481/1991

Utfärdat i Helsingfors den 12 februari 1991

Jordbruksstyrelsens beslut rörande trädning och övriga omständigheter i lagen om exportkostnadsavgift enligt åkerarealen

Jordbruksstyrelsen har enligt 23 § lagen om exportkostnadsavgift enligt åkerarealen (1314/90) beslutat att utfärda följande bestämmelser:

1 §
Brukningsenhet

En i 3 § lagen om exportkostnadsavgift enligt åkerarealen (1314/90), nedan kallad exportkostnadsavgiftslagen, nämnd brukningsenhet kan bestå förutom av en gårdsbruksenhet som omfattar ett driftscentrum även av en obebyggd jordbruksekonomisk enhet som bara omfattar åkrar.

I en brukningsenhet inräknas åkrar som bildar en jordbruksekonomisk enhet och som tillhör samma ägare eller innehavare. Åkerområden som tillhör olika personer gemensamt, men som sköts från ett och samma driftscentrum betraktas dock såsom en och samma brukningsenhet. Vad brukningsenheten gäller iakttas samma principer enligt vilka brukningsenheten definierats i 2 § 1 mom. lagen om pension för lantbruksföretagare (467/69).

2 §
Trädning

Enligt 7 § exportkostnadsavgiftslagen bör en åker som trädas för att befrias från exportkostnadsavgift brukas som öppen eller grönträda.

Från trädesåkrar får inte före år 1992 tas skörd och ej heller får de användas för bete annat än i följande fall:

1) åkern får användas som bete för får och getter;

2) från åkern får tas fröskörd av ängsgröe, rödven, rödsvingel och vitklöver samt av facelia och andra biväxter samt skörd av lin, solros, bovete, kryddväxter och örter förutsatt att de inte används som grönfoder;

3) med lantbruksnämndens tillstånd får åkern användas för utfodring av villebråd, och grödan får skördas till viltfoder.

På trädad åker får inte sås höstsäd under växtperioden 1991.

Trädesåkrarna bör skötas under 1991 års växtperiod med hänsyn till miljö- och vattenvård. Grönträdan kan slås 1-2 gånger under växtperioden, beroende på växtbeståndets täthet och höjd för att förhindra spridningen av ogräs. Om det finns flyghavre på åkrarna skall stadgandena om bekämpning av flyghavre iakttas.

Om det inte annars finns en tillräckligt bred skyddszon eller skyddsremsa mellan åkern och ett vattenområde eller en vattenfåra bör grönträda i mån av möjlighet anläggas i stället för öppen träda på en minst 10 meter bred remsa på de områden som gränsar till vatten. Det här gäller vattendrag samt små bäckar, utfallsdiken och andra större diken.

Som grönträda betraktas åker som enligt 7 § exportkostnadsavgiftslagen lämpar sig för trädning och som tidigare odlats eller skötts som trädad vall och fortsättningsvis sköts som sådan. Likaså kan som grönträda betraktas en åker som enligt 7 § exportkostnadsavgiftslagen är lämplig för trädning och som såtts med frön av växter som avses ovan i 2 mom. 2 punkten eller vall- eller vallbaljväxter, vicker, rågvicker, foderraps eller höstrybs eller blandningar av dessa före den 30 juni 1991 varefter grödan sköts som grönträda.

I en åker som sköts som öppen träda skall den obearbetade dikesrenen vara minst 60 cm bred.

3 §
Beskogning

Premiebeskogning jämförbar med trädning enligt 7 § 3 mom. exportkostnadsavgiftslagen anses ha utförts då plantorna planterats.

4 §
Utsatta tider

Ansökan om undantag som nämns i 8 § exportkostnadsavgiftslagen skall tillställas jordbruksstyrelsen senast den 22 mars 1991. Av särskilda skäl kan också ansökningar som lämnats in senare behandlas.

Anmälan gällande betalningsskyldighet och trädesavtal år 1991 enligt 10 § exportkostnadsavgiftslagen skall sakenligt ifylld på blankett nr 2033.91 som jordbruksstyrelsen fastställt inlämnas till lantbruksnämnden senast den 31 maj 1991. Blanketterna finns att få på lantbruksnämnderna, landsbygdsdistrikten eller jordbruksstyrelsen.

5 §
Exportkostnadsavgift

Jordbruksstyrelsen ger skilt bestämmelser om fastställande, debitering och uppbörd av exportkostnadsavgiften.

6 §
Ikraftträdande

Detta beslut träder i kraft den 13 mars 1991 och tillämpas från den 18 februari 1991.

Helsingfors den 12 februari 1991

Generaldirektör
Kalevi Hemilä

Biträdande direktör
Pertti Kokkonen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.