482/1991

Given i Helsingfors den 8 mars 1991

Förordning om ändring av 1 § förordningen om statliga ämbetsverk och inrättningar som ingår samarbetsavtal

På föredragning av finansministern

ändras 1 § 4-10 punkten förordningen den 28 oktober 1988 om statliga ämbetsverk och inrättningar som ingår samarbetsavtal (890/88), samt

fogas till 1 § en ny 11 punkt, varvid den nuvarande 11 punkten blir punkt 12, som följer:

1 §

Statliga ämbetsverk och inrättningar som kan ingå avtal enligt 15 § 1 mom. lagen om samarbete inom statens ämbetsverk och inrättningar (651/88) är alla ministerier inklusive statsrådets kansli samt följande ämbetsverk och inrättningar:


4) huvudstaben och Statens beklädnadsfabrik,

5) Statens ekonomiska forskningscentral, statskontoret, statens revisionsverk, skattestyrelsen, tullstyrelsen, myntverket i Finland, statistikcentralen, bankinspektionen, byggnadsstyrelsen, Statens utvecklingscentral, Statens tryckericentral, Statens datorcentral och Statens måltidscentral,

6) statens audivisuella central, universiteten och de övriga högskolorna, bildkonstakademin, statens studiestödscentral, utbildningsstyrelsen, biblioteket för synskadade, Depåbiblioteket, freds- och konfliktforskningsinstitutet, Finlands Akademi, forskningscentralen för de inhemska språken, centralkommissionen för konst, förvaltningsnämnden för Sveaborg, riksarkivet, museiverket, statens konstmuseum, Finlands filmarkiv, statens filmgranskningsbyrå och Sovjetinstitutet,

7) jordbruksstyrelsen, statens lantbruksteknologiska forskningsanstalt, statens spannmålsforråd, vilt- och fiskeriforskningsinstitutet, forststyrelsen, lantmäteristyrelsen, Kartcentralen, geodetiska institutet, lantbrukets forskningscentral, lantbruksekonomiska forskningsanstalten, skogsforskningsinstitutet, statens veterinärmedicinska anstalt och Statens margarinfabrik,

8) vägstyrelsen, sjöfartsstyrelsen, havsforskningsinstitutet, bilregistercentralen, meteorologiska institutet, Teleförvaltningscentralen, Statsjärnvägarna, Luftfartsverket och Post- och televerket,

9) konsumentverket, konkurrensverket, livsmedelsverket, konsumentombudsmannens byrå, patent- och registerstyrelsen, konsumentforskningscentralen, tekniska kontrollcentralen, geologiska forskningscentralen, statens tekniska forskningscentral, teknologiska utvecklingscentralen, centralen för turistfrämjande, Statsgaranticentralen och statens upphandlingscentral,

10) social- och hälsostyrelsen, arbetslöshetsnämnden, prövningsnämnden, olycksfallsverket, Niuvanniemi sjukhus, Gamla Vasa sjukhus, folkhälsoinstitutet, läkemedelslaboratoriet och strålskyddscentralen,

11) arbetarskyddsstyrelsen,Denna förordning träder i kraft den 1 april 1991.

Helsingfors den 8 mars 1991

Republikens President
Mauno Koivisto

Finansminister
Matti Louekoski

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.