsingfors, Hollola, Imatra, Kervo, Kiihtelysvaara, Karleby, Lahtis, Reso, Riihimäki, S:t Michel, Vasa och Åbo hos andra än nedan i 14 § åsyftade mindre bemedlade föräldrar eller andra vårdnadshavare till barn uppbära en barndagvårdsavgift som fastställs enligt betalningsförmågan, med avvikelse från vad som stadgas i 3 § 1 och 2 mom. om fastställande av avgift enligt ersättningsklass. Avgiften kan uppbäras för högst elva kalendermånader under ett verksamhetsår.

Avgiften kan vara högst lika stor som den till barnets ålder bundna maximiavgift för halv- eller heldagsvård som stadgas i 3 § 1 mom.

När fler än ett barn från samma familj är i kommunal dagvård, uppbärs för vården av det yngsta barnet den avgift som stadgas i 1 och 2 mom. För vården av varje följande barn i åldersföljd uppbärs en avgift vars belopp är lägre än vad som i annat fall stadgas för hel- eller halvdagsvård enligt barnets ålder.


Denna förordning träder i kraft den 1 augusti 1991 och den gäller under tiden för försöket med frikommuner.

Åtgärder som verkställigheten av denna förordning förutsätter får vidtas innan den träder i kraft.

Helsingfors den 8 mars 1991

Republikens President
MAUNO KOIVISTO

Minister
Tuulikki Hämäläinen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.